Προεδρικό διάταγμα 20/5/13

ΠΔ 20-05-2013: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της έκτασης ιδιοκτησίας υπαλλήλων Υπουργείου Γεωργίας, στη θέση Λεύκες της τοπικής κοινότητας Αγίου Σεραφείμ, της Δημοτικής Ενότητας Μώλου, του Δήμου Μώλου - Αγίου Κωνσταντίνου (Νομού Φθιώτιδας)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 20-05-2013: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της έκτασης ιδιοκτησίας υπαλλήλων Υπουργείου Γεωργίας, στη θέση Λεύκες της τοπικής κοινότητας Αγίου Σεραφείμ, της Δημοτικής Ενότητας Μώλου, του Δήμου Μώλου - Αγίου Κωνσταντίνου (Νομού Φθιώτιδας), (ΦΕΚ 191/ΑΑΠ/2013), 30-05-2013.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 24 του νόμου 2508/1997 Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παράγραφοι 1 και 2), 153 (παράγραφοι 1, 2 και 3), 154, 160 (παράγραφοι 1 και 2) και 161 (παράγραφος 1) του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 7, 11, 12, 14, 15 και 19 του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 20, 21 και 45 του νόμου 4030/2011 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 249/Α/2011).

 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 283 και 286 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010) και του άρθρου 1 της υπ' αριθμόν [Α] 45892/11-08-2010 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας κ.λ.π. ((ΦΕΚ 1292/Β/2010), διόρθωση σφάλματος (ΦΕΚ 1623/Β/2010)).

 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

7. Την υπ' αριθμόν Υ46/2012 απόφαση Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Σταύρου Καλαφάτη (ΦΕΚ 2101/Β/2012).

 

8. Την υπ' αριθμόν 10/2008 απόφαση του Δήμου Μώλου Νομού Φθιώτιδας και την υπ' αριθμόν 19/337/2011 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Μώλου - Αγίου Κωνσταντίνου.

 

9. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 140063/2009 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) του έργου ιδιωτική πολεοδόμηση έκτασης 195 στρεμμάτων περίπου στη θέση Λεύκες, ΔΔΑ Άγιος Σεραφείμ του Δήμου Μώλου Νομού Φθιώτιδας, ιδιοκτησίας Υπαλλήλων Υπουργείου Γεωργίας Ο ΠΑΝ.

 

10. Το υπ' αριθμόν 40173/12-11-2006 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας για την ιδιωτική πολεοδόμηση έκτασης 195 περίπου στρεμμάτων στην περιοχή Άγιος Σεραφείμ, Δήμου Μώλου, Νομού Φθιώτιδας.

 

11. Την υπ' αριθμόν 26641/4168/2001 απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση γενικών κατευθύνσεων ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδομικής δραστηριότητας (ΠΕΡΠΟ) ιδιοκτητών γης στην εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός οικισμών προ του 1923 καθώς και οικισμών μέχρι 2000 κατοίκους περιοχή στο Νομό Φθιώτιδας (ΦΕΚ 1044/Δ/2001).

 

12. Το υπ' αριθμόν 2109/24-10-2006 έγγραφο της 24ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού (ΥΠΠΟ).

 

13. Το υπ' αριθμόν 1579/28-07-2006 έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

14. Το υπ' αριθμόν 4003/21-08-2006 έγγραφο της ΙΔ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

15. Το υπ' αριθμόν 9431/03-10-2006 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Νομού Φθιώτιδας - Δασαρχείο Λαμίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

 

16. Το υπ' αριθμόν 12148/21-12-2006 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Νομού Φθιώτιδας - Δασαρχείο Λαμίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

 

17. Το υπ' αριθμόν 0485/ΝΟ51655/24-05-2011 έγγραφο της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Περιοχής Λαμίας.

 

18. Το υπ' αριθμόν 602/07-03-2012 έγγραφο του Πράσινου Ταμείου.

 

19. Το υπ' αριθμόν 27840/22-06-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Επαναχορήγηση βεβαίωσης του άρθρου 24 του νόμου 2508/1997 για ιδιωτική πολεοδόμηση έκτασης 195 στρεμμάτων στη θέση Λεύκες του ΔΚ Αγίου Σεραφείμ Δήμου Μώλου - Αγίου Κωνσταντίνου Νομού Φθιώτιδος.

 

20. Την υπ' αριθμόν 122/2011 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

21. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

22. Τις υπ' αριθμούς 143/2012 και 89/2013 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 20-05-2013

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.