Προεδρικό διάταγμα 21/4/20b

ΠΔ 21-04-2020: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής Ελαιώνα της Δημοτικής Ενότητας Ταύρου του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου (νομού Αττικής) και ειδικότερα στο οικοδομικό τετράγωνο 218 και ΚΠ 219, με άρση απαλλοτρίωσης, κατάργηση και επιβολή προκηπίου και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 21-04-2020: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής Ελαιώνα της Δημοτικής Ενότητας Ταύρου του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου (νομού Αττικής) και ειδικότερα στο οικοδομικό τετράγωνο 218 και ΚΠ 219, με άρση απαλλοτρίωσης, κατάργηση και επιβολή προκηπίου και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης, (ΦΕΚ 244/Δ/2020), 18-05-2020.

 

Η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παράγραφοι 1, 2 και 6), 154 και 160 (παράγραφοι 1, 2) του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 31 (παράγραφος 1) και 32 (παράγραφοι 1 έως 3) του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012), όπως αυτά ισχύουν, το μεν άρθρο 31 (παράγραφος 1) μετά την αντικατάσταση του με το άρθρο 62 (παράγραφος 2) του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014) και το άρθρο 32 (παράγραφοι 1 έως 3) προ της τροποποιήσεώς του με το άρθρο 3 (παράγραφος 2) του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 (παράγραφος 6) του νόμου 4315/2014 Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις.

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 (παράγραφος 2 περίπτωση ε') του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997), όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή του με το νόμο 4315/2014.

 

5. Τις διατάξεις της παραγράφου 4)α του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 Τροποποίηση των διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με την παράγραφο 1 του άρθρο 3 του νόμου 4315/2014.

 

6. Τις διατάξεις του από 18-12-1990 προεδρικού διατάγματος Καθορισμός Ζώνης Ελεγχόμενης Ανάπτυξης (ΖΕΑ) στην περιοχή Ελαιώνα των Δήμων Αθηναίων, Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Αιγάλεω, Περιστερίου και Ταύρου (νομού Αττικής) (ΦΕΚ 709/Δ/1990), όπως τροποποιήθηκε με το από 15-10-2002 προεδρικό διάταγμα Τροποποίηση της Ζώνης Ελεγχόμενης Ανάπτυξης ΖΕΑ στην περιοχή Ελαιώνα των Δήμων Αθηναίων, Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Αιγάλεω, Περιστερίου και Ταύρου (νομού Αττικής) (ΦΕΚ 996/Δ/2002).

 

7. Τις διατάξεις του από 20-09-1995 προεδρικού διατάγματος Έγκριση πολεοδομικής μελέτης αναθεώρησης και επέκτασης τμημάτων των Δήμων Αθηναίων, Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Αιγάλεω, Περιστερίου και Ταύρου (περιοχή Ελαιώνα) (νομού Αττικής) (ΦΕΚ 1049/Δ/1995).

 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005)).

 

9. Την ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67414/8290/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δημήτριο Οικονόμου (ΦΕΚ 3107/Β/2019).

 

10. Την 2067/2009 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

 

11. Τα υπ' αριθμούς 1314/2013 και 5192/2016 πρακτικά συνεδρίασης του Τριμελούς Συμβουλίου του νόμου 3068/2002 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

 

12. Τις υπ' αριθμούς 195901/11-11-2014 και 11652/17-04-2014 εισηγήσεις της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Αττικής.

 

13. Τις υπ' αριθμούς 62/2010, 41/2013, 258/2013 και 192/2014 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ταύρου.

 

14. Τις υπ' αριθμούς 3/συνεδρία 5η/28-05-2014 και 1/συνεδρία 1η/29-01-2015 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ) Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών.

 

15. Το υπ' αριθμόν 8921/16-02-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Μητροπολιτικών Αστικών και Περιαστικών Περιοχών.

 

16. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

17. Την 46/2020 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 21-04-2020

 

H Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.