Προεδρικό διάταγμα 22/2/02 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Για την κατασκευή και λειτουργία του Ολυμπιακού Κέντρου Ιστιοπλοΐας, καθορίζονται περιβαλλοντικοί όροι, οι οποίοι πρέπει να τηρούνται από τον κύριο του έργου και τον ανάδοχο. Η υποχρέωση τήρησής τους βαρύνει τους ανωτέρω, ακόμη και στην περίπτωση εκτέλεσης του έργου με την μέθοδο των υπεργολαβιών.

 

β. Ο κύριος του έργου οφείλει κατά την επίβλεψη και παραλαβή του έργου να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλίζονται:

 

η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από τον ανάδοχο η αντιμετώπιση και αποκατάσταση αρνητικών για το περιβάλλον καταστάσεων που είναι πιθανόν να προκύψουν και θα οφείλονται σε ενέργειες ή παραλείψεις του αναδόχου, κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων.

 

γ. Επίσης, ο κύριος του έργου οφείλει, από τις πιστώσεις για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, να εξασφαλίζει κατά προτεραιότητα τις απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος.

 

2. Οι περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή και λειτουργία του έργου είναι οι ακόλουθοι:

 

α. Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων στους αποδέκτες Σε ότι αφορά τα αέρια απόβλητα, έχουν εφαρμογή οι επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων που αναφέρονται στις πράξεις υπουργικού συμβουλίου 99/1987 (ΦΕΚ 135/Α/1987) και 25/1988 (ΦΕΚ 52/Α/1988). Σε ότι αφορά τα υγρά απόβλητα, ισχύουν οι σχετικές Νομαρχιακές Αποφάσεις.

 

β. Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου Τα μηχανήματα που θα εγκατασταθούν στο εργοτάξιο πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις υπουργικές αποφάσεις:

 

α) Υπουργική απόφαση Α5/2375/1978 (ΦΕΚ 689/Β/1978)

β) Υπουργική απόφαση 56206/1613/1986 (ΦΕΚ 570/Β/1986)

γ) Υπουργική απόφαση 69001/1921/1988 (ΦΕΚ 751/Β/1988)

δ) Υπουργική απόφαση 76591/1991 (ΦΕΚ 81/Β/1991)

 

γ. Ειδικές οριακές τιμές δονήσεων

 

Ορίζονται ανώτατα όρια ταχύτητας δόνησης (κραδασμοί) κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου ως εξής:

 

για συχνότητα 16,5 Hz τα 12 mm/s
για συχνότητα 63 Hz τα 15 mm/s,

 

μετρώμενα στο εσωτερικό της πλησιέστερης κατοικίας προς την πηγή δονήσεων.

 

δ. Τεχνικά έργα που επιβάλλεται να κατασκευασθούν και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα μέτρα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που πρέπει να ληφθούν.

 

δ)1. Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την κατασκευή και λειτουργία των έργων, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις, συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων που απαιτούνται για τις επιμέρους δραστηριότητες ή εγκαταστάσεις (μονάδα παραγωγής αδρανών, ετοίμου σκυροδέματος, κ.λ.π.).

 

δ)2. Ειδικότερα, εφόσον ενεργοποιηθούν οι μονάδες παραγωγής αδρανών (σπαστηροτριβεία), αυτές θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα διαβροχής και συγκράτησης της σκόνης. Επίσης, οι μεταφορικές ταινίες των αδρανών θα πρέπει να είναι καλυμμένες.

 

δ)3. Οι εγκαταστάσεις παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος θα πρέπει να είναι εφοδιασμένες με σύστημα αποκονίωσης των σιλό τσιμέντου, του αναμίκτη και της ζυγιάστρας.

 

δ)4. Τα απαιτούμενα για την κατασκευή του έργου δάνεια και αδρανή υλικά, μπορούν να εξασφαλισθούν από νομίμως λειτουργούντα λατομεία της περιοχής, τα οποία θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με την απαιτούμενη απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.

 

δ)5. Απαγορεύεται η δημιουργία νέων λατομείων ή δανειοθαλάμων, καθώς και η λήψη δανείων ή αδρανών υλικών από κοίτες χειμάρρων.

 

δ)6. Για την αντιμετώπιση των παραγόμενων ποσοτήτων εκσκαφών και εν γένει υλικών, απαιτείται η άμεση επαναχρησιμοποίησή τους στις επιχώσεις και στην διαμόρφωση του χώρου των εγκαταστάσεων στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου αλλοίωσης της μορφής του θαλάσσιου χώρου και βλάβης της θαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας, οι επιχώσεις πρέπει να γίνουν χρονικά μετά την κατασκευή των κρηπιδωμάτων και με εγκιβωτισμό των υλικών, ώστε να αποφευχθεί ο διασκορπισμός τους με επακόλουθο την αύξηση της θολερότητας του θαλάσσιου νερού στην περιοχή των έργων και την πιθανή μείωση της πρωτογενούς παραγωγής φυτοπλαγκτού, την θνησιμότητα του ζωοπλαγκτόν, την ενίσχυση των φαινομένων ευτροφισμού κ.λ.π.

 

δ)7. Για την απόρριψη στη θάλασσα υλικών εκσκαφής ή εκβάθυνσης, καθώς και για την επίχωση θαλάσσιου χώρου, απαιτείται η τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας και συγκεκριμένα:

 

Η απόρριψη των υλικών εκσκαφής ή εκβάθυνσης στη θάλασσα επιτρέπεται μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μετά από θετική γνωμάτευση κατάλληλου εργαστηρίου (όπως του Εθνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΚΘΕ), Πανεπιστημιακών εργαστηρίων κ.α.), από την οποία θα προκύπτει ότι τα υλικά αυτά δεν είναι επιβλαβή για το θαλάσσιο περιβάλλον, και ύστερα από άδεια της οικείας Λιμενικής Αρχής, εφόσον δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική μέθοδος διάθεσης στην ξηρά, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και συγκεκριμένα τον νόμο [Ν] 743/1977 (ΦΕΚ 319/Α/1977), το νόμο [Ν] 855/1978 (ΦΕΚ 235/Α/1978), το νόμο [Ν] 1147/1981 (ΦΕΚ 110/Α/1981) και το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 68/1995 (ΦΕΚ 48/Α/1995).

 

Η απόρριψη των προϊόντων εκσκαφών ή εκβαθύνσεων θα γίνει σε βάθη θάλασσας μεγαλύτερα από 50 m και σε απόσταση από την ακτογραμμή μεγαλύτερη των 2 km και με τρόπο ώστε η δημιουργούμενη πρόσχωση στο βυθό να μην μειώνει το βάθος της θάλασσας περισσότερο από 3 m. Η απόθεση θα γίνει σε θαλάσσια περιοχή το κέντρο της οποίας έχει τις συντεταγμένες F: 37 51 00 Β και L: 23 35 20 Α, λαμβάνοντας υπόψη και τις προτάσεις της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ).

 

Πρέπει να ειδοποιείται εγκαίρως η Υδρογραφική Υπηρεσία του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού για τις ακριβείς περιοχές εκτέλεσης των παραπάνω εργασιών, ώστε να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της ναυσιπλοΐας.

 

δ)8. Αν προκύψουν σημαντικοί όγκοι (βάρους > 5 tn) από μη γαιώδη υλικά (σιδηρούχα, μη σιδηρούχα, αλουμίνιο κ.τ.λ.), καθώς και από υλικά χερσαίων εκσκαφών, πρέπει να υποβληθεί και να εγκριθεί σχέδιο για την απομάκρυνσή τους στις αρμόδιες Νομαρχιακές Υπηρεσίες, πριν από την έναρξη των σχετικών εργασιών κατασκευής.

 

δ)9. Επιβάλλεται η περίφραξη των εργοταξιακών χώρων, ώστε να αποφευχθεί κάθε προσέγγιση τρίτων στους χώρους κατασκευής των έργων που θα μπορούσε να δημιουργήσει οποιοδήποτε πρόβλημα στις εγκαταστάσεις ή να θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

 

δ)10. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου, η μόνιμη στάθμευση των βαρέων οχημάτων επιτρέπεται να γίνεται μόνον σε χώρους εντός των εργοταξίων. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να προβλεφθεί ειδικός χώρος στάθμευσης μέσα στη ζώνη κατάληψης του έργου.

 

δ)11. Κάθε είδους τροποποίηση ή επέμβαση σε υφιστάμενο έργο υποδομής πρέπει να γίνεται σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, ύστερα από έγκαιρη προειδοποίηση από πλευράς του αναδόχου, ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποιητική λειτουργία τους. Δεν επιτρέπεται να διανοιγούν νέοι δρόμοι για την κίνηση των εργοταξιακών οχημάτων εκτός του χώρου του έργου.

 

δ)12. Απαγορεύεται η διάθεση στερεών αποβλήτων στην παραλιακή ζώνη, καθώς και σε οποιοδήποτε σημείο της λεκάνης απορροής της περιοχής ή σε περιοχές στις οποίες μπορεί να υπάρξουν επιπτώσεις στο υδρογραφικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής.

 

δ)13. Απαγορεύεται η ελεύθερη διάθεση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων των πλωτών ή των χερσαίων μηχανημάτων του αναδόχου, στο έδαφος ή τα επιφανειακά και υπόγεια νερά. Η διαχείρισή τους θα γίνεται σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 98012/2001/1996 (ΦΕΚ 40/Β/1996). Απαγορεύεται το πλύσιμο των μηχανημάτων του αναδόχου στους χώρους του έργου και στο εργοτάξιο.

 

δ)14. Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής να απομακρύνει κάθε είδους άχρηστα υλικά που θα έχουν τυχόν απομείνει στην περιοχή και να επαναφέρει τον χώρο στην αρχική του κατάσταση.

 

δ)15. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα (προγραμματισμός εργασιών, σχεδιασμός μεθόδων κατασκευής, χρήση κινητών ηχοπετασμάτων κ.λ.π.), ώστε να εξασφαλίσει αποδεκτά όρια θορύβου στους παρακείμενους χώρους κατοικίας κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου. Αν απαιτηθεί κατά τη διάρκεια των εκσκαφών η χρήση εκρηκτικών υλών, επιβάλλεται η λήψη όλων των νομίμων αδειών. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται τα αποδεκτά όρια δονήσεων που καθορίζονται στην περίπτωση γ' της παραγράφου αυτής.

 

δ)16. Ο ανάδοχος, πριν από την έναρξη των εργασιών κατασκευής του έργου, πρέπει να ενημερώσει την Λιμενική Αρχή Πειραιά, υποβάλλοντας ταυτόχρονα τους περιβαλλοντικούς όρους που εγκρίνονται με το διάταγμα αυτό, καθώς και πλήρη εγκεκριμένη Οριστική Τεχνική Μελέτη, προκειμένου να εφοδιασθεί με την προβλεπόμενη στο άρθρο 102 του Κανονισμού Λιμένα Πειραιά ΓΚΛ άδεια. Επίσης, πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας που θα υποδειχθούν από την Λιμενική Αρχή, για την αποφυγή πιθανής ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος, και να καταρτίσει σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών ρύπανσης σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 55/1998 (ΦΕΚ 58/Α/1998), τον Νόμο [Ν] 1269/1982 (ΦΕΚ 89/Α/1982) και τον νόμο [Ν] 2252/1994 (ΦΕΚ 192/Α/1994).

 

δ)17. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του έργου (μεταολυμπιακή χρήση) πρέπει να καταρτισθεί σχέδιο διαχείρισης πετρελαιοειδών, καταλοίπων, χρησιμοποιημένων λιπαντελαίων και απορριμμάτων, που θα καλύπτει τις απαιτήσεις του άρθρου 5 σε συνδυασμό με το παράρτημα I της Οδηγίας 2000/591/ΕΚ του Συμβουλίου της 27-11-2000 σχετικά με τις Λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίων με προφανή πλεονεκτήματα για την ευρύτερη περιοχή και τους χρήστες των λιμενικών εγκαταστάσεων. Στο σχέδιο αυτό θα αναφέρεται συγκεκριμένα η μονάδα ή ο χώρος τελικής νόμιμης διάθεσης των υπό συγκέντρωση ποσοτήτων πετρελαιοειδών, καταλοίπων και λιπαντελαίων. Επίσης, πρέπει να καθίστανται εμφανή μέσω πίνακα ανακοινώσεων τα στοιχεία επικοινωνίας, τα ωράρια λειτουργίας και τα τιμολόγια των συμβεβλημένων επιχειρήσεων / φορέων παραλαβής / αποκομιδής των πιο πάνω υλικών.

 

δ)18. Επίσης κατά τη διάρκεια λειτουργίας του έργου, επιβάλλεται η σύνταξη Σχεδίου Αντιμετώπισης Περιστατικών Ρύπανσης (Contingency Plan) το οποίο θα εφαρμόζεται στις σχετικές περιπτώσεις. Ομοίως απαιτείται η δημιουργία χώρων υγιεινής για την εξυπηρέτηση του κοινού και των πληρωμάτων καθώς και η νόμιμη διάθεση των λυμάτων και αποβλήτων που προέρχονται από όλες τις εγκαταστάσεις της περιοχής του έργου, υπάρχουσες και νέες.

 

δ)19. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας και να γίνει προσωρινή σήμανση με πινακίδες και ειδικά φωτιστικά για τη νύχτα, καθώς και οριστική σήμανση μετά το πέρας των έργων, σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας Υπηρεσίας Φάρων του Πολεμικού Ναυτικού.

 

δ)20. Όλες οι ανασκαφικές εργασίες τόσο στην ξηρά όσο και στη θάλασσα θα γίνουν υπό την επίβλεψη εντεταλμένων υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού. Συναρμόδιες για τη περιοχή είναι η Β' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων και η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων.

 

Αν εντοπισθούν αρχαιότητες, οι εργασίες θα διακόπτονται αμέσως και θα ειδοποιείται η αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων για περαιτέρω ενέργειες. Τυχόν επιτόπια προβολή αρχαιολογικών ευρημάτων θα γίνει σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας.

 

δ)21. Η τοποθέτηση και η μορφολογία των κτιρίων και των λοιπών εγκαταστάσεων μέσα στο χώρο πρέπει να βελτιώνει αισθητικά την θέαση των εγκαταστάσεων από την θάλασσα. Ο σχεδιασμός και η επιλογή των υλικών και χρωμάτων των εγκαταστάσεων (κτίρια, μαρίνα, χώροι στάθμευσης, λοιποί χώροι), πρέπει να εναρμονίζεται με τη φυσιογνωμία της περιοχής μελέτης και ιδιαίτερα με αυτήν του θαλάσσιου τοπίου.

 

δ)22. Το νότιο άκρο του υφιστάμενου λιμενοβραχίονα (RSTUW) διαμορφώνεται, όπως προβλέπεται στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, για την εγκατάσταση ελικοδρομίου.

 

δ)23. Οι φυτεύσεις στους χώρους που προβλέπονται από το σχέδιο γενικής διάταξης των έργων θα γίνουν ύστερα από εκπόνηση ειδικής φυτοτεχνικής μελέτης που θα καλύπτει τις ανάγκες περιβαλλοντικής προστασίας των εδαφών από πιθανή διάβρωση και θα εξασφαλίζει την χρήση κατάλληλων φυτικών ειδών, σύμφωνα με τα δεδομένα του περιβάλλοντος. Σε όλες τις εργασίες φυτεύσεων θα προβλέπεται και η κατασκευή των απαραίτητων έργων άρδευσης για την ταχεία ανάπτυξη των φυτών. Οι φυτεύσεις που θα πραγματοποιηθούν πρέπει να συνδυάζονται αισθητικά και περιβαλλοντικά με τις εγκαταστάσεις του έργου. Ο ανάδοχος πρέπει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία της υπάρχουσας υγιούς βλάστησης (χερσαίας και υποθαλάσσιας) στους χώρους εκτέλεσης του έργου.

 

δ)24. Το εργοτάξιο που θα εγκατασταθεί στον χώρο του θαλασσίου μετώπου πρέπει να καταλάβει την μικρότερη δυνατή έκταση με ευθύνη της επιβλέπουσας Υπηρεσίας.

 

δ)25. Σε όλη την διάρκεια της κατασκευής του έργου ο ανάδοχος πρέπει να λαμβάνει μέριμνα για τον περιορισμό των αιωρουμένων σωματιδίων από τη διαχείριση των αδρανών υλικών με τον ψεκασμό τους και την συχνή διαβροχή των υπαίθριων χώρων του εργοταξίου. Είναι υποχρεωτική η κάλυψη των φορτηγών κατά τη μεταφορά των υλικών και ο κατάλληλος προγραμματισμός για την αποφυγή μεταφορών σε ώρες αιχμής και κοινής ησυχίας.

 

δ)26. Ο ανάδοχος του έργου πρέπει να εφοδιάσει τους εργοταξιακούς χώρους με κατάλληλους κάδους απορριμμάτων και να προβεί σε συνεννοήσεις με τους αρμόδιους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης της περιοχής μελέτης, για την ταχεία συλλογή των απορριμμάτων από τον χώρο, ιδίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

 

δ)27. Τα απορρίμματα που θα είναι αντικείμενο διαχείρισης μαζί με τα αστικά απορρίμματα της ευρύτερης περιοχής μελέτης, πρέπει να μην περιλαμβάνουν τοξικά ή επικίνδυνα υλικά. Τα τελευταία θα συλλέγονται και θα διατίθενται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η οποία καθορίζει τον τρόπο διαχείρισης στερεών αποβλήτων (υπουργική απόφαση 49541/1424/1986 (ΦΕΚ 444/Β/1986)) και προβλέπει ειδικές ρυθμίσεις για τοξικά και επικίνδυνα στερεά απόβλητα (υπουργική απόφαση 72751/3054/1985 (ΦΕΚ 665/Β/1985)). Τα στερεά απόβλητα (όπως φιάλες, δοχεία χρωμάτων, καυσίμων, διαλυτών) που ενδέχεται να απελευθερώσουν τοξικούς ή άλλους αέριους ρύπους θα πρέπει να μην είναι αντικείμενο διαχείρισης μαζί με τα αστικού τύπου απορρίμματα.

 

δ)28. Η συλλογή τοξικών και επικινδύνων υλικών (όπως ορυκτελαίων από τα μηχανήματα και οχήματα κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου και από τις μηχανές των σκαφών κατά την λειτουργία των εγκαταστάσεων, καθώς και χρωμάτων και λοιπών χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται για την συντήρηση και επισκευή των σκαφών) θα γίνεται χωριστά από τα λοιπά απόβλητα και οι συλλεγόμενες ποσότητες θα οδηγούνται σε κατάλληλες μονά-δες επεξεργασίας (αναγέννησης, ανάκτησης, διύλισης κ.λ.π.).

 

δ)29. Δεν επιτρέπεται η διάθεση στερεών αποβλήτων σε οποιοδήποτε σημείο του χώρου των έργων και ιδίως στην περιοχή περιμετρικά αυτού.

 

δ)30. Είναι απαραίτητο να προβλεφθούν κατάλληλες εγκαταστάσεις για την αποχέτευση των λυμάτων αστικού τύπου των σκαφών στο υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας, μετά από την απαραίτητη προεπεξεργασία.

 

δ)31. Για την εξασφάλιση της επαρκούς υδροδότησης και της ασφαλούς αποχέτευσης των λυμάτων που δημιουργούνται από την λειτουργία των έργων, θα υποβληθούν στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας προτάσεις αναγκαίων έργων για την τροφοδοσία των εγκαταστάσεων με πόσιμο νερό και την αποχέτευση των λυμάτων.

 

δ)32. Απαιτείται η δημιουργία κατάλληλου αποχετευτικού δικτύου ομβρίων, ώστε να επιτυγχάνεται η προστασία της λιμενολεκάνης από την μεταφορά ρύπανσης από χερσαίες πηγές.

 

δ)33. Για την ασφάλεια των επισκεπτών, των χρηστών των εγκαταστάσεων, της υλικοτεχνικής υποδομής και των σκαφών που θα φιλοξενούνται στις εγκαταστάσεις, επιβάλλεται αντιπυρική προστασία η οποία πρέπει να διαθέτει:

 

Μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο (πυροσβεστικές φωλεές) σε όλους τους χώρους των κτιρίων.
Αυτόματο σύστημα καταιονητήρων (sprinklers) σε ορισμένους χώρους, όπου απαιτείται σύμφωνα με τη νομοθεσία. Το δίκτυο αυτό θα είναι κοινό με το δίκτυο των Πυροσβεστικών Φωλεών.
Στόμια σύνδεσης πυροσβεστικών οχημάτων.
Μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο στις μαρίνες.
Συστήματα αυτόματης κατάσβεσης.
Φορητούς πυροσβεστήρες.

 

Το προβλεπόμενο σύστημα πυρασφάλειας πρέπει να εγκριθεί από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

 

δ)34. Κατά την κατασκευή του έργου πρέπει να γίνει, όπου απαιτηθεί, πρόβλεψη ειδικών διευκολύνσεων για τα μέσα μαζικής μεταφοράς (στάσεις, στέγαστρα κ.λ.π.), όπως και για το κοινό (χώροι προσωρινής στάθμευσης, αποκατάσταση επικοινωνίας κ.λ.π.). Οι κατασκευές αυτές πρέπει να εντάσσονται αισθητικά στο περιβάλλον.

 

δ)35. Κριτήριο για την επιλογή των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών θα πρέπει να είναι η ενεργειακή τους απόδοση (π.χ. λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας).

 

δ)36. Για την εύρυθμη και ορθή λειτουργία των εγκαταστάσεων, απαιτείται η πρόβλεψη κατάλληλων σημάνσεων και κανονισμού λειτουργίας, καθώς και του αναγκαίου τεχνικού, βοηθητικού και φυλακτικού προσωπικού, το οποίο θα μεριμνά για την ορθή λειτουργία του αντιπυρικού συστήματος, την αποκομιδή των σκουπιδιών, τον έλεγχο εισόδου και εξόδου των επισκεπτών και γενικά την εύρυθμη και σωστή λειτουργία των εγκαταστάσεων.

 

δ)37. Οι εγκαταστάσεις που θα βρίσκονται σε άμεση επαφή με την θάλασσα, θα πρέπει να έχουν κατάλληλο σχεδιασμό, καθώς και υλικά κατασκευής με υψηλή αντοχή σε διαβρώσεις, έτσι ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα στις εγκαταστάσεις ή ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος από τα διαβρωμένα υλικά.

 

δ)38. Για τον έλεγχο της ποιότητας των νερών πρέπει να γίνονται τακτικές δειγματοληψίες (ανά δεκαπενθήμερο τους καλοκαιρινούς μήνες και μηνιαία τους υπόλοιπους) σε δύο σταθερά σημεία του έργου (ένα στο εσωτερικό της λιμενολεκάνης και ένα στην είσοδό της), στις οποίες θα ελέγχονται όλες οι παράμετροι ποιότητας νερών που καθορίζονται από την ελληνική και κοινοτική Νομοθεσία. Τα αποτελέσματά τους θα καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο που θα τηρείται από τον φορέα του έργου.

 

δ)39. Τα τοπικά δρομολόγια, ιδιαίτερα κατά τις περιόδους τέλεσης αθλητικών διοργανώσεων, πρέπει να εντάσσονται κάθε φορά στις υπάρχουσες γενικότερες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Αθήνας. Τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς πρέπει να οργανώσουν με τέτοιο τρόπο τα δρομολόγιά τους και τις στάσεις τους, ώστε να εξυπηρετούν τους επισκέπτες του Κέντρου τόσο κατά την περίοδο διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων όσο και μετά από αυτήν.

 

δ)40. Οι προσωρινές εγκαταστάσεις απομακρύνονται μετά το πέρας των Ολυμπιακών Αγώνων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 5 του νόμου 2730/1999 (ΦΕΚ 130/Α/1999), καθώς και στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 του νόμου 2730/1999, όπως αυτή προσετέθη με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του νόμου 2819/2000 (ΦΕΚ 84/Α/2000). Η εγκατάσταση νέων λειτουργιών στην περιοχή του Ολυμπιακού Κέντρου Ιστιοπλοΐας μετά την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, γίνεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς που καθορίζονται στο άρθρο 3 του παρόντος διατάγματος και ύστερα από έγκριση περιβαλλοντικών όρων, σε όσες περιπτώσεις αυτό απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις.

 

δ)41. Για την κατασκευή και λειτουργία του έργου εφαρμόζονται επιπλέον και οι περιβαλλοντικοί όροι που αναφέρονται στην από Ιούλιο 2001 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους που καθορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.