Προεδρικό διάταγμα 22/2/02

ΠΔ 22-02-2002: Έγκριση ειδικού σχεδίου ολοκληρωμένης ανάπτυξης Ολυμπιακού Κέντρου Ιστιοπλοΐας στον Άγιο Κοσμά Αττικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 22-02-2002: Έγκριση ειδικού σχεδίου ολοκληρωμένης ανάπτυξης Ολυμπιακού Κέντρου Ιστιοπλοΐας στον Άγιο Κοσμά Αττικής, (ΦΕΚ 138/Δ/2002), 22-02-2002.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του νόμου 2730/1999 (ΦΕΚ 130/Α/1999), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νόμου 2819/2000 (ΦΕΚ 84/Α/2000) και συμπληρώθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 3 του νόμου 2833/2000 (ΦΕΚ 150/Α/2000).

 

2. Τις διατάξεις της περιπτώσεως ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου 2730/1999 (ΦΕΚ 130/Α/1999), όπως αυτή αναριθμήθηκε και συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου 2947/2001 Θέματα Ολυμπιακής φιλοξενίας, έργων Ολυμπιακής υποδομής και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 228/Α/2001).

 

3. Την περίπτωση ε' της παραγράφου 2.3. του άρθρου 15 του νόμου 1515/1985 (ΦΕΚ 18/Α/1985), όπως αυτή προσετέθη με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του νόμου 2730/1999 Σχεδιασμός, ολοκληρωμένη ανάπτυξη και εκτέλεση Ολυμπιακών έργων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 130/Α/1999).

 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 4 και 5 του νόμου 1650/1986 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/1986).

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2)α του άρθρου 1 του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 

6. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης 69269/5387/1990 Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, καθορισμός περιεχομένου Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το νόμο 1650/1986 (ΦΕΚ 678/Β/1990).

 

7. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης 75308/5512/1990 Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης των πολιτών και φορέων εκπροσώπησής τους για το περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των έργων και δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 691/Β/1990).

 

8. Τον κωδικοποιημένο νόμο [Ν] 5351/1932 Περί Αρχαιοτήτων.

 

9. Τον νόμο [Ν] 1127/1981 (ΦΕΚ 32/Α/1981) Περί κυρώσεως της εις Λονδίνο την 06-05-1969 υπογραφείσης Ευρωπαϊκής Συμβάσεως δια την προστασία της Αρχαιολογικής κληρονομιάς.

 

10. Την υπ' αριθμόν ΕΥΔΕ/ΟΕ2004/1360/2001 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση 1. Της Οριστικής Μελέτης κατηγοριών Γεωλογικών Υδρογεωλογικών 2. Της προμελέτης των κατηγοριών: α. Αρχιτεκτονικών β. Ειδικών Αρχιτεκτονικών γ. Στατικών δ. Ηλεκτρομηχανολογικών ε. Υδραυλικών έργων στ. Συγκοινωνιακών έργων ζ. Λιμενικών έργων 3. Α' Φάσης της Πολεοδομικής Μελέτης 4. Α' Φάσης της Μελέτης έργων Πρασίνου της Ολοκληρωμένης Μελέτης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης και λοιπές αναγκαίες μελέτες και έρευνες για την κατασκευή του Ολυμπιακού Κέντρου Ιστιοπλοΐας στον Άγιο Κοσμά.

 

11. Το υπ' αριθμόν 2506/2001 έγγραφο του Οργανισμού Αθήνας προς το Δήμο Ελληνικού, το Δήμο Γλυφάδας, τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθήνας, τη Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και την Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου.

 

12. Το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η προθεσμία που τάσσεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 του νόμου 2730/1999 (ΦΕΚ 130/Α/1999) για τη γνωμοδότηση των Δήμων Ελληνικού και Γλυφάδας και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθήνας.

 

13. Την υπ' αριθμόν 106880/2001 εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, και τη σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

 

14. Τα υπ' αριθμόν ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ02/48926/2988/2001 και ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/ΦΟ2/53066/3160/2001 έγγραφα της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

15. Το ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Β1/Φ26/47311/1540/2001 έγγραφο της Διεύθυνσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

16. Το από 12-09-2001 σήμα του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ).

 

17. Τα υπ' αριθμούς Φ.919.32735/2/01/Σ1168/2001 και Φ.919.32735/5/01/Σ.1315/2001 έγγραφα της Υπηρεσίας Φάρων του Πολεμικού Ναυτικού.

 

18. Το υπ' αριθμόν 3117.1/Φ.09/ΜΠΕ 07-08/02/2001 έγγραφο του Γραφείου Ελέγχου Έργων της Διεύθυνσης Λιμένων και Λιμενικών Έργων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.

 

19. Το υπ' αριθμόν 15/2001 απόσπασμα Πρακτικού της Επιτροπής Δημοσίων Κτημάτων Αθηνών.

 

20. Τις υπ' αριθμούς 1031301/1991 (ΦΕΚ 291/Δ/1991), 716262/1988 (ΦΕΚ 477/Δ/1988) και 158/1995 (ΦΕΚ 31/Δ/1995) αποφάσεις του Νομάρχη Πειραιά, περί καθορισμού ορίων αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή που θα εκτελεστούν τα έργα.

 

21. Το υπ' αριθμόν 2860/2001 έγγραφο του Οργανισμού Αθήνας προς την ΕΥΔΕ/ΟΕ 2004.

 

22. Το υπ' αριθμόν 2313/2001 έγγραφο της ΕΥΔΕ/ΟΕ 2004.

 

23. Τις 2/2001 (συνεδρία 6), 3/2001 (συνεδρία 6) και 5/2001 (συνεδρία 8) γνωμοδοτήσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Αθήνας.

 

24. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού των οικείων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

25. Την υπ' αριθμόν 1100383/1330/Α0006/2001 κοινή απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών (ΦΕΚ 1485/Β/2001).

 

26. Την 56/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Πολιτισμού και Εμπορικής Ναυτιλίας και του Υφυπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

 

Στην Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα 22-02-2002

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.