Προεδρικό διάταγμα 29/7/78 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος διατάγματος ισχύοντες όροι δομήσεως, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις οι αναφερόμενες εις τις παραγράφου 1 και 2 του άρθρου 12 του νόμου 651/1977 περί καταργήσεως του νομοθετικού διατάγματος 349/1974 κ.λ.π. (ΦΕΚ 207/Α/1977) εφαρμοζόμενης και της παραγράφου 2 του αυτού ως άνω άρθρου, εάν συντρέχει περίπτωσις.

 

2. Εις τις περιπτώσεις του εδαφίου β της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του αυτού ως άνω νόμου 651/1977, η μελέτη προς έκδοση οικοδομικής αδείας δέον, όπως υποβληθεί εντός τετραμήνου από της δημοσιεύσεως του παρόντος Διατάγματος. Παρερχόμενης απράκτου της προθεσμίας ταύτης η άδεια εκδίδεται βάσει των, δια του παρόντος Διατάγματος, καθοριζομένων όρων και περιορισμών δομήσεως.

 

3. Άδειες οικοδομής εκδιδόμενες με τους προ της δημοσιεύσεως του παρόντος όρους δομήσεως, ισχύουν μέχρι 31-05-1984.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του από 22-06-1983 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 284/Δ/1983).

 

4. α) Οι συντελεστές δομήσεως 0,60, 0,40 και 0,20 των τομέων VII, VIII και Χ, οι καθοριζόμενοι δια του πίνακα του άρθρου 1 του παρόντος διατάγματος, αυξάνονται εις 1,00, 0,67 και 0,34 αντιστοίχως εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του από 16-08-1977 προεδρικού διατάγματος περί αναθεωρήσεως των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων των ρυμοτομικών σχεδίων Κηφισιάς και Νέας Ερυθραίας (Αττικής) (ΦΕΚ 279/Δ/1977).

 

Οι κατά τα ως άνω αυξημένοι συντελεστές δομήσεως υπολογίζονται εις το εναπομένον μετά την παραχώρηση του κοινοχρήστου πρασίνου οικόπεδον.

 

β) Εξακολουθούν να εφαρμόζονται ως συντελεστές δομήσεως μετά την παραχώρηση του κοινοχρήστου πρασίνου, οι δια του εδαφίου α της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του αυτού ως άνω από 16-08-1977 προεδρικού διατάγματος, καθοριζόμενοι 1,00 και 0,83 εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, οι αναφερόμενες εις τις παραγράφου 1 και 2 του άρθρου 12 του νόμου 651/1977 (ΦΕΚ 207/Α/1977).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του από 10-10-1979 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 618/Δ/1979).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.