Προεδρικό διάταγμα 23/7/10c

ΠΔ 23-07-2010: Τροποποίηση και επέκταση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Ελευσίνας (νομού Αττικής) τροποποίηση με άρση απαλλοτρίωσης, άρση και επανεπιβολή απαλλοτρίωσης για καθορισμό χώρου πολιτιστικών δραστηριοτήτων και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 23-07-2010: Τροποποίηση και επέκταση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Ελευσίνας (νομού Αττικής) τροποποίηση με άρση απαλλοτρίωσης, άρση και επανεπιβολή απαλλοτρίωσης για καθορισμό χώρου πολιτιστικών δραστηριοτήτων και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης, (ΦΕΚ 319/ΑΑΠ/2010), 05-08-2010.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 43 (παράγραφοι 1, 4, 5 και 7), 152 (παράγραφοι 1, 2, 6 και 10), 154, 160 (παράγραφοι 1 και 2), 161 (παράγραφος 1), 248, 249, 250 και 255 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999), όπως τα άρθρα 248, 249, 250 και 255 τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 5, 6, 7 και 13 αντίστοιχα του νόμου 2831/2000 Τροποποίηση των διατάξεων του 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις (ΦΕΚ 140/Α/2000).

 

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 11 του νόμου 3212/2003 (ΦΕΚ 308/Α/2003).

 

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

5. Την υπ' αριθμόν 52167/21-12-2009 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Ανάθεση αρμοδιοτήτων της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 2514/Β/2009).

 

6. Την 53571/3467/1989 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Ελευσίνας και τμήματος του Δήμου Μάνδρας (Νομός Αττικής) (ΦΕΚ 518/Β/1989), όπως αναδημοσιεύτηκε με την υπ' αριθμόν 50651/1575/1992 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 391/Δ/1992) και τροποποιήθηκε με τις 51103/1619/1991 (ΦΕΚ 192/Δ/1991) και 21727/2005 (ΦΕΚ 627/Δ/2005) όμοιες αποφάσεις.

 

7. Την 1824/1982 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

8. Την 1112/2001 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

 

9. Τις 179/2004, 399/2004, 6/2005, 117/2005, 301/2007 και 1/2008 και 220/2008 γνωμοδοτήσεις του δημοτικού συμβουλίου Ελευσίνας.

 

10. Τις 246/2007, 259/2007 και 36/2008 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

11. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

12. Τις 61/2010 και 63/2010 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

 

Στην Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 23-07-2010

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.