Προεδρικό διάταγμα 23/7/14c

ΠΔ 23-07-2014: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της πολεοδομικής ενότητας 2 της Δημοτικής Ενότητας Καλυβίων Θορικού του Δήμου Σαρωνικού (νομού Αττικής), τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του ιδίου Δήμου και επικύρωση καθορισμού οριογραμμών ρεμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 23-07-2014: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της πολεοδομικής ενότητας 2 της Δημοτικής Ενότητας Καλυβίων Θορικού του Δήμου Σαρωνικού (νομού Αττικής), τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του ιδίου Δήμου και επικύρωση καθορισμού οριογραμμών ρεμάτων, (ΦΕΚ 251/ΑΑΠ/2014), 11-08-2014.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 43 (παράγραφοι 1, 4, 5 και 7), 44 (παράγραφοι 1, 2 και 4), 45 (παράγραφος 4), 46, 152 (παράγραφοι 1, 2, 6 και 10) και 154, του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 7, 11, 12, 14, 15 και 19 του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012), όπως ισχύουν.

 

3. Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 6 του νόμου 880/1979 (ΦΕΚ 58/Α/1979), όπως η παράγραφος 3 συμπληρώθηκε με το άρθρο 6 (παράγραφος 1)γ) του νόμου 2052/1992 (ΦΕΚ 94/Α/1992) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του νόμου 3010/2002 Εναρμόνιση του νόμου 1650/1986 με τις οδηγίες 1997/11/ΕΕ και 1996/61/ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 91/Α/2002) καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 3 και 9 του νόμου 4258/2014 Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 94/Α/2014).

 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 35 και 36 του νόμου 4030/2011 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 249/Α/2011).

 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 283 και 286 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010) και του άρθρου 1 της υπ' αριθμόν [Α] 45892/11-08-2010 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας κ.λ.π. ((ΦΕΚ 1292/Β/2010), διόρθωση σφάλματος (ΦΕΚ 1623/Β/2010)).

 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

7. Την υπ' αριθμόν Υ436/2014 απόφαση του Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτού Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Νικόλαου Ταγαρά (ΦΕΚ 831/Β/2014), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν Υ447/2014 όμοια απόφαση (ΦΕΚ 1015/Β/2014) και ισχύει.

 

8. Την υπ' αριθμόν 18187/2013 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Έγκριση πολεοδομικής προμελέτης της πολεοδομικής ενότητας 2 της Δημοτικής Ενότητας Καλυβίων Θορικού του Δήμου Σαρωνικού (νομού Αττικής).

 

9. Τις διατάξεις της υπ' αριθμόν 17808/633/1987 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου Κοινότητας Καλυβίων Θορικού (νομού Αττικής) (ΦΕΚ 220/Δ/1987), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 88510/5145/1996 όμοια απόφαση (ΦΕΚ 1117/Δ/1996) και ισχύει.

 

10. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 3409/02/2003 έγγραφο και τη με αριθμό πρωτοκόλλου 3311/2006 Πράξη Χαρακτηρισμού της Διεύθυνσης Δασών Ανατολικής Αττικής - Δασαρχείο Λαυρίου.

 

11. Το με αριθμό πρωτοκόλλου Δ.ΥΓ2(γ)/52971/2004 έγγραφο της Διεύθυνσης Υγιεινής Περιβάλλοντος - Τμήμα Γ του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υδρογεωτεχνική Μελέτη στα πλαίσια της επέκτασης ρυμοτομικού σχεδίου, πλησίον υφισταμένου κοιμητηρίου του Δήμου Καλυβίων Θορικού, Νομού Αττικής.

 

12. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου ΤΥ/2257/2004 απόφαση του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής Απόφαση Καθορισμού Οριστικών Οριογραμμών του Νοτιοδυτικού Ρέματος Καλυβίων εντός της προς Πολεοδόμηση Περιοχής.

 

13. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 36624/2006 έγγραφο Έγκριση Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας για τη μείωση της απόστασης της προς Πολεοδόμηση περιοχής από υφιστάμενο κοιμητήριο στα πλαίσια της μελέτης Κτηματογράφηση - Πολεοδόμηση και Πράξη Εφαρμογής περιοχής Δήμου Καλυβίων, Νομού Αττικής και το με αριθμό πρωτοκόλλου 15390/2009 έγγραφο Έγκριση Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας στα πλαίσια της μελέτης κτηματογράφησης - πολεοδόμησης και πράξη εφαρμογής περιοχής Δήμου Καλυβίων Θορικού Αττικής της Διεύθυνσης Οικοδομικού και Κτιριοδομικού Κανονισμού - Τμήμα Γ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

14. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 20819/3555/05/2006 έγγραφο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής.

 

15. Τα με αριθμούς πρωτοκόλλου ΠΕΧΩ71/Φ.ΠΕΡΙΒ./07/2007 και ΠΕΧΩ72/Φ.ΠΕΡΙΒ./07/2007 έγγραφα της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος - Χωροταξίας - Τμήμα Β της Περιφέρειας Αττικής.

 

16. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου ΠΕΧΩ/155/Φ.ΠΕΡΙΒ.2/08/2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων του έργου Οριοθέτηση ρέματος Καλυβίων εντός των ορίων της πολεοδομικής μελέτης.

 

17. Το με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 100576/2008 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

18. Τα με αριθμούς πρωτοκόλλου ΔΜΕΟ/3225/2010 και ΔΜΕΟ/4908/2010 έγγραφα της Διεύθυνσης Μελετών Έργων Οδοποιίας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

 

19. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 2021/2011 έγγραφο της Β' Εφορείας Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων και το με αριθμό πρωτοκόλλου 1059/2011 έγγραφο της 1ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

20. Τα με αριθμούς πρωτοκόλλου 39738/2011 και 48969/2011 έγγραφα της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού - Τμήμα Δ' του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

21. Το με αριθμό πρωτοκόλλου Φ/Α.4/8/5436/403/2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Βιομηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος - Τμήμα Α' του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

 

22. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 16884/12/2012 έγγραφο του Δήμου Σαρωνικού.

 

23. Την υπ' αριθμόν 201/2009 απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής.

 

24. Τις υπ' αριθμούς 155/2008, 277/2010 και 297/2010 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Καλυβίων Θορικού.

 

25. Την υπ' αριθμόν 302/2009 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΚΣΧΟΠ).

 

26. Την υπ' αριθμόν 33/2012 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ).

 

27. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

28. Την υπ' αριθμόν 116/2014 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 23-07-2014

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.