Προεδρικό διάταγμα 24/2/20

ΠΔ 24-02-2020: Έγκριση Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) στην περιοχή του πρώην Ολυμπιακού Χωριού Τύπου του Δήμου Αμαρουσίου (νομού Αττικής) και καθορισμός χρήσεων γης, όρων και περιορισμών δόμησης, περιβαλλοντική έγκριση του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου, έγκριση Ρυμοτομικού Σχεδίου Εφαρμογής (ΡΣΕ) αυτού και επικύρωση καθορισμού οριογραμμών ρέματος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 24-02-2020: Έγκριση Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) στην περιοχή του πρώην Ολυμπιακού Χωριού Τύπου του Δήμου Αμαρουσίου (νομού Αττικής) και καθορισμός χρήσεων γης, όρων και περιορισμών δόμησης, περιβαλλοντική έγκριση του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου, έγκριση Ρυμοτομικού Σχεδίου Εφαρμογής (ΡΣΕ) αυτού και επικύρωση καθορισμού οριογραμμών ρέματος, (ΦΕΚ 91/Δ/2020), 29-02-2020.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 8, 9 και 10 του νόμου 4269/2014 Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση-Βιώσιμη ανάπτυξη (ΦΕΚ 142/Α/2014), όπως ίσχυαν πριν την κατάργησή τους με το άρθρο 14 του νόμου 4447/2016 Χωρικός σχεδιασμός-Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 241/Α/2016).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 (παράγραφος 7) του νόμου 4315/2014 Πράξεις εισφοράς σε γη και χρήμα-Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 13 (παράγραφος 7) του νόμου 4447/2016.

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του νόμου 4258/2014 Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα-ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 94/Α/2014).

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 4277/2014 Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 156/Α/2014).

 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του νόμου 4622/2019 Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης (ΦΕΚ 133/Α/2019).

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005)).

 

8. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 4 και 17 (παράγραφος 4) του προεδρικού διατάγματος 59/2018 Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης (ΦΕΚ 114/Α/2018).

 

9. Τις διατάξεις της οίκοθεν ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/107017/2006 κοινής υπουργικής απόφασης Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42//ΕΚ σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων" του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27-06-2001 (ΦΕΚ 1225/Β/2006), όπως τροποποιήθηκε με την οίκοθεν 40238/2017 απόφαση (ΦΕΚ 3759/Β/2017) και ισχύει.

 

10. Τις διατάξεις της 60702/2014 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τεχνικές προδιαγραφές των μελετών Ειδικών Χωρικών Σχεδίων του νόμου 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014) (ΦΕΚ 39/Β/2015).

 

11. Την Φ4443/3472/2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών ρέματος Σαπφούς στα διοικητικά όρια του Δήμου Αμαρουσίου (ΦΕΚ 438/Δ/2014).

 

12. Την υπ' αριθμόν 49813/22-10-2014 αίτηση και την υπ' αριθμόν 3161/22-01-2015 επιστολή της εταιρείας Lamda Olympia Village ανώνυμη εταιρεία προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με τις συνημμένες σε αυτές μελέτες.

 

13. Το υπ' αριθμόν 23543/12-05-2017 έγγραφο της εταιρείας Lamda Olympia Village με το οποίο υποβλήθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας το Ρυμοτομικό Σχέδιο Εφαρμογής της περιοχής του πρώην Ολυμπιακού Χωριού Τύπου Αμαρουσίου.

 

14. Το υπ' αριθμόν οίκοθεν 22505/08-05-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: Εισήγηση έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου για την περιοχή του πρώην Ολυμπιακού Χωριού Τύπου που εντάσσεται σε τμήματα των Πολεοδομικών Ενοτήτων 6 και 17 του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Αμαρουσίου.

 

15. Τα υπ' αριθμόν ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/91994/2187/10-10-2019, ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/93206/2216/14-10-2019 (ορθή επανάληψη 15-10-2019) και ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/93962/2239/16-10-2019 έγγραφα των Διευθύνσεων Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

16. Το υπ' αριθμόν ΥΠΕΝ/ΔΣΜΠ/94064/841/16-10-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Μητροπολιτικών Αστικών και Περιαστικών Περιοχών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

17. Τα υπ' αριθμόν 2143/17-09-2019 (ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/82788/1997/18-09-2019) και 2144/23-9-2019 (ΚΕΣΥΠΟΘΑ 160/23-09-2019) έγγραφα της εταιρείας Lamda Olympia Village A.E..

 

18. Τις υπ' αριθμούς 58/συνεδρία 7η/22-06-2017, 59/συνεδρία 8η/12-07-2017, 69/συνεδρία 9η/25-07-2017, 51/συνεδρία 8η/05-09-2019 και 63/συνεδρία 9η/23-09-2019 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

 

19. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

20. Την υπ' αριθμόν 26/2020 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 9

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 24-02-2020

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.