Προεδρικό διάταγμα 24/2/20d

ΠΔ 24-02-2020: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Περάματος Νομού Αττικής στο οικοδομικό τετράγωνο 2, με άρση ρυμοτομικού βάρους, και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 24-02-2020: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Περάματος Νομού Αττικής στο οικοδομικό τετράγωνο 2, με άρση ρυμοτομικού βάρους, και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης, (ΦΕΚ 116/Δ/2020), 10-03-2020.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παράγραφοι 1, 2 και 6), 154 και 160 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 31 (παράγραφος 1) και 32 (παράγραφοι 1 έως 3) του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012), όπως αυτά ισχύουν, το μεν άρθρο 31 παράγραφος 1 μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 62 (παράγραφος 2) του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014) και το άρθρο 32 παράγραφοι 1 έως 3 πριν από την τροποποίησή του με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παράγραφος 2 του νόμου 2508/1997 Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας (ΦΕΚ 124/Α/1997), όπως ίσχυε πριν αντικατασταθεί με την παράγραφο 7 του άρθρου 1 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 (παράγραφος 6) του νόμου 4315/2014 Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005)), όπως διατηρήθηκαν σε ισχύ με την παράγραφο 22 του άρθρου 119 του νόμου 4622/2019 (Α'133).

 

6. Την ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67414/8290/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δημήτριο Οικονόμου (ΦΕΚ 3107/Β/2019).

 

7. Την 726/2010 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

 

8. Τις υπ' αριθμόν 187/2010, 178/2011, 174/2013 και 145/2016 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Περάματος.

 

9. Τις υπ' αριθμόν Κ96/2010, Κ14 και Κ19/2011 γνωμοδοτήσεις του Νομαρχιακού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

10. Την υπ' αριθμόν 2/συνεδρία 5η/22-06-2017 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά.

 

11. Το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η τασσόμενη εκ του νόμου προθεσμία για την τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται από το άρθρο 154 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, όπως ισχύει.

 

12. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

13. Την υπ' αριθμόν 231/2019 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 24-02-2020

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.