Προεδρικό διάταγμα 24/5/11

ΠΔ 24-05-2011: Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός σχεδίου περιοχή Ξυλοκερατέα του οικισμού Ποταμού (Τοπική Κοινότητα Ποταμού) της Δημοτικής Ενότητας Κυθήρων του Δήμου Κυθήρων (νομού Αττικής) για τον καθορισμό χώρου ανέγερσης Σχολείου και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 24-05-2011: Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός σχεδίου περιοχή Ξυλοκερατέα του οικισμού Ποταμού (Τοπική Κοινότητα Ποταμού) της Δημοτικής Ενότητας Κυθήρων του Δήμου Κυθήρων (νομού Αττικής) για τον καθορισμό χώρου ανέγερσης Σχολείου και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτού, (ΦΕΚ 118/ΑΑΠ/2011), 01-06-2011.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Της παραγράφου 2 της περίπτωσης Δ του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως ισχύει πριν την αντικατάσταση του άρθρου αυτού από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002.

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 154, 248, 249, 250 και 255 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999) όπως τα άρθρα 248, 249, 250 και 255 τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 5, 6, 7 και 13 αντίστοιχα του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

4. Τις διατάξεις των 1, 2, 283 και 286 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010) και του άρθρου 1 της υπ' αριθμόν [Α] 45892/11-08-2010 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας κ.λ.π. ((ΦΕΚ 1292/Β/2010), διόρθωση σφάλματος (ΦΕΚ 1623/Β/2010)).

 

5. Την υπ' αριθμόν 2876/07-10-2009 απόφαση του Πρωθυπουργού Αλλαγή τίτλου Υπουργείων (ΦΕΚ 2234/Β/2009).

 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 1 (παράγραφος 2) και 6 του προεδρικού διατάγματος 189/2009 Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων (ΦΕΚ 221/Α/2009).

 

7. Την υπ' αριθμόν Υ273/30-09-2010 απόφαση Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Νικολάου Σηφουνάκη (ΦΕΚ 1595/Β/2010).

 

8. Το υπ' αριθμόν 6095/3863/04-10-2005 έγγραφο της ΚΣΤ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού

 

9. Το υπ' αριθμόν 7622/05/04-05-2006 έγγραφο του Δασαρχείου Πειραιά.

 

10. Το υπ' αριθμόν 2136/17-04-2007 έγγραφο της 1ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

11. Το υπ' αριθμόν 4268/25-09-2007 έγγραφο της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων Αττικής.

 

12. Το υπ' αριθμόν 40134/24-10-2008 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας στα πλαίσια Τοπικού Ρυμοτομικού στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Κυθήρων για την ανέγερση σχολείου στη θέση Ξυλοκερατέα Ποταμού Κυθήρων.

 

13. Την υπ' αριθμόν ΠΕΧΩ Φ.271/358/ΠΕΡ6/05-02-2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής.

 

14. Τις υπ' αριθμούς 213/2004, 94/2005 και 39/2009 γνωμοδοτήσεις του δημοτικού συμβουλίου Κυθήρων.

 

15. Την υπ' αριθμόν 70/2009 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

16. Το υπ' αριθμόν 99/01-10-2010 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού.

 

17. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

18. Τις υπ' αριθμούς 114/2009 και 37/2011 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Στην Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 24-05-2011

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.