Προεδρικό διάταγμα 25/10/84b

ΠΔ 25-10-1984: Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Παλιάς Πόλης Ρεθύμνου (Κρήτης), χαρακτηρισμού ως διατηρητέων ακαλύπτων χώρων - κήπων, στοών - διαβατικών αυλών κτιρίων και πυλώνων που βρίσκονται μέσα σ' αυτή ως και τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης αυτής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 25-10-1984: Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Παλιάς Πόλης Ρεθύμνου (Κρήτης), χαρακτηρισμού ως διατηρητέων ακαλύπτων χώρων - κήπων, στοών - διαβατικών αυλών κτιρίων και πυλώνων που βρίσκονται μέσα σ' αυτή ως και τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης αυτής, (ΦΕΚ 30/Δ/1985), 14-02-1985.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 3, 9, 11 και 70 αυτού.

 

2. Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, όπως τροποποιήθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974) και ειδικότερα τα άρθρα 25Α, 79 παράγραφος 6, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νόμου 622/1977 περί εισπράξεως υπό του Δημοσίου Ταμείου των διά την έκδοση οικοδομικών αδειών καταβαλλομένων φόρων κ.λ.π. (ΦΕΚ 171/Α/1977), 80 και 110.

 

3. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 75724/1151/1983 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Κωδικοποίηση - τροποποίηση και συμπλήρωση συλλογικών οργάνων Γνωμοδοτικής, Αποφασιστικής αρμοδιότητας Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος σε ενιαίο κείμενο (ΦΕΚ 767/Β/1983) και ειδικότερα το άρθρο 5.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 947/1979 περί οικιστικών περιοχών (ΦΕΚ 169/Α/1979) και ειδικότερα του άρθρου 62 (παράγραφος 1).

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 57/Α/1980) και ειδικότερα των άρθρων 2, 3 και 7 αυτού.

 

6. Τις υπ' αριθμούς 267/1980 και 275/1980 πράξεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης.

 

7. Τις από 05-10-1982 και 07-09-1983 εισηγήσεις - αιτιολογημένες εκθέσεις της Διεύθυνσης Παραδοσιακών Οικισμών και Περιβάλλοντος (Γ7).

 

8. Την υπ' αριθμόν 615/1982 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

9. Τις υπ' αριθμόν 394/1984 και 605/1984 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4: Όροι δόμησης

Άρθρο 5

Άρθρο 6: Παρεκκλίσεις - Εργασίες σε αξιόλογα υφιστάμενα κτίρια

Άρθρο 7: Επιτρεπόμενες χρήσεις

Άρθρο 8: Έργα σε κοινόχρηστους χώρους

Άρθρο 9: Κατεδάφιση παλαιών κτιρίων

Άρθρο 10: Έκδοση αδειών

Άρθρο 11

 

Στον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.

 

Αθήνα, 25-10-1984

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.