Προεδρικό διάταγμα 25/4/89i

ΠΔ 25-04-1989: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμήματος της πολεοδομικής ενότητας χώρας Τήνου του οικισμού Τήνου του δήμου Τήνου (νομού Κυκλάδων) και αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε τμήμα της ίδιας πολεοδομικής ενότητας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 25-04-1989: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμήματος της πολεοδομικής ενότητας χώρας Τήνου του οικισμού Τήνου του δήμου Τήνου (νομού Κυκλάδων) και αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε τμήμα της ίδιας πολεοδομικής ενότητας, (ΦΕΚ 342/Δ/1989), 02-06-1989.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 (παράγραφοι 1, 4, 5 και 6) και 7 (παράγραφοι 1, 2 και 4) του νόμου 1337/1983 Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως το άρθρο 6 τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του νόμου 1512/1985 Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του Ταμείου Νομικών (ΦΕΚ 4/Α/1985).

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 9, 11, 29 και 70 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. (ΦΕΚ 228/Α/1923) όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 6 (παράγραφος 1), 7, 8, 9 και 16 του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 13 (παράγραφοι 1, 2, 3) του νόμου 1647/1986 Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΦΕΚ 141/Α/1986) και το άρθρο 1 (παράγραφοι 3, 4) του νόμου 1772/1988 Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ 91/Α/1988).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 437/1985 Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων (ΦΕΚ 157/Α/1985) και του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 456/1985 Μεταφορά αρμοδιοτήτων Υπηρεσιών και προσωπικού στα Υπουργεία Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, Εμπορίου και Μεταφορών και Επικοινωνιών από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και το Υπουργείο Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 163/Α/1985).

 

5. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

6. Την υπ' αριθμόν 3648/266/20-02-1986 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου χώρας Τήνου (ΦΕΚ 120/Δ/1986).

 

7. Την υπ' αριθμόν [Α] 23945/4927/1968 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Δημοσίων Έργων περί εξαιρέσεως της αρμοδιότητος του Νομάρχου δια τις περιπτώσεις εγκρίσεως, επεκτάσεως ή τροποποιήσεως σχεδίων πόλεων και κωμών εις περιοχές ιδιαιτέρου τουριστικού ενδιαφέροντος (ΦΕΚ 121/Δ/1968).

 

8. Την υπ' αριθμόν 87629/5007/1988 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση πολεοδομικής προμελέτης της πολεοδομικής ενότητας χώρας Τήνου δήμου Τήνου (νομού Κυκλάδων).

 

9. Τις υπ' αριθμούς 72/1987 και 113/1987 γνωμοδοτήσεις του δημοτικού συμβουλίου Τήνου.

 

10. Τις υπ' αριθμούς 52/1988 και 295/1988 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Κυκλάδων και του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος αντίστοιχα.

 

11. Την υπ' αριθμόν 6/1989 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τροποποιήσεις βλέπε το από 25-07-1992 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 936/Δ/1992).

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 25-04-1989

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.