Προεδρικό διάταγμα 268/02

ΠΔ 268/2002: Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα δημοσίων έργων που εκτελούνται από την Εταιρεία Παγίων Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 268/2002: Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα δημοσίων έργων που εκτελούνται από την Εταιρεία Παγίων Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας, (ΦΕΚ 234/Α/2002), 08-10-2002.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 19 και της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του νόμου 1418/1984 Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 23/Α/1984).

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 2744/1999 Ρυθμίσεις θεμάτων της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 222/Α/1999).

 

3. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 155/2001 Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την Εταιρεία Παγίων της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης του άρθρου 4 του νόμου 2744/1999 (ΦΕΚ 127/Α/1999).

 

4. Τις διατάξεις της απόφασης Υ6/31-10-2001 Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 1484/Β/2001)

 

5. Την 1100383/1330/Α0006/31-10-2001 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών (ΦΕΚ 1485/Β/2001).

 

6. Το προεδρικό διάταγμα 81/2002 Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 57/Α/2002).

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 εδάφιο α' του άρθρου 1 του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ούτε του προϋπολογισμού της Εταιρείας Παγίων Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης.

 

9. Την αριθμόν 511/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Αρμόδια Όργανα

Άρθρο 2: Διευθύνουσα Υπηρεσία - Προϊσταμένη Αρχή

Άρθρο 3: Τεχνικό Συμβούλιο

Άρθρο 4: Αιτήσεις θεραπείας

Άρθρο 5: Τελικές διατάξεις

Άρθρο 6: Έναρξη ισχύος

 

Στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 01-10-2002

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.