Προεδρικό διάταγμα 26/2/13

ΠΔ 26-02-2013: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης επέκτασης σε έκταση που βρίσκεται μεταξύ των ορίων του εγκεκριμένου σχεδίου και του βιοτεχνικού πάρκου στην Πολεοδομική Ενότητα 1 της Δημοτικής Ενότητας Λυκόβρυσης του Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης (νομός Αττικής), καθορισμός χρήσεων και όρων και περιορισμών δόμησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 26-02-2013: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης επέκτασης σε έκταση που βρίσκεται μεταξύ των ορίων του εγκεκριμένου σχεδίου και του βιοτεχνικού πάρκου στην Πολεοδομική Ενότητα 1 της Δημοτικής Ενότητας Λυκόβρυσης του Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης (νομός Αττικής), καθορισμός χρήσεων και όρων και περιορισμών δόμησης, (ΦΕΚ 79/ΑΑΠ/2013), 20-03-2013.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 43 (παράγραφοι 1, 4 και 5), 44 (παράγραφοι 1, 2 και 4), 154, 160 (παράγραφοι 1 και 2), του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 7, 11, 12, 14, 15, 19 και 31 (παράγραφος 1) του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 283 και 286 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 της 45892/2010 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 1292/Β/2010), διόρθωση σφάλματος (ΦΕΚ 1623/Β/2010).

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

6. Την υπ' αριθμόν Υ46/2012 απόφαση του Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Σταύρου Καλαφάτη (ΦΕΚ 2101/Β/2012).

 

7. Τις διατάξεις της υπ' αριθμόν 35892/7095/1992 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου της Κοινότητας Λυκόβρυσης (Νομός Αττικής) (ΦΕΚ 1362/Δ/1992) όπως τροποποιήθηκε με την 22701/6296/2000 όμοια απόφαση (ΦΕΚ 614/Δ/2000).

 

8. Τις υπ' αριθμούς 92/2000, 57/2001, 82/2001, 42/2006 και 79/2007 αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Λυκόβρυσης.

 

9. Τις υπ' αριθμούς 216/2009 και 222/2009 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

10. Το 4365/29-07-2003 έγγραφο της Β' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού

 

11. Το 5266/03-09-2003 έγγραφο του Δασαρχείου Πεντέλης.

 

12. Το υπ' αριθμόν 19430/1290/2003 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας στην περιοχή πολεοδόμησης Δήμου Λυκόβρυσης (ELCO).

 

13. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης.

 

14. Τις υπ' αριθμούς 283/2011, 121/2012 και 13/2013 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 26-02-2013

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.