Προεδρικό διάταγμα 27/2/20b

ΠΔ 27-02-2020: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αμαλιάπολης της Δημοτικής Ενότητας Σούρπης του Δήμου Αλμυρού της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας Νομού Μαγνησίας, στη θέση Καραντίνα, με άρση απαλλοτρίωσης και καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 27-02-2020: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αμαλιάπολης της Δημοτικής Ενότητας Σούρπης του Δήμου Αλμυρού της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας Νομού Μαγνησίας, στη θέση Καραντίνα, με άρση απαλλοτρίωσης και καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης, (ΦΕΚ 105/Δ/2020), 09-03-2020.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παράγραφοι 1, 2 και 6), 154 και 160 (παράγραφοι 1, 2 ) του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 (παράγραφος 1) του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012), όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με το άρθρο 62 (παράγραφος 2) του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014), σε συνδυασμό με το άρθρο 186 παράγραφος ΙΙ περίπτωση ΣΤ.39 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 32 (παράγραφοι 1 έως 3) του νόμου 4067/2012, όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με το άρθρο 3 (παράγραφος 2) του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του νόμου 2508/1997 Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 124/Α/1997), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 1 (παράγραφος 7) του νόμου 4315/2014.

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 Τροποποίηση των διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις (ΦΕΚ 140/Α/2000) όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόμου 4315/2014 και ισχύει.

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005)).

 

6. Τις διατάξεις του από [ΠΔ] 12-12-1947 προεδρικού διατάγματος Περί εγκρίσεως του πολεοδομικού σχεδίου Αμαλιαπόλεως (Μαγνησίας) (ΦΕΚ 290/Α/1947).

 

7. Την ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67414/8290/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δημήτριο Οικονόμου (ΦΕΚ 3107/Β/2019).

 

8. Την 211/2014 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου.

 

9. Το υπ' αριθμόν 708/30-03-2015 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

10. Το υπ' αριθμόν 1087/14-05-2015 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μαγνησίας, όπως διευκρινίζεται με το 132634/91670/1284/523/26-03-2019 έγγραφο της ίδιας Εφορείας.

 

11. Την υπ' αριθμόν 50/2016 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλμυρού.

 

12. Την υπ' αριθμόν 7/συνεδρία 2η/03-03-2017 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων.

 

13. Το υπ' αριθμόν 22305/908/18-04-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

14. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

15. Την 181/2019 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 27-02-2020

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.