Προεδρικό διάταγμα 27/4/12d

ΠΔ 27-04-2012: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της πολεοδομικής ενότητας 2 (Νότια Έδρα) της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης του Δήμου Παλλήνης (νομού Αττικής) και τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του ίδιου Δήμου στα όρια σύνδεσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 27-04-2012: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της πολεοδομικής ενότητας 2 (Νότια Έδρα) της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης του Δήμου Παλλήνης (νομού Αττικής) και τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του ίδιου Δήμου στα όρια σύνδεσης, (ΦΕΚ 142/ΑΑΠ/2012), 30-04-2012.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 43 (παράγραφοι 1, 4, 5 και 7), 44 (παράγραφοι 1, 2 και 4), 45 (παράγραφος 4), 46, 152 (παράγραφοι 1, 2, 6 και 10), 154, 243, 248, 249 και 250 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999), όπως τα άρθρα 243, 248, 249, 250 και 255 τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 4, 5, 6 και 7 αντίστοιχα του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 283 και 286 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010) και του άρθρου 1 της υπ' αριθμόν [Α] 45892/2010 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας κ.λ.π. ((ΦΕΚ 1292/Β/2010), διόρθωση σφάλματος (ΦΕΚ 1623/Β/2010)).

 

4. Την υπ' αριθμόν 2876/2009 απόφαση του Πρωθυπουργού Αλλαγή τίτλου Υπουργείων (ΦΕΚ 2234/Β/2009).

 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 1 (παράγραφος 2) και 6 του προεδρικού διατάγματος 189/2009 Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων (ΦΕΚ 221/Α/2009).

 

6. Την υπ' αριθμόν Υ14/24-11-2011 απόφαση Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Νικολάου Σηφουνάκη (ΦΕΚ 2740/Β/2011).

 

7. Την 48659/2861/1989 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Παλλήνης (νομού Αττικής) (ΦΕΚ 421/Δ/1989), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

8. Τις υπ' αριθμούς 202/1996, 214/1996, 7/1998, 157/2005 και 19/2008 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παλλήνης.

 

9. Το υπ' αριθμόν 347/07-02-2008 έγγραφο του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας.

 

10. Το υπ' αριθμόν 9707/03-03-2009 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών.

 

11. Το υπ' αριθμόν 741/14-03-2008 έγγραφο της 1ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

 

12. Το υπ' αριθμόν 1048/18-03-2008 έγγραφο της Β' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων.

 

13. Το υπ' αριθμόν ΔΜΕΟ/3113/ε/463/22-05-2008 έγγραφο της Διεύθυνσης Μελετών Έργων Οδοποιίας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων.

 

14. Την 5311/20-07-1998 πράξη χαρακτηρισμού της Διεύθυνσης Δασών του Δασαρχείου Πεντέλης.

 

15. Το ΕΒ 595/20-02-2008 έγγραφο της Διεύθυνσης Εγγείων Βελτιώσεων της Νομαρχίας Πειραιά.

 

16. Το 336805/31-03-2008 έγγραφο της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Ανώνυμη Εταιρεία.

 

17. Το ECD - εξ 610/08-02-2008 έγγραφο του Φυσικού Αερίου Αττικής.

 

18. Την υπ' αριθμόν 9/2011 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

19. Την υπ' αριθμόν 52/2012 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

 

20. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

21. Την 40/2012 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 27-04-2012

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.