Προεδρικό διάταγμα 28/8/16b

ΠΔ 28-08-2016: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Λιμένα Χερσονήσου (νομού Ηρακλείου) με άρση απαλλοτρίωσης και καθορισμό χρήσεων γης, όρων και περιορισμών δόμησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 28-08-2016: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Λιμένα Χερσονήσου (νομού Ηρακλείου) με άρση απαλλοτρίωσης και καθορισμό χρήσεων γης, όρων και περιορισμών δόμησης, (ΦΕΚ 195/ΑΑΠ/2016), 05-10-2016.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παράγραφοι 1, 2, 6), 154 όπως ισχύει και 160 (παράγραφοι 1 και 2) του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 31 (παράγραφος 1), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 62 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014) και 32 του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012), όπως ίσχυε πριν από την αντικατάστασή του με το άρθρο 3 παράγραφος 1 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του νόμου 4315/2014 Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 περίπτωση ε' του άρθρου 20 του νόμου 2508/1997 Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας (ΦΕΚ 124/Α/1997), όπως ίσχυε πριν από την αντικατάστασή του με το άρθρο 1 παράγραφος 7 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

5. Τις διατάξεις της παραγράφου 4)α του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 Τροποποίηση των διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις (ΦΕΚ 140/Α/2000) όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

7. Την υπ' αριθμόν Υ31/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ιωάννη Τσιρώνη (ΦΕΚ 2183/Β/2015).

 

8. Την 531/2011 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου.

 

9. Τα υπ' αριθμόν Φ8/4/1594/2014, 487/2014 και 1251/2014 έγγραφα της ΚΓ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κρήτης και της 13ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, αντίστοιχα.

 

10. Το υπ' αριθμόν 27211/25-04-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

 

11. Τις 65/2013 και 445/2013 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου.

 

12. Την 7/συνεδρία 7η /2014 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

 

13. Το υπ' αριθμόν 7/2015 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης - Τμήμα Β'.

 

14. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

15. Την υπ' αριθμόν 158/2016 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 28-08-2016

 

O Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.