Προεδρικό διάταγμα 29/12/17

ΠΔ 29-12-2017: Έγκριση ειδικής πολεοδομικής μελέτης Ακινήτου Ιδιοκτησίας ΓΑΙΑ ΟΣΕ ΑΕ για τη δημιουργία Μουσείου Ολοκαυτώματος στη περιοχή του Εμπορικού Σταθμού Θεσσαλονίκης, στον Δήμο Θεσσαλονίκης, Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 29-12-2017: Έγκριση ειδικής πολεοδομικής μελέτης Ακινήτου Ιδιοκτησίας ΓΑΙΑ ΟΣΕ ΑΕ για τη δημιουργία Μουσείου Ολοκαυτώματος στη περιοχή του Εμπορικού Σταθμού Θεσσαλονίκης, στον Δήμο Θεσσαλονίκης, Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, (ΦΕΚ 293/ΑΑΠ/2017), 29-12-2017.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 6Α του νόμου 3891/2010 Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδρομικό τομέα (ΦΕΚ 188/Α/2010), όπως αυτό προστέθηκε με την υποπαράγραφο ΙΒ.1 του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του νόμου 4046/2012 και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 85/Α/2014).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του νόμου 3986/2011 Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 (ΦΕΚ 152/Α/2011), όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 10 του άρθρου τρίτου του νόμου 4092/2012 Κύρωση της από 06-09-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 3986/2011 Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 - 2015 (ΦΕΚ 152/Α/2011), όπως ισχύει (ΦΕΚ 174/Α/2012), της από 07-09-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δημοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουμενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και κατάργηση του άρθρου 11 του νόμου 3631/2008 (ΦΕΚ 6/Α/2008), (ΦΕΚ 175/Α/2012) και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 220/Α/2012).

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 3028/2002 Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς (ΦΕΚ 153/Α/2002).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του νόμου 3965/2011 Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων Επιχειρήσεων, σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 113/Α/2011), όπως συμπληρώθηκαν με το άρθρο 3 παράγραφος 24 του νόμου 4092/2012 (ΦΕΚ 220/Α/2012).

 

6. Τις διατάξεις του νόμου 4014/2011 Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος και ειδικότερα τα άρθρα 2, 3, 11 και 19 αυτού (ΦΕΚ 209/Α/2011).

 

7. Την υπ' αριθμόν Δ6Α/110450/ΕΞ2011/2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών περί έναρξης λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας (ΦΕΚ 1670/Β/2011).

 

8. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

9. Την υπ' αριθμόν 1958/2012 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του νόμου 4014/2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 21/Β/2012).

 

10. Την υπ' αριθμόν 15277/2012 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Εξειδίκευση των διαδικασιών για την ενσωμάτωση στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 12 του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 1077/Β/2011).

 

11. Την υπ' αριθμόν 48963/2012 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Προδιαγραφές περιεχομένου των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 7 του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 2703/Β/2011).

 

12. Την υπ' αριθμόν 167563/2013 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 964/Β/2011).

 

13. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 1649/45/2014 κοινή υπουργική απόφαση Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερομένου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων (ΦΕΚ 45/Β/2014).

 

14. Την υπ' αριθμόν Υ198/2016 απόφαση του Πρωθυπουργού Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο (ΦΕΚ 3722/Β/2016).

 

15. Τις υπ' αριθμόν 41892/11-01-2017 και 44360/18-05-2017 αιτήσεις της εταιρείας με την επωνυμία ΓΑΙΑ ΟΣΕ Α.Ε προς την Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

 

16. Το υπ' αριθμόν ΓΓΔΠ/0005259/ΕΞ2017/31-03-2017 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, στην οποία υπάγεται το Κεντρικό Συμβούλιο Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας του άρθρου 16 του νόμου 3986/2011, για την έγκριση της ειδικής πολεοδομικής μελέτης για την πολεοδομική ρύθμιση ακινήτου στην περιοχή του Εμπορικού Σταθμού Θεσσαλονίκης.

 

17. Το υπ' αριθμόν ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΜΑΝΣΜΚ/129372/12613/1668/361/19-04-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Προστασίας και Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

18. Το υπ' αριθμόν 4304/47802/19-04-2017 έγγραφο του Δήμου Θεσσαλονίκης.

 

19. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 37792/08-09-2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την έγκριση της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου για την αξιοποίηση ακινήτου Εμπορικού Σταθμού Θεσσαλονίκης στο Δήμο Θεσσαλονίκης.

 

20. Την υπ' αριθμόν ΥΠΕΝ/ΔΠΣ/8838/649/13-09-2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί έγκρισης της ειδικής Μελέτης Πολεοδόμησης Ακινήτου ιδιοκτησίας ΓΑΙΑ ΟΣΕ ΑΕ για τη δημιουργία Μουσείου Ολοκαυτώματος στη περιοχή του Εμπορικού Σταθμού Θεσσαλονίκης, στο Δήμο Θεσσαλονίκης, Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

 

21. Τη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6Α παράγραφος 4)α του νόμου 3891/2010 γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας του άρθρου 16 του νόμου 3986/2011, όπως διατυπώθηκε στα από 05-04-2017 και 26-09-2017 πρακτικά αυτού.

 

22. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

23. Την υπ' αριθμόν Δ240/2017 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6: Περιβαλλοντικοί όροι

Άρθρο 7: Έναρξη ισχύος

 

Στους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 29-12-2017

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.