Προεδρικό διάταγμα 2/9/88c

ΠΔ 02-09-1988: Αναθεώρηση και επέκταση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Μυτιλήνης στο παραδοσιακό τμήμα αυτής και έγκριση πολεοδομικής μελέτης των πολεοδομικών ενοτήτων Καμάρες, Αγία Κυριακή και Λαγκάδα - Λαζαρέτα του δήμου Μυτιλήνης (νομού Λέσβου)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 02-09-1988: Αναθεώρηση και επέκταση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Μυτιλήνης στο παραδοσιακό τμήμα αυτής και έγκριση πολεοδομικής μελέτης των πολεοδομικών ενοτήτων Καμάρες, Αγία Κυριακή και Λαγκάδα - Λαζαρέτα του δήμου Μυτιλήνης (νομού Λέσβου), (ΦΕΚ 869/Δ/1988), 05-12-1988.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 1512/1985 Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του Ταμείου Νομικών (ΦΕΚ 4/Α/1985) και ειδικότερα τα άρθρα 1 (παράγραφος 4), 6 (παράγραφος 1, 4, 5 και 6) και 7 (παράγραφοι 1, 2 και 4).

 

2. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 1, 2, 3, 9, 11, 29 και 70.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985) και ειδικότερα τα άρθρα 3, 4 (παράγραφος 1), 6 (παράγραφος 1), 7, 8 και 9 όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των νόμων 1647/1986 (ΦΕΚ 141/Α/1986) και 1772/1988 (ΦΕΚ 91/Α/1988).

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 651/1977 (ΦΕΚ 207/Α/1977) και ειδικότερα το άρθρο 12 (παράγραφοι 1)α και 4) όπως η τελευταία παράγραφος προστέθηκε με το άρθρο 31 παράγραφος 5 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1977).

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγραφος 1.

 

6. Την υπ' αριθμόν 78603/3262/1985 απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Μυτιλήνης (νομού Λέσβου) (ΦΕΚ 708/Δ/1985).

 

7. Την υπ' αριθμόν 26952/1206/23-02-1988 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Χαρακτηρισμός ως πυκνοδομημένων πολεοδομικών ενοτήτων του δήμου Μυτιλήνης (νομού Λέσβου).

 

8. Την υπ' αριθμόν Υ/1291/1987 απόφαση του Πρωθυπουργού Σύσταση θέσης Αναπληρωτή Υπουργού στα Υπουργεία Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Υφυπουργού στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ 526/Β/1987).

 

9. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 51/1988 Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 19/Α/1988).

 

10. Το υπ' αριθμόν 43475/4477/1988 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού.

 

11. Την υπ' αριθμόν Υ/1436/1987 απόφαση του Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Μανόλη Παπαστεφανάκη (ΦΕΚ 549/Β/1987).

 

12. Τις υπ' αριθμούς 66/1987 και 72/1987 γνωμοδοτήσεις του δημοτικού συμβουλίου Μυτιλήνης.

 

13. Τις υπ' αριθμούς 262/1987, 270/1987, 292/1987, 326/1987 και 34/1988 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

14. Τις υπ' αριθμούς 48/1987, 50/1987, 52/1987, 53/1987 και 54/1987 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Λέσβου.

 

15. Την υπ' αριθμόν 516/1988 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

 

Στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 02-09-1988

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.