Προεδρικό διάταγμα 342/95

ΠΔ 342/1995: Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από την Ανώνυμη Συγκοινωνιακή Εταιρία Θερμικών Λεωφορείων Ανώνυμη Εταιρεία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 342/1995: Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από την Ανώνυμη Συγκοινωνιακή Εταιρία Θερμικών Λεωφορείων ΕΘΕΛ Ανώνυμη Εταιρεία, (ΦΕΚ 180/Α/1995), 30-08-1995.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 19 και την παράγραφο 3 του άρθρου 18 του νόμου 1418/1984 Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 23/Α/1984).

 

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2175/1993 Οργάνωση ενιαίου φορέα αστικών συγκοινωνιών στην περιοχή Αθηνών - Πειραιώς και Περιχώρων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 211/Α/1993).

 

3. Την με αριθμόν 7687/1994 απόφαση του Νομάρχη Πειραιά με την οποίο δόθηκε η άδεια σύστασης της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία Ανώνυμη Συγκοινωνιακή Εταιρία Θερμικών Λεωφορείων (ΦΕΚ 4367/ΑΕ-ΕΠΕ/1994).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985, όπως τροποποιήθηκε το άρθρο αυτό με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992).

 

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

6. Την απόφαση αριθμόν ΥΠ/123/15-07-1994 του Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Κωνσταντίνου Γείτονα (ΦΕΚ 550/Β/1994).

 

7. Την αριθμόν 380/1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Αρμόδια όργανα

Άρθρο 2: Ορισμοί

Άρθρο 3: Τεχνικό Συμβούλιο

Άρθρο 4: Παρεκκλίσεις - Πρότυπα συμβατικά τεύχη

Άρθρο 5: Διεθνείς Διαγωνισμοί

Άρθρο 6: Αιτήσεις Θεραπείας

Άρθρο 7: Τελικές Διατάξεις

 

Στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 22-08-1995

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.