Προεδρικό διάταγμα 41/05 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Κόστος υποδομής και λογαριασμοί


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι λογιστικοί λογαριασμοί του διαχειριστή υποδομής ισοσκελίζουν τουλάχιστον, υπό κανονικές επιχειρηματικές συνθήκες και επί εύλογο χρονικό διάστημα, τα έσοδα από τα τέλη της υποδομής, τα πλεονάσματα από άλλες εμπορικές δραστηριότητες και την κρατική χρηματοδότηση έναντι των δαπανών υποδομής.

 

2. Με την επιφύλαξη του ενδεχόμενου μακροπρόθεσμου στόχου κάλυψης, από τους χρήστες, του κόστους υποδομής όλων των τρόπων μεταφοράς, με συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού, όταν οι σιδηροδρομικές μεταφορές είναι σε θέση να ανταγωνίζονται άλλους τρόπους μεταφοράς, εντός του πλαισίου χρέωσης που προβλέπεται στα άρθρα 15 και 16, ο Διαχειριστής υποδομής μπορεί να αναλάβει να ισοσκελίσει τους λογαριασμούς του χωρίς κρατική χρηματοδότηση.

 

3. Στο Διαχειριστή Υποδομής παρέχονται κίνητρα για τη μείωση του κόστους χρήσης της υποδομής και του επιπέδου τελών υποδομής είτε με συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ αφενός του Διαχειριστή Υποδομής και αφετέρου των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, διάρκειας τουλάχιστον 3 ετών είτε με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Κατά την επιλογή των κινήτρων αυτών δίνεται η δέουσα προσοχή σε θέματα ασφαλείας, συντήρησης και βελτίωσης της ποιότητας εξυπηρέτησης της υποδομής. Οι όροι της κοινής συμφωνίας, η οργάνωση των πληρωμών και ο επιμερισμός κόστους που συμφωνούνται για την παροχή των κινήτρων στο Διαχειριστή υποδομής καλύπτουν όλη τη διάρκεια της συμφωνίας και αναπροσαρμόζονται περιοδικά με βάση τη διεθνή πρακτική.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 94 του νόμου 4199/2013 (ΦΕΚ 216/Α/2013).

 

4. Με τη συμφωνία ή την απόφαση της προηγούμενης παραγράφου ρυθμίζονται μεταξύ άλλων:

 

α) Το εύρος της συμφωνίας σχετικά με την υποδομή και την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με τις Υπηρεσίες που παρέχει ο Διαχειριστής Υποδομής στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις όπως περιγράφονται στη Δήλωση δικτύου. Πρέπει να καλύπτονται όλες οι πτυχές της ανάπτυξης υποδομής, συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης και της ανανέωσης της ήδη λειτουργούσας υποδομής. Η κατασκευή νέας υποδομής μπορεί να συμπεριληφθεί ως ένα ξεχωριστό αντικείμενο.

 

β) Το ποσό των συμφωνηθέντων πληρωμών ανάλογα με τις Υπηρεσίες που παρέχει ο Διαχειριστής Υποδομής στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις όπως περιγράφονται στη Δήλωση δικτύου, στη συντήρηση, στην κατασκευή νέας υποδομής και στην αντιμετώπιση της ήδη εκκρεμούσας συντήρησης.

 

γ) Οι στόχοι απόδοσης με επίκεντρο τον καταναλωτή, υπό τη μορφή δεικτών και κριτηρίων ποιότητας, που περιλαμβάνουν:

 

i) απόδοση των συρμών και ικανοποίηση των καταναλωτών,

ii) δυνατότητα δικτύου,

iii) διαχείριση περιουσιακών στοιχείων,

iv) βαθμό δραστηριότητας,

v) επίπεδα ασφάλειας και

vi) περιβαλλοντική προστασία.

 

δ) Η ποσότητα της πιθανής εκκρεμούσας συντήρησης, η επιτρεπόμενη δαπάνη για την αντιμετώπιση της και τα περιουσιακά στοιχεία που θα διαχωρισθούν από τη χρήση και θα επιφέρουν ως αποτέλεσμα οικονομική εκροή.

 

ε) Τα κίνητρα για τη μείωση του κόστους της υποδομής.

 

στ) Οι ελάχιστες υποχρεώσεις αναφοράς από το Διαχειριστή Υποδομής σε επίπεδο συχνότητας και περιεχομένου αναφοράς, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που πρέπει να δημοσιεύονται ετησίως.

 

ζ) Ένα μηχανισμό που εξασφαλίζει ότι σημαντικό μέρος των περικοπών δαπανών αντικατοπτρίζεται σε όφελος των καταναλωτών υπό τη μορφή μείωσης τιμών.

 

η) Η συμφωνημένη διάρκεια της συμφωνίας, που θα πρέπει να είναι συγχρονισμένη και σύμφωνη με τη διάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου, των δεσμεύσεων ή της άδειας του Διαχειριστή Υποδομής, και με το πλαίσιο κοστολόγησης και κανόνων που τίθεται από το Κράτος.

 

θ) Κανόνες για την αντιμετώπιση μεγάλων αναταραχών λειτουργίας και επειγουσών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός ελάχιστου επιπέδου παροχής υπηρεσιών σε περιπτώσεις απεργιών, μίας πρόωρης διακοπής και πληροφόρησης των χρηστών και

 

ι) Μέτρα που θα ληφθούν εάν οποιοδήποτε από τα μέρη παραβιάζει τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Αυτά περιλαμβάνουν προϋποθέσεις και διαδικασίες για επαναδιαπραγμάτευση και πρόωρη διακοπή, λαμβανομένου υπόψη του ρόλου του ρυθμιστικού φορέα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 41 του νόμου 3891/2010 (ΦΕΚ 188/Α/2010) και τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 94 του νόμου 4199/2013 (ΦΕΚ 216/Α/2013).

 

5. Η αναφερόμενη στην παράγραφο 1 κρατική χρηματοδότηση ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 70% των δαπανών και προκαταβάλλεται ανά μήνα στο Διαχειριστή Υποδομής. Για τον προσδιορισμό της λαμβάνεται υπόψη το επιχειρησιακό σχέδιο του Διαχειριστή Υποδομής που υποβάλλεται στη Διυπουργική Επιτροπή ΔΕΚΟ κατά το νόμο 3429/2005.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 41 του νόμου 3891/2010 (ΦΕΚ 188/Α/2010) και τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 94 του νόμου 4199/2013 (ΦΕΚ 216/Α/2013).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 60 του νόμου 4408/2016 (ΦΕΚ 135/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.