Προεδρικό διάταγμα 595/84 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Κτιριακές εγκαταστάσεις πρατηρίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1 . Σε πρατήριο υγραερίου επιτρέπεται η δημιουργία των παρακάτω κτιρίων.

 

(α) Κτίρια με οποιαδήποτε χρήση συμβατή προς τις ισχύουσες στην περιοχή του πρατηρίου πολεοδομικές διατάξεις.

 

(β) Αποθήκη βοηθητικού εξοπλισμού της εγκατάστασης, η οποία πρέπει να πληροί γενικώς τους υπό των σχετικών οικοδομικών κανονισμών προβλεπόμενους τεχνικούς όρους, ενώ η μέγιστη συνολική επιφάνεια της οποίας δεν περιορίζεται.

 

(γ) Ειδικό χώρο υγιεινής που περιλαμβάνει τουλάχιστον 2 αποχωρητήρια (ανδρών - γυναικών) και νιπτήρες, αριθμού αναλόγου με το μέγεθος της εγκατάστασης. Ο συγκεκριμένος ειδικός βοηθητικός κτιριακός χώρος πρέπει να πληροί γενικώς τους υπό των σχετικών οικοδομικών κανονισμών προβλεπόμενους τεχνικούς όρους, καθώς επίσης και αυτούς για την προσβασιμότητα των Ατόμων με Αναπηρία, η δε αρχιτεκτονική εμφάνιση αυτών πρέπει να είναι άρτια και σύμφωνος προς το περιβάλλον, ενώ η μέγιστη συνολική επιφάνεια του δεν περιορίζεται.

 

(δ) Συνεργείο τοποθέτησης συσκευών υγραερίου σε αυτοκίνητα. Το κτίριο αυτό έχει ελάχιστη επιφάνεια όπως ορίζεται στο άρθρο 13, παράγραφος 14, του προεδρικού διατάγματος 78/1988 (ΦΕΚ 34/Α/1988) και μέγιστη συνολική επιφάνεια 120 m2.

 

(ε) Πλυντήριο - λιπαντήριο αυτοκινήτων με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις:

 

α)α) Η εγκατάσταση του πλυντηρίου διαθέτει ειδικό μηχάνημα πλύσης, υδραυλικό ανυψωτήρα ή αναβαθμό ή κατάλληλης κατασκευής λάκκο για τη διευκόλυνση του έργου της πλύσης και λίπανσης των αυτοκινήτων.

 

β)β) Ο χώρος του πλυντηρίου ή λιπαντηρίου ή και των δύο είναι ξεχωριστός από τους χώρους του πρατηρίου. Το δάπεδο αυτού έχει την ανάλογη κλίση για τη ροή των προερχομένων από την πλύση υδάτων.

 

γ)γ) Στο πλυντήριο υπάρχει ειδικό σύστημα αποχέτευσης με φρεάτια περισυλλογής της προερχόμενης από την πλύση άμμου και βορβόρου, σε τρόπο ώστε να μη μπορεί να διαφύγουν αυτά με τα ύδατα στον υπόνομο.

 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο, η αποχέτευση του πλυντηρίου λιπαντηρίου καταλήγει σε βόθρο στεγανό.

 

δ)δ) Οι τοίχοι που περιβάλλουν το πλυντήριο μέχρι ύψους 2,50 m τουλάχιστον από το δάπεδο έχουν στιλπνή επιφάνεια.

 

ε)ε) Το ελεύθερο ύψος του πλυντηρίου μετρούμενο από το δάπεδο μέχρι την οροφή και εφόσον προβλέπεται εγκατάσταση υδραυλικού ή ηλεκτρικού ανυψωτήρα φτάνει σε 3,40 και 4,00 m για επιβατικά και φορτηγά αυτοκίνητα αντίστοιχα.

 

στ)στ) Η θέση του πλυντηρίου έχει αρκετό και κατάλληλο φωτισμό με ηλεκτρικό ρεύμα χαμηλής τάσης (42 V) και με λυχνίες καλυπτόμενες με διαφανή πλαστικά ή κρύσταλλα στεγανού τύπου.

 

ζ)ζ) Γενικά η θέση των μηχανημάτων του πλυντηρίου είναι τέτοια ώστε η επιθεώρηση αυτών να γίνεται με ευχέρεια και αυτά να βρίσκονται όσο το δυνατόν μακριά από γειτονικές οικοδομές.

 

η)η) Η εγκατάσταση των μηχανημάτων αυτών γίνεται με τρόπο ώστε να εμποδίζεται κατά το δυνατό η από τη λειτουργία τους μεταβίβαση των θορύβων και κραδασμών.

 

θ)θ) Τα σχετικά ηλεκτρικά μηχανήματα είναι στεγανού τύπου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος 282/1999 (ΦΕΚ 242/Α/1999), την παράγραφο 8 του άρθρου 11 του νόμου 3897/2010 (ΦΕΚ 208/Α/2010), την παράγραφο 5 του άρθρου 10 του νόμου 3710/2008 (ΦΕΚ 216/Α/2008).

 

2. Τα κτίρια των πρατηρίων υγραερίου πληρούν τους προβλεπόμενους τεχνικούς όρους των σχετικών κανονισμών της Πολεοδομίας. Το εξ αυτών κτίριο του συνεργείου είναι αποκλειστικά και μόνο ισόγειο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος 282/1999 (ΦΕΚ 242/Α/1999).

 

3. Τα κτίρια των πρατηρίων έχουν οροφή, δάπεδα και τοιχοποιία από άκαυστα υλικά. Στα κτίρια υπάρχει επαρκής αερισμός.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος 282/1999 (ΦΕΚ 242/Α/1999).

 

4. Γενικά σ' όλα τα πρατήρια υγραερίων επιβάλλεται η περίφραξη του περιβάλλοντος χώρου τους (50 cm τοίχος και 2.00 m συρματόπλεγμα) με τήρηση των διατάξεων της πολεοδομικής νομοθεσίας.

 

5. Η δημιουργία των κτιρίων των περιπτώσεων α, β και γ της παραγράφου 1 είναι υποχρεωτική.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με το άρθρο 14 του προεδρικού διατάγματος 143/1989 (ΦΕΚ 69/Α/1989).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.