Νόμος 3710/08 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Προώθηση εναλλακτικών καυσίμων, ίδρυση, λειτουργία και χωροθέτηση πρατηρίων υγρών καυσίμων, υγραερίου (LPG) και αερίων καυσίμων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία πρατηρίων υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), μικτών ή αμιγών, σε περιοχές όπου επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία πρατηρίων υγρών καυσίμων εφόσον, για μεν τα πρατήρια υγραερίου (LPG), αμιγή ή μικτά, η συνολική χωρητικότητα της δεξαμενής ή των δεξαμενών υγραερίου (LPG) είναι μέχρι 18 m3 και τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας των άρθρων 4 και 5, καθώς και οι λοιποί όροι του προεδρικού διατάγματος 595/1984 (ΦΕΚ 218/Α/1984), όπως αυτό κάθε φορά ισχύει, για δε τα πρατήρια πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), μικτά ή αμιγή, τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας του άρθρου 19, καθώς και οι λοιποί όροι της υπ' αριθμόν οίκοθεν 5063/184/2000 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 155/Β/2000), όπως ισχύει.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 115 του νόμου 4199/2013 (ΦΕΚ 216/Α/2013).

 

2. α. Για μικτά ή αμιγή πρατήρια υγραερίου (LPG) ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) που λειτουργούν σε περιοχές εντός σχεδίου, όπου επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία τους, μπορεί να τροποποιείται και να προσαρμόζεται η κυκλοφοριακή σύνδεσή τους, σύμφωνα με τους όρους του προεδρικού διατάγματος 1224/1981 (ΦΕΚ 303/Α/1981), όπως ισχύει, χωρίς έγκριση άλλης αρχής.

 

β. Για την ίδρυση και λειτουργία νέων μικτών ή αμιγών πρατηρίων υγραερίου (LPG) ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), εφαρμόζονται κατά περίπτωση τα σχεδιαγράμματα κυκλοφοριακής σύνδεσής τους, όπως αυτά καθορίζονται από το προεδρικό διάταγμα 1224/1981 (ΦΕΚ 303/Α/1981) ή το βασιλικό διάταγμα 465/1970 (ΦΕΚ 150/Α/1970), όπως ισχύουν.

 

γ. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου 2801/2000 (ΦΕΚ 46/Α/2000) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Πρατήρια υγρών καυσίμων που μετατρέπονται σε μικτά πρατήρια, είτε υγρών καυσίμων, υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), είτε υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) είτε υγρών καυσίμων και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) υπό τους όρους, κατά περίπτωση, του υπ' αριθμόν προεδρικού διατάγματος 595/1984 (ΦΕΚ 218/Α/1984) και της υπ' αριθμόν οίκοθεν 5063/184/2000 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 155/Β/2000), όπως ισχύουν, διατηρούν τον υπάρχοντα κόμβο σύνδεσής τους. Η άδεια λειτουργίας των πρατηρίων αυτών επεκτείνεται με την έγκριση των αναγκαίων προσθηκών και τροποποιήσεων και ανανεώνεται ως άδεια μικτού πρατηρίου είτε υγρών καυσίμων, υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) είτε υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) είτε υγρών καυσίμων και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), χρονικής ισχύος 10 ετών.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 115 του νόμου 4199/2013 (ΦΕΚ 216/Α/2013).

 

3.α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος 595/1984 (ΦΕΚ 218/Α/1984), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Μία (1) ή 2 υπόγειες ή επιχωματωμένες δεξαμενές αποθήκευσης και παροχής υγραερίου συνολικής χωρητικότητας εκάστης όχι μικρότερης των 2 m3 και μέχρι 60 m3 συνολικά. Σε περίπτωση τοποθέτησης δύο δεξαμενών, αυτές πρέπει να είναι της ίδιας χωρητικότητας και των ίδιων διαστάσεων και να είναι τοποθετημένες επί του αυτού οριζόντιου επιπέδου.}

 

β. Η περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του προεδρικού διατάγματος 595/1984 (ΦΕΚ 218/Α/1984), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) ελάχιστη χωρητικότητα 2 m3.}

 

γ. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του προεδρικού διατάγματος 595/1984 (ΦΕΚ 218/Α/1984), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Κάθε δεξαμενή, χωρητικότητας 9 m3 ή μεγαλύτερη, πρέπει να έχει μέχρι 2 ανθρωποθυρίδες.}

 

δ. Οι αποστάσεις ασφαλείας των πινάκων 1 και 2 του άρθρου 4 και της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος 595/1984, όπως ισχύει, στις οποίες περιλαμβάνονται εφεξής και αυτές από τις συσκευές διανομής φυσικού αερίου, ορίζονται σε 5,00 m.

 

ε. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται ο τρόπος εγκατάστασης και τοποθέτησης των δεξαμενών, καθώς και κάθε άλλη τεχνική προδιαγραφή για τις περιπτώσεις εγκατάστασης των δεξαμενών με χωρητικότητα έως και 18 m3 και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

4. Οι διατάξεις του άρθρου 17 του νόμου 1577/1985 (Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός) (ΦΕΚ 210/Α/1985), όπως τροποποιήθηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του νόμου 2919/2001 (ΦΕΚ 128/Α/2001), επεκτείνονται και στις υπόγειες δεξαμενές των πρατηρίων υγρών καυσίμων, σταθμών μεγάλου μεγέθους με αντλίες και πρατηρίων υγραερίου (LPG) μικτών ή αμιγών και αερίων καυσίμων.

 

β. Οι υπόγειες δεξαμενές υγρών ή αερίων καυσίμων, τα στέγαστρα και οι αντλίες υγρών ή αερίων καυσίμων των πρατηρίων υγρών ή αερίων καυσίμων μεικτών ή αμιγών, καθώς και των σταθμών αυτοκινήτων με αντλίες υγρών ή αερίων καυσίμων μεικτών ή αμιγών, επιτρέπονται στους ακάλυπτους χώρους των οικοπέδων ή γηπέδων που βρίσκονται σε εντός και σε εκτός σχεδίου περιοχές αντίστοιχα, χωρίς να προσμετρώνται στη κάλυψη και στη δόμηση, ακόμη και στην περίπτωση που υπάρχουν και άλλες χρήσεις μέσα στο ίδιο ακίνητο πέραν των χρήσεων που αφορούν την εξυπηρέτηση των πελατών του πρατηρίου).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 185 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012).

 

5. Η μέγιστη συνολική επιφάνεια συνεργείων τοποθέτησης συσκευών υγραερίου σε αυτοκίνητα που βρίσκονται εντός πρατηρίων υγραερίου μικτών ή αμιγών, όπως ορίζεται στο εδάφιο δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του προεδρικού διατάγματος 595/1984 (ΦΕΚ 218/Α/1984), όπως ισχύει, καταργείται.

 

6. Οι υποχρεωτικές πινακίδες των πρατηρίων υγρών καυσίμων, υγραερίου (LPG) μικτών και αμιγών, αερίων καυσίμων και σταθμών αυτοκινήτων με αντλίες καυσίμων, όπως αυτές ορίζονται από το άρθρο 7 του νόμου 3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α/2002), όπως ισχύει, και από τις κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες αγορανομικές διατάξεις, δεν υπάγονται στις ρυθμίσεις του νόμου 2946/2001 (ΦΕΚ 224/Α/2001), η δε θέση τους εμφαίνεται και καθορίζεται σε σχέδια οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, που συντάσσονται από τον κατά νόμο υπεύθυνο διπλωματούχο ή τεχνολόγο μηχανικό και εγκρίνονται από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

 

7. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών πρατηρίων υγρών καυσίμων για την εξυπηρέτηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργων (ιδιόκτητων ή συμβεβλημένων με οποιαδήποτε μορφή με τον κύριο ή κάτοχο του ιδιωτικού πρατηρίου), αλλά και των λοιπών λειτουργικών αναγκών των πάσης μορφής εργοταξίων, μεταλλείων, ορυχείων, λατομείων και άλλων εγκαταστάσεων προσωρινής λειτουργίας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

8. Η προθεσμία για την προσαρμογή στην παράγραφο 6 του άρθρου 9 του προεδρικού διατάγματος 118/2006 (ΦΕΚ 119/Α/2006) παρατείνεται μέχρι 31-12-2009.

 

9. α. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος και εφ' εξής επιτρέπεται η προσθήκη εγκαταστάσεων υγραερίου (LPG) αποκλειστικά και μόνο στον ακάλυπτο χώρο, δημόσιας χρήσης, νομίμων λειτουργούντων στεγασμένων σταθμών αυτοκινήτων μεγάλου μεγέθους με αντλίες υγρών καυσίμων.

 

Στις περιπτώσεις αυτές η προσθήκη εγκαταστάσεων υγραερίου (LPG) αποτελεί διαδικασία εκσυγχρονισμού εγκαταστάσεων η οποία υλοποιείται κατόπιν εγκρίσεως σχεδιαγραμμάτων και χορήγησης νέας άδειας λειτουργίας σταθμού αυτοκινήτων με αντλίες υγρών και αερίων καυσίμων, υπό τους όρους του προεδρικού διατάγματος 595/1984 (ΦΕΚ 218/Α/1984) και του προεδρικού διατάγματος 455/1976 (ΦΕΚ 169/Α/1976), διατηρώντας τον υπάρχοντα κόμβο σύνδεσής τους. Επίσης, υποχρεωτική προϋπόθεση για τη προσθήκη εγκαταστάσεων υγραερίου (LPG) στους ανωτέρω λειτουργούντες Σταθμούς Αυτοκινήτων είναι ότι, οι επιτρεπόμενες ισχύουσες χρήσεις εντός αυτών πρέπει αποκλειστικά να είναι της στάθμευσης αυτοκινήτων και η άσκηση συμπληρωματικών δραστηριοτήτων με αποκλειστικό σκοπό την εξυπηρέτηση των σταθμευόντων και διακινούμενων οχημάτων και τη παροχή διαφόρων υπηρεσιών προς τους διακινούμενους επιβάτες αυτών.

 

β. Η παραπάνω προσθήκη δεν επιτρέπεται στις περιπτώσεις πρατηρίων υγρών καυσίμων, αμιγώς υπόγειων σταθμών αυτοκινήτων, ανεξαρτήτου μεγέθους και σε λειτουργούντες στεγασμένους σταθμούς αυτοκινήτων που χωροθετούνται στα ισόγεια πολυώροφων κτισμάτων, όπου οι επιτρεπόμενες χρήσεις των υπερκείμενων ορόφων είναι αυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νόμου 2801/2000 (ΦΕΚ 46/Α/2000), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του νόμου 3897/2010 (ΦΕΚ 208/Α/2010).

 

γ. Επιπλέον, υποχρεωτικές προϋποθέσεις για τη προσθήκη εγκαταστάσεων υγραερίου (LPG) στους στεγασμένους σταθμούς που αναφέρονται στο εδάφιο α' της παρούσας παραγράφου είναι οι εξής: 1) η υποχρεωτική τοποθέτηση κατάλληλου συστήματος ή συσκευής ανίχνευσης διαρροής υγραερίου σε κάθε επίπεδο των τυχόν υπόγειων χώρων τους, καθώς επίσης και 2) η υποβολή προς έγκριση στην οικεία περιφερειακή υπηρεσία μεταφορών και επικοινωνιών, κατά τη διαδικασία έγκρισης σχεδιαγραμμάτων, μελέτης, που θα συνταχθεί από τον κατά νόμο υπεύθυνο διπλωματούχο ή τεχνολόγο μηχανικό, για την εγκατάσταση κατάλληλου συστήματος εξαερισμού, το οποίο θα δύναται να λειτουργεί τόσο χειροκίνητα όσο και αυτόματα μέσω της ενεργοποίησης του συστήματος ανίχνευσης διαρροής υγραερίου, καθώς και φωτισμού σε κάθε επίπεδο των τυχόν υπόγειων χώρων του σταθμού, ο οποίος πρέπει να είναι τοποθετημένος όσο το δυνατόν πιο ψηλά και εντός αεροστεγών θαλάμων. Τα υπόψη μέτρα πυροπροστασίας λαμβάνονται ως πρόσθετα, πέραν αυτών που προβλέπονται από τις διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων 455/1976 και 595/1984, όπως ισχύουν, για τη περαιτέρω ενίσχυση των μέτρων πυρασφάλειας στους χώρους που αυτά αναφέροντα και τη, κατά το δυνατόν, αποφυγή των όποιων κινδύνων ανάφλεξης δύναται να προκύψουν από την οποιαδήποτε διαρροή υγραερίου (LPG) στις εγκαταστάσεις αυτές.

 

δ. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία νέων δημόσιας χρήσης στεγασμένων σταθμών αυτοκινήτων μεγάλων μεγέθους, εξοπλισμένων με αντλίες υγρών και αερίων καυσίμων, με την προϋπόθεση ότι οι εγκαταστάσεις υγρών καυσίμων των υπόψη νέων σταθμών θα τηρούν τους όρους και προϋποθέσεις των βασιλικού διατάγματος 465/1970 και προεδρικού διατάγματος 1224/1981, όπως έχουν τροποποιηθεί με το προεδρικό διάταγμα 118/2006 και τον νόμο 3897/2010 και ισχύουν καθώς επίσης και του προεδρικού διατάγματος 455/1976, όπως ισχύει, και επιπλέον αυτές των εγκαταστάσεων υγραερίου (LPG) των σταθμών αυτών θα τηρούν τους όρους και προϋποθέσεις των εδαφίων α', β' και γ' της παρούσας παραγράφου, καθώς επίσης και αυτές των προεδρικού διατάγματος 455/1976 και προεδρικού διατάγματος 595/1984, όπως ισχύουν.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 114 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012) και τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 70 του νόμου 4530/2018 (ΦΕΚ 59/Α/2018).

 

10. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος και εφ' εξής θεσπίζεται η υποχρεωτική τήρηση και λήψη των ενεργειών και πρόσθετων όρων και προϋποθέσεων μέτρων πυρασφάλειας, που αναφέρονται στο εδάφιο γ' της παραγράφου 9 του παρόντος, για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας νέων εφ' εξής μικτών ή αμιγώς υγραερίου πρατηρίων, ή λειτουργούντων πρατηρίων υγρών καυσίμων που αιτηθούν τη μετατροπή τους σε μικτά πρατήρια και διαθέτουν τυχόν υπόγειους χώρους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 114 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012).

 

11. Τα πρατήρια υγρών ή αερίων καυσίμων μεικτών ή αμιγών, καθώς και οι σταθμοί αυτοκινήτων με αντλίες υγρών ή αερίων καυσίμων μεικτών ή αμιγών, που βρίσκονται σε εκτός σχεδίου περιοχές δομούνται σύμφωνα με το άρθρο 1 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985). Τα δε στέγαστρα αντλιών και οι υπόγειες δεξαμενές υγρών και αερίων καυσίμων των παραπάνω εγκαταστάσεων δεν προσμετρώνται στο ποσοστό κάλυψης και στο συντελεστή δόμησης και τοποθετούνται ελεύθερα στο γήπεδο σε θέσεις που εγκρίνει η αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, χωρίς να τηρούνται υποχρεωτικά οι ελάχιστες αποστάσεις από τα πλάγια όρια του γηπέδου.

 

Σε περίπτωση που στο ίδιο αγροτεμάχιο υφίσταται πρατήριο υγρών ή αερίων καυσίμων ή σταθμός αυτοκινήτων με αντλίες υγρών ή αερίων καυσίμων και πρόκειται να εγκατασταθεί άλλη χρήση που δεν σχετίζεται με την εξυπηρέτηση των πελατών του πρατηρίου ή του σταθμού αυτοκινήτων, ή υφίσταται στο αγροτεμάχιο άλλη χρήση και πρόκειται να εγκατασταθεί και πρατήριο υγρών ή αερίων καυσίμων ή σταθμός αυτοκινήτων με αντλίες υγρών ή αερίων καυσίμων, θα εφαρμόζονται για το σύνολο του αγροτεμαχίου οι τυχόν δυσμενέστεροι όροι και περιορισμοί δόμησης που καθορίζονται για την κάθε επί μέρους χρήση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 προστέθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 185 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.