Προεδρικό διάταγμα 5/11

ΠΔ 5/2011: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 102/2000 Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Πάτρας - Αθηνών - Θεσσαλονίκης - Ευζώνων (ΕΥΔΕ αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ) (ΦΕΚ 99/Α/2000), όπως τροποποιημένο ισχύει


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 5/2011: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 102/2000 Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Πάτρας - Αθηνών - Θεσσαλονίκης - Ευζώνων (ΕΥΔΕ αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ) (ΦΕΚ 99/Α/2000), όπως τροποποιημένο ισχύει, (ΦΕΚ 13/Α/2011), 09-02-2011.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α. Της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου 679/1977, Περί αυξήσεως θέσεων προσωπικού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 245/Α/1977), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του νόμου 1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α/1984).

 

β. Του άρθρου 8 του νόμου 679/1977 (ΦΕΚ 245/Α/1977), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 5 του νόμου 2229/1994 (ΦΕΚ 138/Α/1994), σύμφωνα με τις οποίες θα καλυφθεί η προκαλούμενη από το διάταγμα δαπάνη.

 

γ. Του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

δ. Της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του νόμου 2362/1995 περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 247/Α/1995).

 

ε. Της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του νόμου 2469/1997 Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 

στ. Του άρθρου 6 παράγραφος 2 και του άρθρου 12 του προεδρικού διατάγματος 189/2009 Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων (ΦΕΚ 221/Α/2009).

 

2. α. Την υπ' αριθμόν 2672/03-12-2009 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη (ΦΕΚ 2408/Β/2009).

 

β. Την υπ' αριθμόν 46500/ΔΙΟΕ1914/13-10-2010 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παναγιώτη Ρήγα (ΦΕΚ 1642/Β/2010).

 

γ. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 69139/7766/21-12-2009 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, στους Υφυπουργούς Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 2514/Β/2009).

 

3. Τα υπ' αριθμούς οίκοθεν ΚΔ/ΦΔ000/ΚΝ6/51532/03-05-2010 και ΚΔ/ΦΔ000/ΠΘ10/51880/27-05-2010 έγγραφα της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή του Αυτοκινητόδρομου Πάτρας- Αθηνών - Θεσσαλονίκης - Ευζώνων (ΕΥΔΕ Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ), της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

 

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλούνται οι ακόλουθες δαπάνες:

 

α. Επί του Τακτικού Προϋπολογισμού: δαπάνη ύψους 420 € περίπου για το έτος 2010, 5.000 € περίπου για καθένα των ετών 2011 και 2012 και 4.600 € περίπου για το έτος 2013, η οποία θα καλύπτεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Ε.Φ. 39-130/ΚΑΕ 0215).

 

β. Επί του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ): δαπάνη ύψους 73.050 € περίπου για το έτος 2010, 614.000 € περίπου για το έτος 2011. Επίσης 608.000 € περίπου για το έτος 2012 και 549.500 € περίπου για το έτος 2013. Η ανωτέρω δαπάνη θα καλύπτεται από τις πιστώσεις της ΣΑΕ 071/3 με κωδικό έργου 2001ΣΕ07130002.

 

5. Την υπ' αριθμόν Δ247/2010 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υφυπουργών Οικονομικών, Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 31-10-2011

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.