Προεδρικό διάταγμα 5/11 - Άρθρο 91

ΠΔ 05-11-1991: Τροποποίηση και επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου της Βιομηχανικής περιοχής της Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως Ανώνυμη Εταιρεία που βρίσκεται στα διοικητικά όρια της Κοινότητας Διμηνιού (Νομού Μαγνησίας) και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 05-11-1991: Τροποποίηση και επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου της Βιομηχανικής περιοχής της Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως Ανώνυμη Εταιρεία που βρίσκεται στα διοικητικά όρια της Κοινότητας Διμηνιού (Νομού Μαγνησίας) και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης, (ΦΕΚ 886/Δ/1991), 06-12-1991.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 (παράγραφοι 2 και 3) του νόμου 742/1977 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του νόμου 4458/1965 Περί βιομηχανικών περιοχών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 319/Α/1977).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 (παράγραφος 3) του νόμου 947/1979 Περί οικιστικών περιοχών (ΦΕΚ 169/Α/1979).

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 7, 8 και 9 του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985) όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 1 (παράγραφοι 3, 4) του νόμου 1772/1988 Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ 91/Α/1988).

 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 7 του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 57/Α/1980).

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 23 (παράγραφος 1 εδάφια ι)δ και ι)στ) του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 9, 10 (παράγραφος 3) και 13 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 437/1985 Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων (ΦΕΚ 157/Α/1985).

 

7. Τις διατάξεις των άρθρων 1 (εδάφιο α) και 2 παράγραφος 1 Κεφάλαιο β του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 456/1985 Μεταφορά αρμοδιοτήτων υπηρεσιών και προσωπικού στα Υπουργεία Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας κ.λ.π. (ΦΕΚ 163/Α/1985).

 

8. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 229/1986 Σύστημα και Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (ΦΕΚ 96/Α/1986), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 396/1989 Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (ΦΕΚ 172/Α/1989).

 

9. Την Υ1074/1990 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας Βασίλη Μαντζώρη (ΦΕΚ 325/Β/1990).

 

10. Τις διατάξεις του από 10-04-1981 προεδρικού διατάγματος Περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως βιομηχανικών περιοχών της χώρας κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων και νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών (ΦΕΚ 227/Δ/1981).

 

11. Την 22/1990 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

12. Την 474/1990 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.

 

Αθήνα, 05-11-1991

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.