Προεδρικό διάταγμα 5/4/93b

ΠΔ 05-04-1993: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης των πολεοδομικών ενοτήτων 1, 2 και 3 περιοχής δεύτερης κατοικίας του οικισμού Βρασνών της Κοινότητας Βρασνών και τμήματος της Κοινότητας Ασπροβάλτας (νομού Θεσσαλονίκης)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 05-04-1993: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης των πολεοδομικών ενοτήτων 1, 2 και 3 περιοχής δεύτερης κατοικίας του οικισμού Βρασνών της Κοινότητας Βρασνών και τμήματος της Κοινότητας Ασπροβάλτας (νομού Θεσσαλονίκης), (ΦΕΚ 629/Δ/1993), 09-06-1993.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 (παράγραφοι 1)α, 2), 4 και 5 του από 16-08-1985 προεδρικού διατάγματος Πολεοδόμηση περιοχών δεύτερης κατοικίας μέσα στις Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 416/Δ/1985).

 

2. Τις διατάξεις του από 30-03-1990 προεδρικού διατάγματος Καθορισμός εντός της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου Νομού Θεσσαλονίκης περιοχών για δεύτερη κατοικία (ΦΕΚ 233/Δ/1990).

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 7 (παράγραφος 1) και 42 (παράγραφος 4) του νόμου 1337/1983 Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 6 (παράγραφος 1), 7, 8 και 9 του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985) όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 13 (παράγραφοι 1, 2, 3) του νόμου 1647/1986 Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας και άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ 141/Α/1986) και το άρθρο 1 (παράγραφοι 3, 4) του νόμου 1772/1988 Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ 91/Α/1988).

 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παράγραφος 1 εδάφιο ι)δ) του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

7. Το 2586/17-07-1991 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Θεσσαλονίκης.

 

8. Την από 14-09-1988 συνεδρίαση (2η) των εκπροσώπων των ενδιαφερομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νομαρχιακών και λοιπών κοινωνικών φορέων για το Α και Β στάδιο φάσης και μελέτης.

 

9. Την υπ' αριθμόν 79771/5182/03-08-1992 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Σύνταξη και έγκριση πολεοδομικής μελέτης των πολεοδομικών ενοτήτων 1, 2 και 3 περιοχής δεύτερης κατοικίας του οικισμού Βρασνών της Κοινότητας Βρασνών και τμήματος της κοινότητας Ασπροβάλτας (νομού Θεσσαλονίκης).

 

10. Τις 451/1989 και 81/1990 γνωμοδοτήσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Βρασνών (νομού Θεσσαλονίκης).

 

11. Την 80/1989 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Ασπροβάλτας (νομού Θεσσαλονίκης).

 

12. Τις 260/1990 (συνεδρία 9) και 965/1990 (συνεδρία 32) γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Θεσσαλονίκης.

 

13. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992), και το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

14. Την 503/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 05-04-1993

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.