Προεδρικό διάταγμα 6/3/20b

ΠΔ 06-03-2020: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης β' κατοικίας σε έκταση ιδιοκτησίας της ανώνυμης εταιρείας, με επωνυμία ΗΛΙΟΘΕΑ Α.Ε., στη θέση Πλατύβολα και Ξυ Κεφάλι περιοχής Ελιάς, Δημοτικής Ενότητας Γουβών, Δήμου Χερσονήσου (Νομού Ηρακλείου)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 06-03-2020: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης β' κατοικίας σε έκταση ιδιοκτησίας της ανώνυμης εταιρείας, με επωνυμία ΗΛΙΟΘΕΑ Α.Ε., στη θέση Πλατύβολα και Ξυ Κεφάλι περιοχής Ελιάς, Δημοτικής Ενότητας Γουβών, Δήμου Χερσονήσου (Νομού Ηρακλείου), (ΦΕΚ 126/Δ/2020), 12-03-2020.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του νόμου 2508/1997 Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του νόμου 4280/2014 Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών, Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 159/Α/2014), όπως ισχύουν.

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παράγραφοι 1 και 2), 153 (παράγραφοι 1, 2 και 3), 154, 160 (παράγραφοι 1 και 2) και 161 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 7, 11, 12, 14, 15, 19 και 31 (παράγραφος 1) του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012), όπως τα άρθρα 7, 11, 12, 14, 15 και 19 τροποποιήθηκαν με το άρθρο 20 του νόμου 4258/2014 Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 94/Α/2014) και με το άρθρο 7 του νόμου 4315/2014 Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 269/Α/2014) και η παράγραφος 1 του άρθρου 31 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 62 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014).

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005)).

 

6. Την ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67414/8290/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δημήτριο Οικονόμου (ΦΕΚ 3107/Β/2019).

 

7. Την 42284/2017 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Έγκριση αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Κρήτης και έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού (ΦΕΚ 260/ΑΑΠ/2017).

 

8. Την 787/2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης Έγκριση Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Δήμου Γουβών Νομού Ηρακλείου (ΦΕΚ 60/ΑΑΠ/2010), διόρθωση σφάλματος (ΦΕΚ 51/ΑΑΠ/2012).

 

9. Την 170678/2014 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου που αφορά στην ιδιωτική πολεοδόμηση έκτασης 293 στρεμμάτων, ως Περιοχής Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης (ΠΕΡΠΟ), στη θέση Πλατύβολα - Ξυ Κεφάλι, της ΔΕ Γουβών, Δήμου Χερσονήσου, ιδιοκτησίας της Ανώνυμης Κτηματικής - Τεχνικής - Κατασκευαστικής και Οικιστικής Εταιρείας ΗΛΙΟΘΕΑ, προς εξυπηρέτηση παραθεριστικής κατοικίας, καθώς και στην κατασκευή των βασικών δικτύων υποδομής (ΑΔΑ: ΒΙΡ50-2ΚΗ).

 

10. Την 100898/04-02-2008 γνωμοδότηση της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

11. Την 43221/07-10-2011 βεβαίωση της παραγράφου 6 του άρθρου 24 του νόμου 2508/1997 της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΑΔΑ: 45ΠΧ0-7ΩΞ).

 

12. Το 4969/10-12-2015 έγγραφο του Πράσινου Ταμείου.

 

13. Το 10843/03-04-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

14. Την 8/1997 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Ελαίας.

 

15. Την 247/2015 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου (ΑΔΑ: ΩΚ05ΩΗΜ-Ρ4Ω).

 

16. Τις 48/2014, 81/2014 και 51/2018 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

 

17. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

18. Την 28/2020 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 06-03-2020

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.