Προεδρικό διάταγμα 6/9/94e

ΠΔ 06-09-1994: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμήματος της πολεοδομικής ενότητας Νέα Οριακή (ΠΕ 13) και της πολεοδομικής ενότητας Πασακάκι (ΠΕ 15) του Δήμου Μουρνιών και της Κοινότητας Περιβολιών (νομού Χανίων)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 06-09-1994: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμήματος της πολεοδομικής ενότητας Νέα Οριακή (ΠΕ 13) και της πολεοδομικής ενότητας Πασακάκι (ΠΕ 15) του Δήμου Μουρνιών και της Κοινότητας Περιβολιών (νομού Χανίων), (ΦΕΚ 973/Δ/1994), 20-09-1994.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 (παράγραφος 4), 6 (παράγραφοι 1, 4, 5 και 6), 7 (παράγραφοι 1, 2 και 4), 10 και 11 (παράγραφος 3) του νόμου 1337/1983 Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως το άρθρο 6 τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του νόμου 1512/1985 Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του Ταμείου Νομικών (ΦΕΚ 4/Α/1985).

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 9, 11 και 29 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. (ΦΕΚ 228/Α/1923) όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 6 (παράγραφος 1), 7, 8, 9 και 16 του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985) όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 13 (παράγραφοι 1, 2, 3) του νόμου 1647/1986 Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας και άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ 141/Α/1986) και το άρθρο 1 (παράγραφοι 3, 4) του νόμου 1772/1988 Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ 91/Α/1988).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 23 (παράγραφος 1 εδάφιο ι)δ) του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992).

 

6. Την 34039/1680/1988 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Χανίων, της Κοινότητας Σούδας και τμημάτων των Δήμων Μουρνιών, Νέας Κυδωνίας και των Κοινοτήτων Νεροκούρου, Περιβολίων, Βαμβακόπουλου του πολεοδομικού συγκροτήματος Χανίων (νομού Χανίων) (ΦΕΚ 588/Δ/1988), όπως επαναδημοσιεύθηκε με την 67197/3441/1992 (ΦΕΚ 620/Δ/1992) απόφαση και όπως τροποποιήθηκε με την 57633/2195/1993 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 408/Δ1993).

 

7. Την 81829/5492/1993 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση πολεοδομικής προμελέτης της πολεοδομικής ενότητας Νέα Οριακή (ΠΕ 13) του Δήμου Μουρνιών και της Κοινότητας Περιβολίων (νομού Χανίων).

 

8. Την 81830/5493/1993 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Χαρακτηρισμός ως πυκνοδομημένων τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων Νέα Οριακή (ΠΕ 13) και Πασακάκι (ΠΕ 15) του Δήμου Μουρνιών και της Κοινότητας Περιβολίων (νομού Χανίων).

 

9. Τις 150/1990 201/1991 και 119/1993 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Μουρνιών.

 

10. Τις 91/1990, 88/1991 και 9/1993 γνωμοδοτήσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Περιβολίων.

 

11. Τις 2/πρακτικό 23/1991, 1/πρακτικό 9/1992, 2/πρακτικό 17/1992 και 3/πρακτικό 9/1993 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομού Χανίων.

 

12. Την 754/1992 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

13. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και των οικείων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

14. Την 288/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 06-09-1994

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.