Προεδρικό διάταγμα 7/10/78

ΠΔ 07-10-1978: Περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Νέων Λιοσίων, επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Καματερού (Αττικής) και καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων αυτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 07-10-1978: Περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Νέων Λιοσίων, επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Καματερού (Αττικής) και καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων αυτών, (ΦΕΚ 542/Δ/1978), 20-10-1978.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντες υπόψη τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα των άρθρων 3, 9, 11, 29 και 70 αυτού, του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, ως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε δια του νομοθετικού διατάγματος 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974) και ειδικότερα των άρθρων 16, 17, 21 και 22 αυτού, του από 08-09-1923 βασιλικού διατάγματος περί καθορισμού της κατά το άρθρο 3 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. προθεσμίας (ΦΕΚ 257/Α/1923) και το ότι η κατά το διάταγμα αυτό προθεσμία παρήλθε άπρακτη ως προς το Δήμο Καματερού, και ιδόντες την υπ' αριθμόν ΕΔ2/α/04/59/ΦΘ211/1978 απόφαση περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δημοσίων Έργων εις τον Υφυπουργό του αυτού Υπουργείου (ΦΕΚ 282/Β/1978), ως αυτή συμπληρώθηκε με την υπ' αριθμόν ΕΔ2Α/01/145/ΦΘ211/1978 απόφαση περί μεταβίβασης προσωρινά πρόσθετων αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δημοσίων Έργων Νικόλαου Ζαρντινίδη στον Υφυπουργό του αυτού Υπουργείου Στέφανου Μάνου (ΦΕΚ 641/Β/1978), τις υπ' αριθμούς 48/1976, 196/1976, 627/1977 και 676/1977 πράξεις του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Λιοσίων (Αττικής), τις υπ' αριθμούς 1322/1977 και 100/1978 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Μελετών και Οικισμού αντίστοιχα), ως και την υπ' αριθμόν 821/1978 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργού αποφασίσαμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Εις τον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργό, ανατίθεμεν την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 07-10-1978

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.