Προεδρικό διάταγμα 7/1/88 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Μέσα στη Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου καθορίζονται κατά περιοχές με στοιχεία 1)α, 1)β, 1)γ, 1)δ, 2)α, 2)α)1 και 2)β, που φαίνονται στο ίδιο διάγραμμα ειδικές χρήσεις γης, κατώτατο όριο κατάτμησης και όροι και περιορισμοί δόμησης ως εξής:

 

Α. Περιοχή 1)α, ορίζεται μεταξύ του ορίου εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Τήνου και του ορίου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου.

 

1. Επιτρέπεται η δόμηση για χρήση κατοικίας, καταστημάτων, τουριστικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων κοινής ωφελείας.

 

2. Το κατώτατο όριο αρτιότητας και κατάτμησης των γηπέδων για κατοικίες και καταστήματα, ορίζεται σε 4.000 m2.

 

3. Για τα κατά παρέκκλιση όρια αρτιότητας και τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης των ως άνω γηπέδων της περιοχής εφαρμόζονται ανάλογα με τη χρήση οι διατάξεις του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985) όπως ισχύει.

 

4. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων για τουριστικές εγκαταστάσεις ορίζεται σε 10.000 m2.

 

Συντελεστής δόμησης 0,05. Για τους λοιπούς όρους δόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις των από 12-05-1984 (ΦΕΚ 380/Δ/1984) και 16-02-1985 (ΦΕΚ 58/Δ/1985) προεδρικών διαταγμάτων όπως ισχύουν κάθε φορά.

 

Β. Περιοχή 1)β.

 

1. Η περιοχή αυτή αρχίζει σε απόσταση 100 m από το όριο της πόλης (Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο).

 

Επί του επαρχιακού δρόμου Χώρας - Χωριών μέχρι την πρώτη εσωτερική στροφή βόρεια.
Από το σημείο αυτό ανατολικά μέχρι τον κοινοτικό δρόμο της Αγίας Τριάδας.
Από το σημείο αυτό νότια επί του κοινοτικού δρόμου μέχρι τη συμβολή του με τον επαρχιακό δρόμο Χώρας - Χωριών.

 

2. Επιτρέπεται η δόμηση για χρήσεις αποθηκών, καταστημάτων, γραφείων, βιοτεχνικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων χαμηλής όχλησης.

 

3. α) Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε 4.000 m2.

 

β) Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα.

 

β)α) Που έχουν κατά την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος διατάγματος, αρτιότητα 2.000 m2 και έχουν πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο.

 

β)β) Που έχουν τα κατά παρέκκλιση όρια αρτιότητας και κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2)β περιπτώσεις α)α, β)β και γ)γ του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985) όπως ισχύει.

 

4. Οι λοιποί όροι δόμησης για αποθήκες καταστήματα και γραφεία ορίζονται ως κάτωθι:

 

α. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 10% της επιφανείας του γηπέδου.

β. Συντελεστής δόμησης 0,2.

γ. Μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων 2 με μέγιστο ύψος 7,5 m.

 

5. Οι λοιποί όροι δόμησης για τις βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις ορίζονται:

 

α. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 30% της επιφανείας του γηπέδου.

β. Συντελεστής δόμησης 0,4.

γ. Μέγιστο ύψος κτιρίων 7,5 m.

δ. Για τις ανωτέρω εγκαταστάσεις δεν ισχύουν οι παρεκκλίσεις των άρθρων 4 (παράγραφοι 6)α, β) και 7 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985) όπως ισχύει.

 

6. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του ως άνω από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

Γ. Περιοχή 1)γ.

 

1. Οι υπό στοιχεία 1)γ περιοχές ορίζονται από την:

 

Περιβάλλουσα τον ιερό ναό Ευαγγελίστριας από δυτικά, νότια και ανατολικά σε απόσταση 130 m και τον αρχαιολογικό χώρο, ανατολικά, βόρεια, δυτικά σε απόσταση 150 m (Α στο χάρτη).
Στο ακρωτήριο Αγίου Φωκά ή Πασακρωτήρι από τον τσιμεντοστρωμένο δρόμο και τη γραμμή που περιβάλλει τα ακραία σπίτια νότια και ΝΔ μέχρι τη θάλασσα (Β στο χάρτη).
Από το τέλος της ακτής Αγίου Φωκά ακρωτήριο Βρέκαστρο, ανατολικά, παράλληλα και βάθος 250 m από την ακτή μέχρι τη θέση Λιάστο δυτικό άκρο του επόμενου κόλπου (Γ).
Ολόκληρο το ακρωτήριο Αγίας Κυριακής ανάμεσα στους κόλπους Άγιος Σώστης και Άγιος Γιάννη (Δ).
Από το σημείο που τελειώνει η ακτή στο Φερό χωριό, νότια, παράλληλα και σε βάθος 250 m από την ακτή μέχρι το Ακρωτήριο Άγιος Ιωάννης (Ε).

 

2. Επιτρέπεται η δόμηση για εγκαταστάσεις αναψυχής, πολιτιστικές και κοινής ωφέλειας.

 

Στην ιδιοκτησία του ιερού ναού Ευαγγελίστριας Τήνου, επιτρέπονται μόνον όλες οι ειδικές χρήσεις του ιδρύματος πλην κατοικίας (ειδικά κτίρια).

 

3. Για τις εγκαταστάσεις αναψυχής πολιτιστικές ορίζονται:

 

α. Κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας 10.000 m2 και κατά παρέκκλιση 4.000 m2 για τα μέχρι της δημοσίευσης του παρόντος υπάρχοντα οικόπεδα.

 

β. Μέγιστη καλυπτόμενη επιφάνεια κτιρίων μέχρι 200 m2 για κύριους και βοηθητικούς χώρους και επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων 1 με μέγιστο ύψος 4,5 m.

 

Απόσταση κτιρίων από την ακτή 100 m.

 

4. Για τα ειδικά κτίρια, της περιοχής 1)γ)Α:

 

α. Κατώτατο όριο αρτιότητας 4.000 m2.

β. Αριθμός ορόφων των κτιρίων ένας με μέγιστο ύψος 4,5 m.

 

5. Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται ανάλογα με τη χρήση και οι διατάξεις του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985) όπως ισχύει.

 

Δ. Περιοχή 1)δ.

 

1. Η περιοχή αυτή ορίζεται από το όριο της πόλης επί του δρόμου προς τον Άγιο Γιάννη και ανατολικά κατά μήκος του δρόμου αυτού έως ότου συναντήσει τα βόρεια όρια του οικισμού Άγιος Γιάννης.

 

2. Επιτρέπεται η δόμηση για κατοικία, εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας δημόσιες ή δημοτικές αντλητικές εγκαταστάσεις, υδατοδεξαμενές, φρεάτια, αποθήκες, θερμοκήπια, γεωργοπτηνοτροφικές και γεωργοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

 

3. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε 4.000 m2.

 

4. Για κατοικία επιτρέπεται:

 

Μέγιστη συνολική επιφάνεια ορόφων 200 m2 για κύριους και βοηθητικούς χώρους.
Αριθμός ορόφων 2 και μέγιστο ύψος 7,5 m.

 

5. Κατά τα λοιπά για όλες τις επιτρεπόμενες χρήσεις εφαρμόζονται ανάλογα με τη χρήση οι διατάξεις του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985) όπως ισχύει.

 

Ε. Περιοχή 2)α.

 

1. Η περιοχή αυτή ορίζεται από το όριο της πόλης ανατολικά παράλληλα και σε βάθος 400 μ. από την ακτή μέχρι το ΝΑ άκρο - όρμου Αγίου Φωκά.

 

Από τη θέση Λια, ανατολικά, παράλληλα και σε βάθος 400 m από την ακτή μέχρι τα δυτικά όρια του οικισμού Αγίου Σώστη και από τον οικισμό Άγιος Σώστη ανατολικά μέχρι τον Άγιο Γιάννη (εκτός των οριοθετημένων οικισμών).

 

2. Επιτρέπεται η δόμηση για κατοικίες, καταστήματα, ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, κατασκηνώσεις παραθερισμού (camping), μέτρα αναψυχής, αντλητικές εγκαταστάσεις, υδατοδεξαμενές, φρεάτια, κτίρια κοινής ωφελείας.

 

3. α) Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων, ορίζεται σε 4.000 m2 και με την παρέκκλιση σε 2.000 m2 για τα μέχρι της δημοσίευσης του παρόντος υπάρχοντα γήπεδα.

 

β. Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα εφόσον έχουν τα ελάχιστα όρια αρτιότητας και αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφοι 1 και 2 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985) όπως ισχύει. (ΦΕΚ 270/Δ/1985) όπως ισχύει και κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες.

 

4. Οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης ορίζονται:

 

Για ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις συντελεστής δόμησης 0,2.
Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων 2 με μέγιστο ύψος 7,5 m.

 

Για κάμπινγκ:

 

Μέγιστος αριθμός ορόφων 1 με μέγιστο ύψος 4,5 m.

 

Για κέντρα αναψυχής και καταστήματα:

 

Μέγιστη συνολική επιφάνεια των κτιρίων 200 m2.
Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων 1 με μέγιστο ύψος 4,5 m.

 

Για κτίρια κατοικίας:

 

Μέγιστη συνολική επιφάνεια των κτιρίων για κύριες και βοηθητικές χρήσεις 200 m2.
Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων 2 με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 7,5 m.

 

5. Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης των γηπέδων ανάλογα με τη χρήση εφαρμόζονται οι διατάξεις των από 06-10-1978 (ΦΕΚ 538/Δ/1978), από 24-05-1985 (ΦΕΚ 270/Δ/1985), από 12-05-1984 (ΦΕΚ 380/Δ/1984) και από 16-02-1985 (ΦΕΚ 58/Δ/1985) όπως ισχύουν κάθε φορά.

 

ΣΤ. Περιοχή 2)α)1.

 

Η περιοχή αυτή ορίζεται από το νότιο σημείο της ακτής Φερό Χωριό, βόρεια παράλληλα και σε βάθος 400 m από την ακτή μέχρι το βόρειο ρέμα της Λυχναφτιάς.
Ως προς τους όρους δόμησης και τους λοιπούς περιορισμούς ισχύουν τα αναφερόμενα για την περιοχή 2)α, εκτός από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4. Για τις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις εφαρμόζονται τα προεδρικά διατάγματα από 12-05-1984 (ΦΕΚ 380/Δ/1984), 16-02-1985 (ΦΕΚ 58/Δ/1985) και 06-08-1986 (ΦΕΚ 660/Δ/1986) όπως ισχύουν κάθε φορά.

 

Ζ. Περιοχή 2)β.

 

1. Η περιοχή αυτή ορίζεται:

 

Από τα δυτικά διοικητικά όρια του δήμου Τήνου περιοχής Τσαμπιά, παράλληλα με το δρόμο Τήνου - Κιόνια μέχρι βάθους 500 m από το δρόμο.
Παράλληλα με τα όρια της πόλης βορειοδυτικά μέχρι βάθους 500 m από το όριο στη συνέχεια ανατολικά μέχρις ότου συναντήσει τον επαρχιακό δρόμο Χώρας - Χωριών.
Παράλληλα του νέου δρόμου Τήνου - Τριπόταμου σε απόσταση 100 m δεξιά και αριστερά και μέχρι 1.500 m από το όριο της πόλης.
Από τα βορειοανατολικά του Άγιου Γιάννη και τη διασταύρωση του δρόμου προς το Φερό Χωριό, κατά μήκος του δρόμου προς το Φερό Χωριό βόρεια και από εκεί παράλληλα προς την ακτή σε απόσταση 500 m από την ακτή, έως πάνω από τη Λυχναφτιά και το ρέμα και βόρεια.

 

2. Επιτρέπεται η δόμηση για κατοικία, καταστήματα, εγκαταστάσεις κοινής ωφελείας δημόσιες ή δημοτικές, αντλητικές εγκαταστάσεις, υδατοδεξαμενές, φρεάτια, αποθήκες, θερμοκήπια.

 

3. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε 4.000 m2.

 

4. Για τα κτίρια κατοικίας ορίζονται:

 

Μέγιστη επιτρεπόμενη συνολική επιφάνεια των κτιρίων για κύριες και βοηθητικές χρήσεις σε 200 m2.
Για τα κτίρια των καταστημάτων ορίζονται:

- Μέγιστη επιτρεπόμενη συνολική επιφάνεια των κτιρίων σε 200 m2.

- Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων 1 με μέγιστο ύψος 4,5 m.

 

5. Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης όλων των κτιρίων ισχύουν οι διατάξεις του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985), όπως ισχύει.

 

Η. Για την ανέγερση δημοσίων ή δημοτικών κτιρίων κοινής ωφελείας όπου προβλέπεται στις παραπάνω περιοχές, απαιτείται η έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφος 13 του νόμου 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 6 του από 13-02-2003 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 160/Δ/2003).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.