Προεδρικό διάταγμα 7/3/16

ΠΔ 07-03-2016: Έγκριση Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης Ίτανος Γαία στη θέση Χερσόνησος Σίδερο, στην περιοχή Δημοτικής Ενότητας Ιτάνου, Δήμου Σητείας της Περιφέρειας Κρήτης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 07-03-2016: Έγκριση Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης Ίτανος Γαία στη θέση Χερσόνησος Σίδερο, στην περιοχή Δημοτικής Ενότητας Ιτάνου, Δήμου Σητείας της Περιφέρειας Κρήτης, (ΦΕΚ 38/ΑΑΠ/2016), 11-03-2016.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3894/2010 Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΦΕΚ 204/Α/2010) και ειδικότερα του άρθρου 24 αυτού όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 παράγραφος 1 του νόμου 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/2013) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 83 του νόμου 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014).

 

2. Τις διατάξεις του κεφαλαίου Β' του νόμου 3986/2011 Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 (ΦΕΚ 152/Α/2011) και ειδικότερα του άρθρου 11, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4)α του άρθρου τρίτου του νόμου 4092/2012 (ΦΕΚ 220/Α/2012) και με την παράγραφο 21 του άρθρου 28 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014), του άρθρου 12 παράγραφος 3 και παράγραφος 9)α, η οποία προστέθηκε με την παράγραφο 3)β του άρθρου 39 του νόμου 4179/2013 (ΦΕΚ 175/Α/2013), και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 54 του νόμου 4276/2014 (ΦΕΚ 155/Α/2014), του άρθρου 14Α, το οποίο προστέθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου τρίτου του νόμου 4092/2012 (ΦΕΚ 220/Α/2012) και τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 2)α και 2)β του άρθρου 54 του νόμου 4276/2014 (ΦΕΚ 155/Α/2014), καθώς και του άρθρου 16, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου τρίτου του νόμου 4092/2012 (ΦΕΚ 220/Α/2012).

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 4146/2013 Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 90/Α/2013), ειδικότερα τα άρθρα 5, 12 και 13 αυτού.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 4014/2011 Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 209/Α/2011).

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 4179/2013 Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 175/Α/2013), ειδικότερα τα άρθρα 1 και 5.

 

6. Τις διατάξεις του νόμου 4002/2011 Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ 180/Α/2011), ειδικότερα το άρθρο 8 αυτού.

 

7. Τις διατάξεις του νόμου 3028/2002 Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΦΕΚ 153/Α/2002).

 

8. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 104/2014 Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 171/Α/2014).

 

9. Τις διατάξεις του νόμου 4269/2014 Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση - Βιώσιμη ανάπτυξη (ΦΕΚ 142/Α/2014), και ειδικότερα το άρθρο 8 παράγραφος 11 αυτού.

 

10. Τις διατάξεις του νόμου 4258/2014 Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 94/Α/2014).

 

11. Τις διατάξεις του νόμου 4280/2014 Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση - Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών - Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 159/Α/2014), ειδικότερα το άρθρο 28 αυτού.

 

12. Τις διατάξεις του νόμου 3270/2004 Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού (ΦΕΚ 187/Α/2004).

 

13. Τις διατάξεις του νόμου 998/1979 Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας (ΦΕΚ 289/Α/1979).

 

14. Τις διατάξεις του νόμου 3937/2011 Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 60/Α/2011) και ειδικότερα το άρθρο 9 αυτού.

 

15. Την υπ' αριθμόν 6876/4871/2008 βεβαίωση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων (ΦΕΚ 128/Α/2008) περί έγκρισης από την Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

 

16. Τις διατάξεις της υπ' αριθμόν 24208/2009 απόφασης της Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον Τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού (ΦΕΚ 1138/Β/2009).

 

17. Τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης 25291/2003 Έγκριση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης (ΦΕΚ 1486/Β/2003).

 

18. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 24/2015 Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 20/Α/2015).

 

19. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 70/2015 Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού... (ΦΕΚ 114/Α/015).

 

20. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 73/2015 Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ 116/Α/2015).

 

21. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 108/2010 Σύσταση Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών Επενδύσεων στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ 190/Α/2010).

 

22. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 157/2013 Καθορισμός των αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων και του Αυτοτελούς Τμήματος Επιθεώρησης Στρατηγικών και ιδιωτικών Επενδύσεων (ΦΕΚ 249/Α/2013)

 

23. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 116/2014 Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΦΕΚ 202/Α/2014).

 

24. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 117/2012 Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 202/Α/2012).

 

25. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

26. Την υπ' αριθμόν Υ31/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ιωάννη Τσιρώνη (ΦΕΚ 2183/Β/2015).

 

27. Τις διατάξεις της υπ' αριθμόν 107017/2006 κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27-06-2001 (ΦΕΚ 1225/Ν/2006).

 

28. Την υπ' αριθμόν 1080134/8204/Β0010/2000 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί καθορισμού ορίων αιγιαλού και δημιουργίας ζώνης παραλίας στη θέση Όρμος Ατζικιάρη του Δήμου Ιτάνου, νομού Λασιθίου (ΦΕΚ 689/Δ/2000).

 

29. Την υπ' αριθμόν 1052067/4867/Β0010/2001 υπουργική απόφαση, περί καθορισμού των ορίων αιγιαλού και δημιουργίας ζώνης παραλίας στη θέση Κάβο Σίδερο (ΦΕΚ 560/Δ/2001).

 

30. Την υπ' αριθμόν 3596/2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης περί καθορισμού των οριογραμμών αιγιαλού και της παραλίας στη θέση Μαριδάτη της Τοπικής Κοινότητας Παλαικάστρου, Δήμου Σητείας του Νομού Λασιθίου (ΦΕΚ 460/Δ/2013).

 

31. Την υπ' αριθμόν 4254/2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης περί καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας, στις θέσεις Όρμος Ατζικιάρη - Μαγατζές - Τέντα - Ερμούπολη - Γκράντες - Χονδρή Άμμος, Τοπικού Διαμερίσματος Παλαικάστρου, του Δήμου Σητείας του Νομού Λασιθίου (ΦΕΚ 439/Δ/2014).

 

32. Την υπ' αριθμόν 953/2001 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης, περί ίδρυσης μονίμου καταφυγίου άγριας ζωής στις/στην περιοχές/ή Βάι Δήμου Ιτάνου Νομού Λασιθίου Περιφέρειας Κρήτης (ΦΕΚ 800/Β/2001).

 

33. Την υπ' αριθμόν 2467/2005 απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης, περί επικυρώσεως των οριογραμμών του ρέματος στη θέση Κάβο Σίδερο (ΦΕΚ 1405/Δ/2005).

 

34. Την υπ' αριθμόν 20924/2006 απόφαση Νομάρχη Λασιθίου, περί καθορισμού αποδέκτη για τη διάθεση αλμολοίπου μονάδας αφαλάτωσης της εταιρείας LOYALWARD LTD (ΦΕΚ 1223/Β/2006).

 

35. Την υπ' αριθμόν 6995/2009 (ΦΕΚ 498/ΑΑΠ/2009) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης, περί έγκρισης Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης του Δήμου Ιτάνου (νυν Δημοτικής Ενότητας Ιτάνου Δήμου Σητείας), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 7849/ΠΕ/2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ΦΕΚ 63/ΑΑΠ/2009), την υπ' αριθμόν 5699/2011 (ΦΕΚ 94/ΑΑΠ/2011) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, την υπ' αριθμόν 2067/2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΦΕΚ 156/ΑΑΠ/2011) καθώς και την υπ' αριθμόν 4192/2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΦΕΚ 330/ΑΑΠ/2011).

 

36. Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 121/1973 περί κηρύξεως του Φοινικοδάσους Βάι Σητείας Κρήτης ως αισθητικού δάσους (ΦΕΚ 170/Α/1972).

 

37. Την υπ' αριθμόν Φ38/22663/497/1983 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού περί κήρυξης της Ιεράς Μονής Τοπλού Σητείας και των μετοχίων αυτής Στεφαναίς και Καλαμάκι ως ιστορικών διατηρητέων μνημείων (ΦΕΚ 401/Β/1983).

 

38. Την υπ' αριθμόν 9597/1970 απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως περί χαρακτηρισμού τόπων ως ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, μεταξύ αυτών της Μονής Τοπλού - Βάι (ΦΕΚ 666/Β/1970), που συμπληρώθηκε με την υπ' αριθμόν ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/Φ24/83600/2731/1981 απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών περί κήρυξης της περιοχής Ιτάνου Σητείας ως τοπίου ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους (ΦΕΚ 50/Β/1981).

 

39. Την υπ' αριθμόν ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/Φ24/83606/2734/1981 απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών, με την οποία κηρύχθηκε η Μονή Τοπλού - Βάι Κρήτης ως τόπος ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους (ΦΕΚ 50/Β/1981).

 

40. Την υπ' αριθμόν ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/ΚΗΡ/43600/1774/1998 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού περί συμπληρωματικής κήρυξης της Μονής Τοπλού και των εξωκλησιών της ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου (ΦΕΚ 1283/Ν/1998).

 

41. Την υπ' αριθμόν ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/17847/828/2009 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού περί προσωρινής οριοθέτησης του αρχαιολογικού χώρου της Μονής Κυρίας Ακρωτηριανής (Μονής Τοπλού) στο Δήμο Ιτάνου Νομού Λασιθίου Κρήτης (ΦΕΚ 287/ΑΑΠ/2009).

 

42. Την υπ' αριθμόν ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ24/43729/2215/2009 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού περί προσωρινής οριοθέτησης αρχαιολογικών χώρων Δήμου Ιτάνου, Νομού Λασιθίου Κρήτης, στο πλαίσιο του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης του Δήμου Ιτάνου (ΦΕΚ 292/ΑΑΠ/2009).

 

43. Την υπ' αριθμόν ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/21086/1004/2000 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού περί κήρυξης θαλάσσιου χώρου ως αρχαιολογικού στην περιοχή του όρμου Ερημουπόλεως Δήμου Ιτάνου, Νομού Λασιθίου Κρήτης (ΦΕΚ 822/Β/2000).

 

44. Την υπ' αριθμόν ΥΠΠΟ/ΑΡΧ.Α1/Φ43/6674/318/1999 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού περί κήρυξης αρχαιολογικού χώρου στη θαλάσσια περιοχή Παλαικάστρου - Νήσος Γκράντες, νομού Λασιθίου (ΦΕΚ 993/Β/1999).

 

45. Την υπ' αριθμόν Α/Φ31/24456/1834/ΠΕ/1976 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών περί χαρακτηρισμού περιοχών της Ανατολικής Κρήτης ως αρχαιολογικών χώρων (ΦΕΚ 699/Β/1976), μεταξύ αυτών της αρχαίας πόλης Ιτάνου στην Ερημούπολη και τον ναό της Σαμωνίας Αθηνάς στο Κάβο Σίδερο, η οποία συμπληρώθηκε με την υπ' αριθμόν ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/46515/2763ΠΕ/1999 απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού (ΦΕΚ 278/Β/1999).

 

46. Την υπ' αριθμόν ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ24/61046/3631/1999 απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού περί θεσμοθέτησης Ζώνης Α' προστασίας αρχαιολογικού χώρου Ιτάνου, Δήμου Ιτάνου, Σητείας, Νομού Λασιθίου (ΦΕΚ 123/Β/1999).

 

47. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου [Ν] 376/1936 περί μέτρων ασφαλείας οχυρών θέσεων (ΦΕΚ 546/Α/1936).

 

48. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 318/2002 περί τροποποίησης του Ναυτικού Οχυρού περιοχής Κυριαμαδίου της νήσου Κρήτης (ΦΕΚ 276/Α/2002).

 

49. Την υπ' αριθμόν 17/2012 (ΦΕΚ 3294/Β/2012) απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (ΔΕΣΕ), περί ένταξης του επενδυτικού σχεδίου Ίτανος Γαία κυριότητας της εταιρείας LOYALWARD LTD στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του νόμου 3894/2010 ως ισχύει.

 

50. Την υπ' αριθμόν 23/2013 (ΦΕΚ 2931/Β/2013) απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (ΔΕΣΕ) περί έγκρισης του αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία LOYALWARD LTD περί υπαγωγής του, ήδη ενταχθέντος στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων, επενδυτικού σχεδίου Ίτανος Γαία, στο άρθρο 24 του νόμου 3894/2010, όπως ισχύει, βάσει της μεταβατικής διάταξης του άρθρου 5 παράγραφος 5 του νόμου 4146/2013.

 

51. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 1767/2014 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, με το οποίο διαβιβάστηκε στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, η υποβληθείσα, από την Enterprise Greece, πρόταση για την έγκριση του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ) για τη στρατηγική επένδυση Ίτανος Γαία, της εταιρείας Loyalward Ltd και κατόπιν αιτήματός της, καθώς και οι συνυποβληθείσες με αυτήν μελέτες της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του νόμου 3986/2011, όπως ισχύει.

 

52. Την υπ' αριθμόν ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ24/125185/75087/7913/3131/2014 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού με την οποία εγκρίθηκε η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του εν θέματι Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης.

 

53. Την υπ' αριθμόν 175731/2014 εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής περί εγκρίσεως της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης της Στρατηγικής Επένδυσης Ίτανος Γαία, η οποία μελέτη δημοσιοποιήθηκε κατά το άρθρο 7 της κοινής υπουργικής απόφασης 107017/2006 (ΦΕΚ 1225/Β/2006) σε συνδυασμό με το άρθρο 12 παράγραφος 3 του νόμου 3986/2011.

 

54. Την σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 παράγραφος 3 και 16 παράγραφος 2)β του νόμου 3986/2011 και άρθρου 24 παράγραφος 3 του νόμου 3894/2010 εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας, όπως διατυπώθηκε στο από 5/11/2014 πρακτικό αυτού.

 

55. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

56. Την υπ' αριθμόν 29/2015 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών

 

α) Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού,

β) Πολιτισμού και Αθλητισμού,

γ) Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

57. Την υπ' αριθμόν 53/2016 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών

 

α) Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού,

β) Πολιτισμού και Αθλητισμού,

γ) Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης της Στρατηγικής Επένδυσης Ίτανος Γαία (ΕΣΧΑΣΕ) στη θέση Χερσόνησος Σίδερο, στην περιοχή Δημοτικής Ενότητας Ιτάνου, Δήμου Σητείας της Περιφέρειας Κρήτης

Άρθρο 2: Χωρικός προορισμός εκτάσεως στρατηγικής επένδυσης και καθορισμός χρήσεων γης και όρων δόμησης

Άρθρο 3: Κατευθύνσεις και μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και σύστημα περιβαλλοντικής παρακολούθησης

Άρθρο 4: Έναρξη ισχύος

 

Στους Υπουργούς Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 07-03-2016

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.