Προεδρικό διάταγμα 7/5/99

ΠΔ 07-05-1999: Χαρακτηρισμός του οικισμού Αγίου Ιωάννη της Κοινότητας Αγίου Ιωάννη (νομού Ευβοίας) ως παραδοσιακού και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 07-05-1999: Χαρακτηρισμός του οικισμού Αγίου Ιωάννη της Κοινότητας Αγίου Ιωάννη (νομού Ευβοίας) ως παραδοσιακού και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτού, (ΦΕΚ 429/Δ/1999), 15-06-1999.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 (παράγραφος 1) του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985), όπως το άρθρο 3 τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 (παράγραφος 1) του νόμου 1772/1988 Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 91/Α/1988).

 

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 9)β του άρθρου 25 του νόμου 2508/1997 Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 124/Δ/1997).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2)α του άρθρου 1 του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 

4. Την υπ' αριθμόν Δ17Α/03/99/Φ.2.2.1/1996 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στους Υφυπουργούς Χρήστο Βερελή και Θεόδωρο Κολιοπάνο (ΦΕΚ 1006/Β/1996).

 

5. Την 3605/ΕΠΑ612/1986 απόφαση του Νομάρχη Ευβοίας Καθορισμός ορίων και όρων και περιορισμών δόμησης και κατηγοριοποίηση του οικισμού Αγίου Ιωάννη κοινότητας Αγίου Ιωάννου Νομού Ευβοίας (ΦΕΚ 607/Δ/1986), όπως τροποποιήθηκε με την 361/1996 απόφαση Τροποποίηση της 3605/ΕΠΑ/12/1986 απόφασης Νομάρχη Εύβοιας για τον καθορισμό ορίων και όρων και περιορισμών δόμησης και κατηγοριοποίησης του οικισμού Άγιος Ιωάννης της κοινότητας Άγιος Ιωάννης του Νομού Ευβοίας (ΦΕΚ 282/Δ/1996).

 

6. Τις 4/1996 και 6/1997 γνωμοδοτήσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίου Ιωάννου (νομού Ευβοίας).

 

7. Τις από 13-12-1996 και 26-05-1997 αιτιολογικές εκθέσεις της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού.

 

8. Τις 43/1997 και 169/1997 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

9. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

10. Την 609/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 6

 

Στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 07-05-1999

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.