Προεδρικό διάταγμα 9/8/95

ΠΔ 09-08-1995: Χαρακτηρισμός του χειμαρρικού ρέματος Πεντέλης - Χαλανδρίου, ως προστατευόμενου τοπίου, καθορισμός των ορίων και ζωνών προστασίας αυτού, επιβολή όρων, απαγορεύσεων και περιορισμών εντός αυτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 09-08-1995: Χαρακτηρισμός του χειμαρρικού ρέματος Πεντέλης - Χαλανδρίου, ως προστατευόμενου τοπίου, καθορισμός των ορίων και ζωνών προστασίας αυτού, επιβολή όρων, απαγορεύσεων και περιορισμών εντός αυτών, (ΦΕΚ 659/Δ/1995), 06-09-1995.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 18, 19 παράγραφος 4, 21 παράγραφοι 1 και 2, 22, 28, 29 και 30 του νόμου 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/1986).

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 9, 10, 11 και 85Α του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. (ΦΕΚ 228/Α/1923) όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 1337/1983 επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 παράγραφος 14 του νόμου 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 99 (παράγραφος 3) του νόμου 1892/1990 Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 101/Α/1990), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 παράγραφος 2 του νόμου 2052/1992 (ΦΕΚ 94/Α/1992).

 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 11, 12, 13, 14 και 15 της κοινής υπουργικής απόφαση 69269/5387/1990 (ΦΕΚ 678/Β/1990).

 

6. Τις διατάξεις του νόμου 998/1979 περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας (ΦΕΚ 289/Α/1979).

 

7. Την Υ6033/1994 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας, Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Γεωργίας Φλώρο Κωνσταντίνου και Βασίλειο Βασιλακάκη (ΦΕΚ 550/Β/1994).

 

8. Την 71961/3670/1991 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Καθορισμός των όρων και της διαδικασίας ανακοίνωσης των σχεδίων προεδρικών διαταγμάτων που προβλέπονται στις παραγράφου 1 και 2 του άρθρου 21 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986) (ΦΕΚ 541/Β/1991).

 

9. Την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη για την προστασία και ανάδειξη του ρέματος Πεντέλης - Χαλανδρίου και της ευρύτερης περιοχής που εκπονήθηκε το Μάρτιο 1993 από τη Διεύθυνση Ειδικών Έργων Αναβάθμισης Περιοχών (ΕΕΑΠ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και εγκρίθηκε με την 51015/1622/γ/1993 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

10. Το 51050/1675/γ/1993 της Διεύθυνσης Ειδικών Έργων Αναβάθμισης Περιοχών προς το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ανατολικής Αττικής.

 

11. Την 57/1993 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Νέας Πεντέλης.

 

12. Την 95/1993 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Μελισσίων.

 

13. Την 80/1993 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Βριλησσίων.

 

14. Την 297/1993 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου.

 

15. Την 144/1993 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Χαλανδρίου.

 

16. Το γεγονός ότι το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ανατολικής Αττικής και το κοινοτικό συμβούλιο Παλαιάς Πεντέλης δεν γνωμοδότησαν μέχρι σήμερα.

 

17. Τις 618/1993, 634/1993 και 700/1993 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

18. Την 3/1994 (συνεδρία 6) γνωμοδότηση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Αθήνας.

 

19. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992).

 

20. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του προεδρικού διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

21. Την 254/1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και του Υφυπουργού Γεωργίας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3: Καθορισμός ορίων Ζωνών Α και Β

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 8

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 09-08-1995

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.