Προεδρικό διάταγμα 9/9/03b - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την ευρύτερη προστασία και ανάδειξη των παραδοσιακών οικισμών Λαγκάδα, Πέζι και Ακαμάτρα καθορίζεται βάση του άρθρου 4 παράγραφος 1 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 3 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000) και την ερμηνεία του με το άρθρο 34 (παράγραφος 5, εδάφιο α) του νόμου 2971/2001 (ΦΕΚ 285/Α/2001) ζώνη προστασίας στην εκτός των ορίων τους περιοχή και σε ακτίνα 500 m γύρω από αυτά. Στη ζώνη αυτή τα κτίρια οικοδομούνται ως προς τα μορφολογικά στοιχεία, σύμφωνα με τα ισχύοντα για τους παραπάνω παραδοσιακούς οικισμούς. Τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Αιγαίου διατυπώνουν σύμφωνη γνώμη για τη χορήγηση κάθε άδειας οικοδομής στις ζώνες αυτές και ελέγχουν σε όλες τις φάσεις εκτέλεσης των οικοδομικών εργασιών (ανέγερση, επισκευή, προσθήκη, κατεδάφιση κ.λ.π.) την τήρηση των όρων της εκδοθείσης οικοδομικής αδείας.

 

2. Ειδικά για τα γήπεδα που βρίσκονται σε ζώνη 1000 m (δηλαδή ζώνη περιλαμβάνουσα 500 m επιπλέον εκείνης που καθορίζεται με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου) επιτρέπεται η ανέγερση μόνο ισογείων κτισμάτων. Δεν επιτρέπεται η κατεδάφιση, η κάθε είδους καταστροφή ή αλλοίωση των παραδοσιακών κτισμάτων που απαντώνται υπό την μορφή συγκροτημάτων εξειδικευμένης αγροτικής χρήσης ή μεμονωμένα όπως γεροντοκαμάρες, χωστοκέλια, ανεμόμυλοι, νερόμυλοι, αλώνια, βρύσες κ.λ.π. Επιτρέπεται η επισκευή, αποκατάσταση ή αναστήλωσή τους, ακόμη και κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του παρόντος, μετά τη σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων οργάνων του Υπουργείου Αιγαίου. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται φωτογραφική αποτύπωση και σχεδιαστική απεικόνιση των κτισμάτων στην άδεια της οικοδομής που αποδεικνύει την ακριβή αρχική μορφή τους. Εφόσον η κάλυψη των αναστηλωμένων παραδοσιακών αγροτικών κτισμάτων δεν υπερβαίνει συνολικά τα 50 m2, αυτά δεν προσμετρώνται στην συνολική επιτρεπόμενη δόμηση του οικοπέδου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.