Υγειονομική διάταξη 87539/06

ΥΔ 87539/2006: Συμπλήρωση της υπ' αριθμόν Α1Β/8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης όπως έχει τροποποιηθεί με παραγράφους και εδάφια για την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε μετασκευασμένα μεταφορικά μέσα (αυτοκίνητο, τραίνο, αεροπλάνο κ.λ.π.)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Υγειονομική Διάταξη 87539/2006: Συμπλήρωση της υπ' αριθμόν Α1Β/8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης όπως έχει τροποποιηθεί με παραγράφους και εδάφια για την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε μετασκευασμένα μεταφορικά μέσα (αυτοκίνητο, τραίνο, αεροπλάνο κ.λ.π.), (ΦΕΚ 1086/Β/2006), 09-08-2006.

 

Ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τον αναγκαστικό νόμο 2520/1940 (ΦΕΚ 237/Α/1940) Περί Υγειονομικών Διατάξεων και ιδίως το άρθρο 2.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006), Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

4. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 95/2000 (ΦΕΚ 76/Α/2000) Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.

 

5. Το νόμο 3370/2005 (ΦΕΚ 176/Α/2005) Οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και λοιπές διατάξεις.

 

6. Τις διατάξεις της υπ' αριθμόν Α1Β/8577/1983 Υγειονομική Διάταξη (ΦΕΚ 526/Β/1983) Περί υγειονομικού ελέγχου και αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως και λειτουργίας των εργαστηρίων και καταστημάτων τροφίμων ή και ποτών.

 

7. Την ανάγκη καθορισμού υγειονομικών όρων και προϋποθέσεων για την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε μετασκευασμένα μεταφορικά μέσα μόνιμα σταθμευμένα.

 

8. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Συμπληρώνουμε την υπ' αριθμόν Α1Β/8577/1983 Υγειονομική Διάταξη ως ακολούθως.

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 7 της υπ' αριθμόν Α1Β/8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης προστίθενται τα παρακάτω εδάφια:

 

{Ειδικά για την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε μετασκευασμένα μεταφορικά μέσα (αυτοκίνητα, αεροπλάνα, τραίνα, κ.λ.π.) μόνιμα σταθμευμένα ή σταθερής τροχιάς, απαιτείται άδεια του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ύστερα από σχετική γνωμοδότηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 6 της υπ' αριθμόν Α1Β/8577/1983 υγειονομικής διάταξης Υγειονομικής Διάταξης (ΦΕΚ 526/Β/1983).

 

Μαζί με την αίτηση προς την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή υποβάλλονται και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 

Α. Για την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε μετασκευασμένα μεταφορικά μέσα, ο ενδιαφερόμενος υποβάλει στον οικείο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης τα προβλεπόμενα από το άρθρο 7 της υπ' αριθμόν Α1Β/8577/1983 υγειονομικής διάταξης δικαιολογητικά με την επιφύλαξη των παρακάτω.

 

Β. Για την καταλληλότητα του μετασκευασμένου μεταφορικού μέσου θα προσκομίζεται βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΟΣΕ, ΗΛΠΑΠ κ.λ.π.) στην αδειοδοτούσα αρχή η οποία ισχύει και στην περίπτωση μετακίνησης του μέσου σε άλλο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

Οι παράγραφοι 13 του άρθρου 37, 14 του άρθρου 38 και 18 του άρθρου 39 της υπ' αριθμόν Α1Β/8577/1983 υγειονομικής διάταξης εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις των μετασκευασμένων μεταφορικών μέσων.

 

Γ. Για τον χώρο στάθμευσης των μετασκευασμένων μεταφορικών μέσων έγκριση της αρμόδιας αρχής αναφορικά με τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης σε εφαρμογή των εκάστοτε κείμενων Διατάξεων.

 

Δ. Η εξυπηρέτηση του προσωπικού και του κοινού θα γίνεται σε κοινόχρηστα Αποχωρητήρια εάν αυτά υπάρχουν ή σε άλλα που έχουν κατασκευαστεί από τον υπόχρεο, σύμφωνα με το άρθρο 25 της υπ' αριθμόν Α1Β/8577/1983 υγειονομικής διάταξης.

 

Ε. Για την ύδρευση, την διαχείριση λυμάτων, απορριμμάτων και την αντιμετώπιση οχλήσεων (οσμών, θορύβου κ.λ.π.) θα εφαρμόζονται οι διατάξεις όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.}

 

Από τις διατάξεις της Υγειονομικής αυτής Διάταξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου.
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει 15 μέρες από την δημοσίευση της, κάθε δε προηγούμενη σχετική απόφαση καταργείται.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 19-07-2006

 

Ο Υφυπουργός

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.