Νόμος 3920/11 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Αναδιάρθρωση δημόσιων αστικών συγκοινωνιών - Μετασχηματισμός εταιρειών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι δημόσιες συγκοινωνίες, που εκτελούνται μέσα στα όρια της Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτή ορίζεται στο νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), εκτός από τις νήσους, οι οποίες εξυπηρετούν το γενικότερο δημόσιο συμφέρον αναδιαρθρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

Όπου στον παρόντα νόμο γίνεται μνεία στον Όμιλο Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών ή στις Εταιρείες του Ομίλου Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών νοούνται ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών και οι εταιρείες της παραγράφου 1 του άρθρου 7.

 

2. Προκειμένου να εξυπηρετηθεί το υπέρτερο δημόσιο συμφέρον που συνίσταται στην αποδοτικότερη λειτουργία των ακόλουθων φορέων - εταιρειών προς όφελος του επιβατικού κοινού και της Εθνικής Οικονομίας με την παράλληλη τεχνικοοικονομική εξυγίανση τους, οι εταιρείες Ανώνυμη Συγκοινωνιακή Εταιρεία Θερμικών Λεωφορείων με Αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών 31381/002/Β/94/0206 (ΕΘΕΛ), Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών - Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία με Αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών 99108/098/Β/86/0004 (ΗΛΠΑΠ), Αττικό Μετρό Εταιρεία Λειτουργίας Ανώνυμη Εταιρεία με Αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών 48261/001/Β/ 01/0109 (ΑΜΕΛ), Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών - Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία με Αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών 03151/098/Β/86/0003 (ΗΣΑΠ) και Τραμ Ανώνυμη Εταιρεία (ΤΡΑΜ) με Αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών 48374/1NT/Β/01/0259 μετασχηματίζονται κατά τις ειδικές διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

3. Οι μετοχές της Αττικό Μετρό Εταιρεία Λειτουργίας Ανώνυμη Εταιρεία που ανήκουν στην εταιρεία Αττικό Μετρό Ανώνυμη Εταιρεία με Αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών 24623/001/Β/91/0105 μεταβιβάζονται από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιασδήποτε διατύπωσης και χωρίς αντάλλαγμα στην εταιρεία Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών με Αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών 99170/098/Β/93/0001 (ΟΑΣΑ). Οι μετοχές της Τραμ Ανώνυμη Εταιρεία που ανήκουν στην ως άνω εταιρεία Αττικό Μετρό Ανώνυμη Εταιρεία μεταβιβάζονται από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιασδήποτε διατύπωσης και χωρίς αντάλλαγμα στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών. Η μία μετοχή που κατέχει ο Δήμος Αγίου Ιωάννη Ρέντη στην Ανώνυμη Συγκοινωνιακή Εταιρεία Θερμικών Λεωφορείων μεταβιβάζεται από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιασδήποτε διατύπωσης και με τίμημα ίσο προς την ονομαστική αξία της μετοχής στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών. Οι μεταβιβάσεις αυτές απαλλάσσονται από την καταβολή φόρου μεταβίβασης ή οποιουδήποτε άλλου φόρου ή τέλους ή άλλης επιβάρυνσης για οποιαδήποτε εταιρεία. Μετά τη συντέλεση των μεταβιβάσεων των μετοχών με τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών καθίσταται μοναδικός μέτοχος των εταιρειών Τραμ Ανώνυμη Εταιρεία, Ανώνυμη Συγκοινωνιακή Εταιρεία Θερμικών Λεωφορείων και Αττικό Μετρό Εταιρεία Λειτουργίας.

 

4. Από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως:

 

(α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που θα εκδοθεί μέσα σε προθεσμία ενός έτους, μπορούν να μεταβιβασθούν από την εταιρεία Αττικό Μετρό Ανώνυμη Εταιρεία προς την Αττικό Μετρό Εταιρεία Λειτουργίας ή στην εταιρεία της περίπτωσης β' της παραγράφου 5 χωρίς αντάλλαγμα, το σύνολο του τροχαίου και λοιπού υλικού, το οποίο χρησιμοποιεί η Αττικό Μετρό Εταιρεία Λειτουργίας για την άσκηση της δραστηριότητας της. Με την εν λόγω απόφαση μπορεί να ρυθμίζεται και κάθε σχετικό με τη μεταβίβαση θέμα, καθώς και να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την απαιτούμενη συναίνεση στην εν λόγω μεταβίβαση από τους πιστωτές της Αττικό Μετρό Ανώνυμη Εταιρεία, οι οποίοι διατηρούν εμπράγματες ασφάλειες επί των περιουσιακών στοιχείων που πρόκειται να μεταβιβασθούν Η εν λόγω μεταβίβαση απαλλάσσεται από οποιονδήποτε φόρο, τέλος ή άλλη οποιαδήποτε επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων.

 

(β) Η Εταιρεία Αττικό Μετρό Ανώνυμη Εταιρεία μπορεί κατόπιν συμφωνίας να παραχωρεί προς εκμετάλλευση σταθμούς και οποιαδήποτε άλλα περιουσιακά της στοιχεία στην Αττικό Μετρό Εταιρεία Λειτουργίας ή στην εταιρεία της περίπτωσης β' της παραγράφου 5.

 

5. Από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως:

 

(α) Η Ανώνυμη Συγκοινωνιακή Εταιρεία Θερμικών Λεωφορείων τίθεται σε διαδικασία συγχώνευσης με τον ΗΛΠΑΠ με απορρόφηση του τελευταίου από την πρώτη.

 

Με τη συντέλεση της συγχώνευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, η Ανώνυμη Συγκοινωνιακή Εταιρεία Θερμικών Λεωφορείων μετονομάζεται σε Οδικές Συγκοινωνίες Ανώνυμη Εταιρεία (ΟΣΥ).

 

(β) Η Αττικό Μετρό Εταιρεία Λειτουργίας τίθεται σε διαδικασία συγχώνευσης με τον Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών - Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία και την Τραμ Ανώνυμη Εταιρεία με απορρόφηση των τελευταίων από την πρώτη. Με τη συντέλεση της συγχώνευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 6, η Αττικό Μετρό Εταιρεία Λειτουργίας μετονομάζεται σε Σταθερές Συγκοινωνίες Ανώνυμη εταιρεία (ΣΤΑΣΥ).

 

6. Για τις συγχωνεύσεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 2166/1993 (ΦΕΚ 134/Α/1993) και των άρθρων 68 και επόμενα του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 (ΦΕΚ 216/Α/1920), με τις ακόλουθες παρεκκλίσεις:

 

(α) Η διαδικασία της συγχώνευσης κινείται με τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως χωρίς να απαιτείται προς τούτο η λήψη απόφασης από οποιοδήποτε εταιρικό όργανο των εταιρειών που μετασχηματίζονται ή οποιαδήποτε άλλη πράξη από οποιαδήποτε αρχή.

 

(β) Οι ισολογισμοί μετασχηματισμού του νόμου 2166/1993 καταρτίζονται με ευθύνη των Διοικητικών Συμβουλίων των εταιρειών που μετασχηματίζονται με ημερομηνία μετασχηματισμού οποιαδήποτε ημερομηνία του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέχρι πέντε εργάσιμες ημέρες μετά τη δημοσίευση αυτή.

 

(γ) Οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, στις οποίες υπάγονται οι εταιρείες που μετασχηματίζονται, συντάσσουν την έκθεση του άρθρου 3 παράγραφος 2 του νόμου 2166/1993 το αργότερο μέσα σε δέκα εργάσιμες ημέρες με βάση τους ανωτέρω Ισολογισμούς Μετασχηματισμού, με ευθύνη του προϊσταμένου της εκάστοτε Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας. Οι εν λόγω εκθέσεις εγκρίνονται οριστικά από τις γενικές συνελεύσεις των εταιρειών που μετασχηματίζονται μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες από την κατάρτιση τους.

 

(δ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καταρτίζεται πράξη συγχώνευσης, η οποία έχει το περιεχόμενο της παραγράφου 2 του άρθρου 69 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920, και καταχωρίζεται αμελλητί και χωρίς έλεγχο στο αρμόδιο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών για κάθε εταιρεία που μετασχηματίζεται και δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών συντελείται η συγχώνευση και επέρχονται τα αποτελέσματα του άρθρου 75 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920.

 

(ε) Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 2166/1993 και του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920.

 

7. Μετά τη συντέλεση της διαδικασίας συγχώνευσης οι αρμοδιότητες εκτέλεσης του συγκοινωνιακού έργου στην περιοχή που ορίζεται στην παράγραφο 1 ασκούνται ως εξής:

 

(α) από την Οδικές Συγκοινωνίες Ανώνυμη Εταιρεία με τα μέσα οδικής μεταφοράς (θερμικά λεωφορεία, ηλεκτροκίνητα λεωφορεία - τρόλεϊ και λοιπά μέσα οδικής μεταφοράς).

 

(β) από τη Σταθερές Συγκοινωνίες Ανώνυμη Εταιρεία με τα (επίγεια και υπόγεια) μέσα σταθερής τροχιάς (αστικοί σιδηρόδρομοι, τροχιόδρομοι - τραμ και λοιπά μέσα σταθερής τροχιάς), και

 

(γ) από τις λοιπές εταιρείες παροχής συγκοινωνιακού έργου του άρθρου 4.

 

8. Τα εταιρικά όργανα των φορέων που μετασχηματίζονται κατά το παρόν άρθρο λαμβάνουν κάθε απαραίτητο μέτρο προκειμένου να προσαρμοστούν οι καταστατικές ρυθμίσεις των Οδικές Συγκοινωνίες Ανώνυμη Εταιρεία και Σταθερές Συγκοινωνίες Ανώνυμη Εταιρεία στις ανωτέρω αρμοδιότητες τους.

 

9. Ο αριθμός των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών, της ΣΤΑΣΥ και της ΟΣΥ δεν δύναται να υπερβαίνει τα επτά μέλη. Στο διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών συμμετέχουν ως μέλη ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΣΥ και ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΤΑΣΥ. Σε κάθε Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχει ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων στη δημόσια επιχείρηση, σύμφωνα με τα όσα ορίζει η παράγραφος. 2 του άρθρου 3 του νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/2005). Στα Διοικητικά Συμβούλια των ΣΤΑΣΥ και ΟΣΥ που εκλέγονται από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των εταιριών τους, ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και 2 μέλη υποδεικνύονται από τους Υπουργούς Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 18 του νόμου 4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α/2015).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.