Νόμος 4337/15 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3920/2011 (ΦΕΚ 33/Α/2011)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 1 του νόμου 3920/2011 (ΦΕΚ 33/Α/2011) προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:

 

{9. Ο αριθμός των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών, της ΣΤΑΣΥ και της ΟΣΥ δεν δύναται να υπερβαίνει τα επτά μέλη. Στο διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών συμμετέχουν ως μέλη ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΣΥ και ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΤΑΣΥ. Σε κάθε Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχει ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων στη δημόσια επιχείρηση, σύμφωνα με τα όσα ορίζει η παράγραφος. 2 του άρθρου 3 του νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/2005). Στα Διοικητικά Συμβούλια των ΣΤΑΣΥ και ΟΣΥ που εκλέγονται από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των εταιριών τους, ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και 2 μέλη υποδεικνύονται από τους Υπουργούς Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο Α του άρθρου 35 του νόμου 4351/2015 (ΦΕΚ 164/Α/2015).

 

2. Στο άρθρο 2 του νόμου 3920/2011 (ΦΕΚ 33/Α/2011) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

 

{5. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 2, Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 10-02-1976, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του νόμου [Ν] 352/1976 εφαρμόζεται εφεξής επί των υπό της Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών, ΣΤΑΣΥ και ΟΣΥ διεξαγόμενων διαδικασιών.}

 

3. Στο άρθρο 4 του νόμου 3920/2011 (ΦΕΚ 33/Α/2011) προστίθενται παράγραφοι 4, 5, 6, 7 και 8 ως εξής:

 

{4. Συνίσταται Μικτή Επιτροπή με την ονομασία Επιχειρησιακή Συντονιστική Επιτροπή για την παρακολούθηση και τον συντονισμό της αναδιοργάνωσης και της αναδιάρθρωσης των Αστικών Συγκοινωνιών των Αθηνών (Όμιλος Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών).

 

α. Στην Επιχειρησιακή Συντονιστική Επιτροπή συμμετέχουν:

 

1. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών, ο οποίος θα εκτελεί χρέη Προέδρου της Μικτής Επιτροπής.

2. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΣΥ ΑΕ.

3. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΤΑΣΥ ΑΕ.

4. Ένας υπηρεσιακός εκπρόσωπος του Υπουργείου Μεταφορών (Διευθυντής της Διεύθυνσης Επιβατικών Μεταφορών) ή ο/η αναπληρωτής του.

5. Ένας Υπηρεσιακός εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών (Διευθυντής) ή ο/η αναπληρωτής του.

6. Ένας Υπηρεσιακός εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Διευθυντής) ή ο/η αναπληρωτής του.

 

β. Τα μέλη της Επιτροπής δύναται να αναπληρώνονται.

 

5. Η Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρο, ο οποίος και καθορίζει τα θέματα προς συζήτηση. Ο Πρόεδρος δύναται να προσκαλεί στις συνεδριάσεις της Επιτροπής υπηρεσιακούς παράγοντες, εκπροσώπους του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως και εκπροσώπους διεθνών οργανισμών και φορέων.

 

6. Η Επιτροπή λαμβάνει τις αποφάσεις της με συμφωνία όλων των παρισταμένων μελών της άλλως με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών αυτών.

 

Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψήφος του Προέδρου της Επιτροπής είναι διπλή.

 

7. Τα μέλη της Επιτροπής δεν αμείβονται. Η διευκρίνιση των πηγών χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων της Επιτροπής θα επιτευχθεί σε ερμηνευτική εγκύκλιο σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών.

 

8. Η Επιτροπή είναι αρμόδια στη βάση των προτάσεων ή των αιτημάτων που γίνονται από τον Όμιλο Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών, για:

 

α. Το συντονισμό και τον έλεγχο της εφαρμογής των δράσεων που προβλέπονται ή εντάσσονται στην αναδιάρθρωση, αναδιοργάνωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών των Αθηνών με βάση το σχέδιο αναδιάρθρωσης, όπως αυτό περιγράφεται στο Παράρτημα Ι του παρόντος.

 

β. Την παραγωγή λεπτομερούς ανάλυσης του έργου του σχεδίου αναδιάρθρωσης. Τον προσδιορισμό και την τροποποίηση σχεδίων εργασίας συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων, οροσήμων και παραδοτέων, απαραίτητων για την υλοποίηση του σχεδίου αναδιάρθρωσης, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Να προετοιμάζει και να προτείνει νομοθετικές προτάσεις στην Κυβέρνηση.

 

γ. Τη διαβούλευση και την έγκριση απαραίτητων διαδικαστικών και οργανωτικών αλλαγών εντός του Ομίλου Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών, που θα διευκολύνουν την εφαρμογή του σχεδίου αναδιάρθρωσης.

 

δ. Τη διασφάλιση της εναρμόνισης ή και της ενσωμάτωσης στη στρατηγική των πιθανών δράσεων άλλων φορέων με το ίδιο αντικείμενο. Για το σκοπό αυτόν, η Επιτροπή παρακολουθεί και ενημερώνεται για τις δράσεις και τα έργα των φορέων του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα, ιδίως σε επίπεδο σχεδιασμού, επισημαίνοντας τυχόν αποκλίσεις από τις κατευθύνσεις, προτείνοντας διαρθρωτικές παρεμβάσεις και ενημερώνοντας τους οικείους φορείς για τις συνέπειες των αποκλίσεων.

 

ε. Η παροχή ενημέρωσης ανά δίμηνο προς το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την πρόοδο των δράσεων του σχεδίου αναδιάρθρωσης με την υποβολή έκθεσης, επισημαίνοντας τυχόν αποκλίσεις και ενημερώνοντας για διαρθρωτικές παρεμβάσεις, όπου θεωρείται ότι αυτές είναι απαραίτητες για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη υλοποίηση του έργου. Η έκθεση αυτή θα δημοσιοποιείται στον διαδικτυακό χώρο του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών.

 

στ. Τη σύσταση, το συντονισμό και τη διαχείριση ομάδων εργασίας για τη στήριξη του σχεδίου αναδιάρθρωσης.

 

ζ. Η Μικτή Επιτροπή θα μπορεί να υποστηρίζεται από τεχνικό κλιμάκιο, το οποίο θα συστήνεται με απόφαση της Επιτροπής.

 

η. Η Επιτροπή ολοκληρώνει τις εργασίες της, με την ολοκλήρωση της εφαρμογής του σχεδίου αναδιάρθρωσης.}

 

4. Στο άρθρο 6 του νόμου 3920/2011 (ΦΕΚ 33/Α/2011) στο τέλος της παραγράφου 4 προστίθεται το παρακάτω κείμενο:

 

{Η εκτέλεση του μεταφορικού έργου του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών αναστέλλεται αυτοδικαίως από την 01-01-2016, για όσο χρονικό διάστημα το αντισυμβαλλόμενο Υπουργείο δεν καταβάλλει το σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, αντίτιμο ή τη διαφορά του κομίστρου από την πίστωση αυτή.}

 

5. Στο άρθρο 6 του νόμου 3920/2011 (ΦΕΚ 33/Α/2011) προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής:

 

{10. Με αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων:

 

α. Καθορίζεται ο τρόπος πώλησης, η κατανομή των εισπράξεων και το ύψος του αποδιδόμενου ποσοστού επ' αυτών, μεταξύ του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών και των παρόχων σιδηροδρομικού έργου, αν προηγηθεί αντίστοιχη συμφωνία μεταξύ τους.

 

β. Εξειδικεύονται, τροποποιούνται ή αντικαθίστανται οι δείκτες έργου, κόστους και ποιότητας της περίπτωσης δ' της παραγράφου 6 ή θεσπίζονται νέοι, καθορίζεται η βαρύτητα κάθε δείκτη και ρυθμίζεται οποιοδήποτε άλλο σχετικό θέμα.}

 

6. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 218 του Ποινικού Κώδικα προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Με την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος καταρτίζει πλαστά ή νοθεύει γνήσια προϊόντα κομίστρου των δημόσιων συγκοινωνιών (ισχύοντα εισιτήρια ή κάρτες - κουπόνια απεριορίστων διαδρομών) με σκοπό να τα προσφέρει στην αγορά ή να τα εισάγει σε κυκλοφορία εάν το συνολικό όφελος ή η συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσό των 120.000 € ή ο υπαίτιος διαπράττει πλαστογραφίες κατ' επάγγελμα και το συνολικό όφελος ή η συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσό των 30.000 €.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.