Απόφαση 1027/17

Απόφαση 1027/28/2017: Τροποποίηση χρήσεων γης στο οικοδομικό τετράγωνο 3ΒΤ του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Κέντρου Παραδοσιακής Βιοτεχνίας Ιωαννίνων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 1027/28/2017: Τροποποίηση χρήσεων γης στο οικοδομικό τετράγωνο 3ΒΤ του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Κέντρου Παραδοσιακής Βιοτεχνίας Ιωαννίνων, (ΦΕΚ 23/ΑΑΠ/2017), 10-02-2017.

 

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παράγραφοι 1, 2, 6 και 10), 154 και 160, του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 30 και 31 του νόμου 4030/2011 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 249/Α/2011).

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010) και συγκεκριμένα το άρθρο 186, παράγραφος ΣΤ, στοιχείο 39 αυτού.

 

6. Το προεδρικό διάταγμα 140/2010 (ΦΕΚ 233/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου.

 

7. Την υπ' αριθμόν 71877/3169/1986 (ΦΕΚ 58/Δ/1986) απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων περί εγκρίσεως γενικού πολεοδομικού σχεδίου (ΓΠΣ) Ιωαννίνων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

8. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν Β/22106/5447/1987 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας (ΦΕΚ 719/Β/1987) με την οποία καθορίστηκαν τα όρια του Κέντρου Παραδοσιακής Βιοτεχνίας Ιωαννίνων.

 

9. Το από 02-09-1988 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 801/Δ/1988) περί εγκρίσεως ρυμοτομικού σχεδίου της Βιομηχανικής Περιοχής της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Ανάπτυξης (ΕΤΒΑ ΑΕ) που βρίσκεται στα διοικητικά όρια του δήμου Ιωαννιτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

10. Τις διατάξεις του άρθρου του άρθρου 43 του νόμου 3982/2011 Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 143/Α/2011).

 

11. Την υπ' αριθμόν 209/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιωαννίνων, με την οποία ομόφωνα γνωμοδοτεί υπέρ της τροποποίησης.

 

12. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 67502/2235/23-08-2016 θετική εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

 

13. Το πρακτικό της 4ης Συνεδρίασης/21-09-2016 του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων (θέμα 12ο/ΕΗΔ) σύμφωνα με το οποίο γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της τροποποίησης.

 

14. Το γεγονός ότι η ως άνω τροποποίηση έχει σημειακό - εντοπισμένο χαρακτήρα και δεν προκαλείται μείωση ή κατάργηση κοινόχρηστων ή κοινωφελών χώρων που προβλέπονται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.

 

15. Με τις κανονιστικές διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου ή του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

Την τροποποίηση χρήσεων γης στο οικοδομικό τετράγωνο 3ΒΤ του Κέντρου Παραδοσιακής Βιοτεχνίας Ιωαννίνων (ΚΕΠΑΒΙ) έτσι ώστε, πλέον των χρήσεων που προβλέπονται στο αντίστοιχο κτιριολογικό πρόγραμμα, να επιτρέπονται και υπηρεσίες διοίκησης που εξυπηρετούν τον ευρύτερο δημόσιο φορέα, χρήση που ήδη υφίσταται για την εξυπηρέτηση των εργαστηρίων, γιατί η έκταση που θα καλύψουν (περίπου το 40% της υφιστάμενης δόμησης του κτιρίου) δεν αλλοιώνουν το χαρακτήρα αυτού, δεν προσβάλλουν την ιδιαιτερότητα του κτιρίου και υποστηρίζουν τη λειτουργικότητά του.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ιωάννινα, 13-01-2017

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.