Απόφαση 1049/17

Απόφαση 1049/30/2017: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Ελεούσας του Δήμου Ζίτσας στα οικοδομικά τετράγωνα Γ11 και Γ12


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 1049/30/2017: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Ελεούσας του Δήμου Ζίτσας στα οικοδομικά τετράγωνα Γ11 και Γ12, (ΦΕΚ 17/ΑΑΠ/2017), 07-02-2017.

 

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παράγραφοι 1, 2, 6 και 10), 154 και 160, του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 30 και 31 του νόμου 4030/2011 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 249/Α/2011).

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010) και συγκεκριμένα το άρθρο 186, παράγραφος ΣΤ, στοιχείο 39 αυτού.

 

6. Το προεδρικό διάταγμα 140/2010 (ΦΕΚ 233/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου.

 

7. Τη με αριθμό 5424/1994 απόφαση Νομάρχη Ιωαννίνων, με την οποία εγκρίθηκε η επέκταση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Ελεούσας (ΦΕΚ 1335/Δ/1994), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αριθμόν 2566/2002 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου.

 

8. Την υπ' αριθμόν 99/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ζίτσας, με την οποία ομόφωνα γνωμοδοτεί υπέρ της τροποποίησης.

 

9. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 79811/2666/21-09-2016 θετική εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

 

10. Το πρακτικό της 4ης Συνεδρίασης/21-09-2016 του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων (θέμα 1ο/ΕΗΔ), σύμφωνα με το οποίο γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της τροποποίησης.

 

11. Το γεγονός ότι η ως άνω τροποποίηση έχει σημειακό - εντοπισμένο χαρακτήρα και δεν προκαλείται μείωση ή κατάργηση κοινόχρηστων ή κοινωφελών χώρων που προβλέπονται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.

 

12. Με τις κανονιστικές διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου ή του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

Την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Ελεούσας του Δήμου Ζίτσας στα οικοδομικά τετράγωνα Γ11 και Γ12, με την μετατόπιση των οικοδομικών γραμμών, όπως φαίνονται στο θεωρημένο αρμοδίως συνημμένο σχέδιο κλίμακας 1: 1000.

 

a.1049.17

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ιωάννινα, 23-01-2017

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.