Απόφαση 106198/16

Απόφαση 106198/7365/2016: Τροποποίηση απόφασης περί άρσης απαλλοτρίωσης επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης 560 στο οικοδομικό τετράγωνο 430 (ή 83Α) του Δήμου Αλίμου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 106198/7365/2016: Τροποποίηση απόφασης περί άρσης απαλλοτρίωσης επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης 560 στο οικοδομικό τετράγωνο 430 (ή 83Α) του Δήμου Αλίμου, (ΦΕΚ 307/ΑΑΠ/2016), 30-12-2016.

 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το νόμο 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) για τη Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας κ.λ.π. και ειδικότερα το άρθρο 1 παράγραφος 2, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) για Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και ισχύει.

 

2. Το άρθρο 28 του νόμου 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015) για τον Εκδημοκρατισμό της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις.

 

3. Την πράξη 4/2015 του Υπουργικού Συμβουλίου της 06-02-2015, με την οποία έγιναν αποδεκτές οι παραιτήσεις των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας.

 

4. Το άρθρο 280 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

5. Το προεδρικό διάταγμα 135/2010 για τον Οργανισμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

 

6. Το άρθρο 31 παράγραφος 1 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) για το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

7. Το άρθρο 32 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει μετά το άρθρο 3 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014) για Πράξεις εισφοράς σε γη και χρήμα - ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις.

 

8. Το άρθρο 20 παράγραφος 2)ε του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά το άρθρο 11 παράγραφος 5 του νόμου 3212/2003 (ΦΕΚ 308/Α/2003), το άρθρο 31 παράγραφος 2 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) και το άρθρο 62 παράγραφος 2 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014).

 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 29 παράγραφος 4 του νόμου 2831/2000, (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

10. Τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 6 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

11. Την υπ' αριθμόν Φ39/1895/2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για Ανασυγκρότηση των Συμβουλίων Πολεοδομικών θεμάτων και Αμφισβητήσεων στην έδρα κάθε Περιφερειακής Ενότητας της Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν Φ39/2209/2015 απόφαση του ιδίου.

 

12. Τα από [ΒΔ] 17-03-1936 (ΦΕΚ 139/Α/1936), [ΒΔ] 04-10-1952 (ΦΕΚ 288/Α/1952), [ΒΔ] 21-01-1960 (ΦΕΚ 10/Δ/1960) και [ΒΔ] 21-12-1964 (ΦΕΚ 8/Δ/1965) βασιλικά διατάγματα, από τα οποία προκύπτει το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.

 

13. Τη με αριθμό 1560/2007 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά, με την οποία ακυρώνεται η άρνηση της Διοίκησης να άρει τη ρυμοτομική απαλλοτρίωση στο οικόπεδο επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης 560, οικοδομικό τετράγωνο 430 (ή 83Α) του Δήμου Αλίμου.

 

14. Τις με αριθμούς 481/05-10-2005, 212/09-07-2008, 285/29-11-2010 και 8/20-01-2016 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αλίμου.

 

15. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου Φ5403/1360/19-10-2011 εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής προς το Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

 

16. τις με αριθμό πρωτοκόλλου Φ5403/4101/04-10-2013 εισήγηση και τις με αριθμό πρωτοκόλλου Φ5403/1650/31-07-2015 και 7163/439/22-02-2016 συμπληρωματικές εισηγήσεις της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Νότιου Τομέα Αθηνών.

 

17. Την 5η Πράξη της 5ης/02-11-2011 συνεδρίασης του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία αναβλήθηκε η λήψη απόφασης, για να προσκομιστούν συμπληρωματικά στοιχεία.

 

18. Το απόσπασμα πρακτικού του υπ' αριθμόν 1 θέματος της 4ης/17-07-2014 συνεδρίασης του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Νότιου Τομέα Αθηνών, με το οποίο αναβλήθηκε η λήψη απόφασης, για να προσκομιστούν νεώτερα συμπληρωματικά στοιχεία.

 

19. Το απόσπασμα πρακτικού του υπ' αριθμόν 1 θέματος της 8ης/08-10-2015 συνεδρίασης του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Νότιου Τομέα Αθηνών, με το οποίο το Συμβούλιο γνωμοδότησε για την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου προς άρση της απαλλοτρίωσης.

 

20. Το απόσπασμα πρακτικού του υπ' αριθμόν 7 θέματος της 5ης/14-07-2016 συνεδρίασης του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Νότιου Τομέα Αθηνών, με το οποίο το Συμβούλιο γνωμοδότησε ότι κάνει δεκτή τη με αριθμό 7163/439/22-02-2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού και εμμένει στην 8η/08-10-2015 γνωμοδότηση του.

 

21. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 62343/4858/2016 (ΦΕΚ 266/ΑΑΠ/2016) απόφαση περί άρσης απαλλοτρίωσης επί της Λεωφ. Βουλιαγμένης 560 στο οικοδομικό τετράγωνο 430 (ή 83Α) του Δήμου Αλίμου

 

22. Το γεγονός ότι από την υπ' αριθμόν 1 γνωμοδότηση της 8ης/08-10-2015 συνεδρίασης του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Νότιου Τομέα Αθηνών, σε συνδυασμό με την υπ' αριθμόν 7 γνωμοδότηση της 5ης/14-07-2016 συνεδρίασης του ίδιου Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, προκύπτει ότι το Συμβούλιο γνωμοδότησε υπέρ της επιβολής της κατά νόμο εισφοράς σε γη και της μετατροπής της σε ισάξια χρηματική συμμετοχή, την οποία αποδεχόμαστε, αλλά εκ παραδρομής δεν συμπεριελήφθη στην προηγούμενη απόφαση μας, αποφασίζουμε:

 

1. Μετά την παράγραφο 3 της με αριθμό πρωτοκόλλου 62343/4858/2016 απόφασης, η οποία δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 266/ΑΑΠ/2016), προστίθεται παράγραφος 3, ως εξής:

 

{3. Επιβάλλεται εισφορά σε γη 35,89 m2 σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 2)ε του νόμου 2508/1997, η οποία μετατρέπεται σε ισάξια χρηματική συμμετοχή με προσδιορισμό της αξίας για την πραγματοποίηση της μετατροπής, από το αρμόδιο δικαστήριο, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2882/2001.}

 

2. Οι παράγραφοι 3 και 4 της με αριθμό πρωτοκόλλου 62343/4858/2016 (ΦΕΚ 266/ΑΑΠ/2016) απόφασης, αναριθμούνται σε 4 και 5 αντίστοιχα.

 

3. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Νέο Ψυχικό, 16-12-2016

 

Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.