Απόφαση 109290/16

Απόφαση 109290/39629/2016: Έγκριση της υπ' αριθμόν 438/2016 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 109290/39629/2016: Έγκριση της υπ' αριθμόν 438/2016 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής, (ΦΕΚ 4251/Β/2016), 29-12-2016.

 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α/2010) Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών σε συνδυασμό με το άρθρο 28 του νόμου 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015) Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις.

 

3. Την υπ' αριθμόν 4/2015 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α/2015) περί αποδοχής παραιτήσεως του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 174, 241 και 280 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

5. Το προεδρικό διάταγμα 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α/2010) αναφορικά με την κατάρτιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 44403/2011 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2494/Β/2011) και την ορθή επανάληψη αυτής (ΦΕΚ 2822/Β/2011).

 

6. Τις διατάξεις του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπικής Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005, (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

8. Τις διατάξεις του νόμου [Ν] 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014), Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις, όπως τυποποιήθηκε και ισχύει.

 

9. Τις υπ' αριθμόν 83/12-12-2016 και 84/16-12-2016 Πράξεις της Εκτελεστικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εισηγήθηκε την τροποποίηση του ισχύοντος Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.

 

10. Την υπ' αριθμόν 208/20-12-2016 γνώμη του Συλλόγου Υπαλλήλων της Περιφέρειας Αττικής.

 

11. Την υπ' αριθμόν 438/22-12-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής περί τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.

 

12. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις του παρόντος Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής, για το τρέχον έτος, προκαλείται στον οικείο προϋπολογισμό (ΚΑΕ 0200) ετήσια δαπάνη ύψους 53.815.000,00 ευρώ, η οποία θα καλύπτεται από τις πιστώσεις του οικείου προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνουμε την υπ' αριθμόν 438/22-12-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, που αφορά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής, που είχε καταρτισθεί με το προεδρικό διάταγμα 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α/2010) και είχε τροποποιηθεί με την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 44403/2011 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2494/Β/2011) και την ορθή επανάληψη αυτής (ΦΕΚ 2822/Β/2011), ο οποίος διαμορφώνεται ως εξής:

 

Μέρος Πρώτο: Οργανωτικό σχήμα Περιφέρειας Αττικής

 

Άρθρο 1: Περιφερειακό Συμβούλιο

Άρθρο 2: Εκτελεστική Επιτροπή

Άρθρο 3: Οικονομική Επιτροπή

Άρθρο 4: Περιφερειάρχης

Άρθρο 5: Αντιπεριφερειάρχες

Άρθρο 6: Επιτροπές Περιφερειακού Συμβουλίου

Άρθρο 7: Μητροπολιτικές Επιτροπές

Άρθρο 8: Εκτελεστικός Γραμματέας

Άρθρο 9: Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης

Άρθρο 10: Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης

Άρθρο 11: Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής

Άρθρο 12: Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος

Άρθρο 13: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Αττικής

Άρθρο 14: Κέντρο Διαχείρισης, Αποθήκευσης Και Εφοδιασμού Ειδών Πρώτης Ανάγκης Των Σημείων Διαμονής Προσφύγων

Άρθρο 15: Κέντρο Διαχείρισης, Αποθήκευσης Και Εφοδιασμού Ειδών Πρώτης Ανάγκης Των Σημείων Διαμονής Προσφύγων στην Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών - Ενδιάμεσο Διαμετακομιστικό

Άρθρο 16: Διάρθρωση Υπηρεσιακών Μονάδων της Περιφέρειας

 

Μέρος Δεύτερο: Αρμοδιότητες Υπηρεσιακών Μονάδων Περιφέρειας Αττικής

 

Άρθρο 17: Γραφείο Περιφερειάρχη και Γραφεία Αντιπεριφερειαρχών

Άρθρο 18: Αυτοτελές Γραφείο Κυθήρων

Άρθρο 19: Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης

Άρθρο 20: Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας

Άρθρο 21: Αυτοτελές Τμήμα Παλλαϊκής Άμυνας και Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών

Άρθρο 22: Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου

Άρθρο 23: Αυτοτελές Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων

Άρθρο 24: Αυτοτελές Γραφείο Διεθνών θεμάτων

Άρθρο 25: Αυτοτελές Γραφείο Τύπου

Άρθρο 26: Αυτοτελές Γραφείο Γιατρού Εργασίας

Άρθρο 27: Αυτοτελές Γραφείο Τεχνικού Ασφαλείας

Άρθρο 28: Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας

Άρθρο 29: Γραφείο Υποστήριξης Γενικής Διεύθυνσης

Άρθρο 30: Διεύθυνση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Άρθρο 31: Διεύθυνση Οργάνωσης των Υπηρεσιών και Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Άρθρο 32: Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού

Άρθρο 33: Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Άρθρο 34: Διεύθυνση Παιδείας

Άρθρο 35: Γενική Διεύθυνση Οικονομικών

Άρθρο 36: 1) Γραφείο Υποστήριξης Γενικής Διεύθυνσης - 2) Αυτοτελές Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης Διευθύνσεων Μισθοδοσίας, Προϋπολογισμού, Ταμειακής Διαχείρισης και Οικονομικής Διαχείρισης

Άρθρο 37: Διεύθυνση Προϋπολογισμού

Άρθρο 38: Διεύθυνση Ταμειακής Διαχείρισης

Άρθρο 39: Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης

Άρθρο 40: Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών

Άρθρο 41: Διευθύνσεις Οικονομικών Περιφερειακών Ενοτήτων Βορείου, Δυτικού, Νοτίου Τομέα Αθηνών, Ανατολικής, Δυτικής Αττικής, Πειραιώς, Νήσων

Άρθρο 42: Διεύθυνση Μισθοδοσίας

Άρθρο 43: Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Έργων και Υποδομών

Άρθρο 44: Γραφείο Υποστήριξης Γενικής Διεύθυνσης

Άρθρο 45: Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Άρθρο 46: Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού

Άρθρο 47: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής

Άρθρο 48: Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων Περιφερειακών Ενοτήτων Βορείου, Νοτίου, Δυτικού Τομέα Αθηνών

Άρθρο 49: Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων Περιφερειακών Ενοτήτων Δυτικής Αττικής, Ανατολικής Αττικής

Άρθρο 50: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων

Άρθρο 51: Διεύθυνση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής

Άρθρο 52: Διεύθυνση Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας Περιφέρειας Αττικής

Άρθρο 53: Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Άρθρο 54: Διεύθυνση Μελετών Περιφέρειας Αττικής

Άρθρο 55: Διεύθυνση Πάρκων και Αλσών

Άρθρο 56: Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής και Αλιείας

Άρθρο 57: Γραφείο Υποστήριξης Γενικής Διεύθυνσης

Άρθρο 58: Διεύθυνση Πολιτικής Γης

Άρθρο 59: Διεύθυνση Αλιείας

Άρθρο 60: Διεύθυνση Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής

Άρθρο 61: Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακών Ενοτήτων

Άρθρο 62: Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής

Άρθρο 63: Γραφείο Υποστήριξης Γενικής Διεύθυνσης

Άρθρο 64: Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής

Άρθρο 65: Διεύθυνση Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων

Άρθρο 66: Διεύθυνση Λαϊκών Αγορών

Άρθρο 67: Διεύθυνση Τουρισμού

Άρθρο 68: Διεύθυνση Αθλητισμού και Πολιτισμού

Άρθρο 69: Διευθύνσεις Ανάπτυξης Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Νότιου, Βόρειου, Δυτικού Τομέα Αθηνών, Πειραιώς, Νήσων, Δυτικής και Ανατολικής Αττικής

Άρθρο 70: Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών

Άρθρο 71: Γραφείο Υποστήριξης Γενικής Διεύθυνσης

Άρθρο 72: Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Νοτίου, Βορείου, Δυτικού Τομέα Αθηνών, Πειραιώς και Νήσων, Δυτικής Αττικής και Ανατολικής Αττικής

Άρθρο 73: Διεύθυνση Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων

Άρθρο 74: Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας

Άρθρο 75: Γραφείο Υποστήριξης Γενικής Διεύθυνσης

Άρθρο 76: Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας

Άρθρο 77: Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας

Άρθρο 78: Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακών Ενοτήτων Νοτίου, Βορείου και Δυτικού Τομέα Αθηνών, Πειραιώς, Νήσων, Δυτικής Αττικής και Ανατολικής Αττικής

Άρθρο 79: Διευθύνσεις Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Νοτίου, Βορείου, Δυτικού Τομέα Αθηνών, Πειραιώς και Νήσων, Δυτικής Αττικής, Ανατολικής Αττικής

 

Μέρος Τρίτο: Προσωπικό

 

Άρθρο 80: Προσωπικό Ειδικών Θέσεων

Άρθρο 81: Διάκριση θέσεων και κατηγορίες

Άρθρο 82: Προσόντα διορισμού

Άρθρο 83: Προϊστάμενοι Οργανικών Μονάδων

Άρθρο 84: Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας

Άρθρο 85: Κατανομή Θέσεων και Προσωπικού

Άρθρο 86: Εποπτεία Περιφερειακών Ενοτήτων

Άρθρο 88

Άρθρο 89

Άρθρο 90

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 23-12-2016

 

Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.