Απόφαση 1130/17

Απόφαση 1130/2017: Επικύρωση των οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος Αμμίτη στη θέση του γεφυριού Εγγαρών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων νήσου Νάξου Νομού Κυκλάδων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 1130/2017: Επικύρωση των οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος Αμμίτη στη θέση του γεφυριού Εγγαρών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων νήσου Νάξου Νομού Κυκλάδων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, (ΦΕΚ 4/Δ/2017), 10-01-2017.

 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του νόμου 3200/1955, Περί διοικητικής αποκέντρωσης.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 2853/1922 περί υδραυλικών εν γένει έργων και αστυνομεύσεων των δημόσιων υδάτων όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του από 10-12-1923 νομοθετικού διατάγματος και κωδικοποιήθηκαν από τις διατάξεις του από 18-03-1924 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 61/Α/1924).

 

3. Τις οικείες διατάξεις του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλων διατάξεων, ως ισχύουν.

 

4. Τις οικείες διατάξεις του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997) Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλων διατάξεων, όπως ισχύει.

 

5. Τις οικείες διατάξεις του νόμου 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999) Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας.

 

6. Την υπ' αριθμόν 33/1998 εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Αστυνόμευση ρεμάτων και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων, ως ισχύει.

 

7. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

8. Τις διατάξεις του νόμου 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/2002) ως ισχύει.

 

9. Το νόμο 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014) Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

 

10. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 143/2010 (ΦΕΚ 236/Α/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

 

11. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 82246/2254/27-07-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με το οποίο διαβιβάστηκε ο φάκελος μελέτης στην Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Νοτίου Αιγαίου της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου καθορισμού των οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος Αμμίτη στη θέση του γεφυριού Εγγαρών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων νήσου Νάξου Νομού Κυκλάδων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με θεωρημένο το τοπογραφικό διάγραμμα (οριζοντιογραφία) στο οποίο χαράσσονται τα όρια αυτού καθώς και την τεχνική έκθεση με τους υδραυλικούς υπολογισμούς.

 

12. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 63963/2872/18-06-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προς το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων με θέμα: Μελέτη οριοθέτησης τμήματος υδατορέματος Αμμίτη στη θέση του γεφυριού Εγγαρών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων της νήσου Νάξου.

 

13. Το (11) σχετικό, το οποίο αναφέρει ότι παρήλθε άπρακτη η χρονική προθεσμία χωρίς να ληφθεί Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου κατόπιν του (12) σχετικού εγγράφου.

 

14. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 55861/04-08-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Νοτίου Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου προς την Διεύθυνση Υδάτων Νοτίου Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου για τη διατύπωση γνώμης.

 

15. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 55958/04-08-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Νοτίου Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου προς την Διεύθυνση Δασών νομού Κυκλάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων για τη διατύπωση γνώμης τους.

 

16. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 68558/28-09-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων Νοτίου Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κυκλάδων σύμφωνα με το οποίο δεν έχει αντίρρηση για την οριοθέτηση του ρέματος που αναφέρεται στο θέμα.

 

17. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 67135/22-09-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Κυκλάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με θέμα: Οριοθέτηση τμήματος υδατορέματος Αμμίτη στη θέση του γεφυριού Εγγαρών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων νήσου Νάξου - Διαδικασία γνωμοδοτήσεων, στο οποίο αναφέρει ότι η οριοθέτηση του εν λόγω τμήματος του υδατορέματος Αμμίτη βρίσκεται εντός πεδινών αγροτικών εκτάσεων και επομένως δεν απορρέει αρμοδιότητα της Υπηρεσίας τους, ωστόσο τα άτομα δασικής βλάστησης που φύονται στο ρέμα προστατεύονται με ΔΑΔ Υλοτομίας και οποιαδήποτε παρέμβαση που αφορά στη δασική βλάστηση θα πρέπει να συνοδεύεται με άδεια από το Δασονομείο Νάξου, που είναι υπεύθυνο για την περιοχή.

 

18. Το (ΦΕΚ 350/Β/1985) Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του παλιού Γεφυριού στις Εγγαρές Νάξου.

 

19. Το με αριθμό πρωτοκόλλου ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑ/ΚΥΚΛΑΔΩΝ/ΤΠΚΑΧΜΑΕΜ/266825/159926/8688/3292/26-09-2016 (αριθμός πρωτοκόλλου ΑΔΑ 70086/04-10-2016) έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού σύμφωνα με το οποίο δεν έχει αντίρρηση αλλά απαραίτητη είναι και η γνώμη της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδος και Κυκλάδων.

 

20. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 70801/05-10-2016 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και Κυκλάδων για διατύπωση γνώμης με συνημμένο φάκελο μελέτης.

 

21. Το με αριθμό πρωτοκόλλου ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ/331047/29612/5723/22-11-2016 (αριθμός πρωτοκόλλου ΑΔΑ86074/01-12-2016) έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και Κυκλάδων με το οποίο εκφράζει, μεταξύ άλλων, τη σύμφωνη γνώμη της.

 

22. Το φάκελο της μελέτης ο οποίος περιέχει Τοπογραφικό Διάγραμμα, Υδραυλική μελέτη, Τεχνική Έκθεση κ.λ.π. θεωρημένα και ελεγμένα αρμοδίως, που διαβιβάστηκε στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Νοτίου Αιγαίου της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

 

23. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 90468/19-12-2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Νοτίου Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου σχετικά με τον καθορισμό οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος Αμμίτη στη θέση του γεφυριού Εγγαρών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων νήσου Νάξου Νομού Κυκλάδων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

 

24. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δημοσίου και του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

 

25. Την με αριθμό πρωτοκόλλου: οίκοθεν 81434/9157/31-12-2013 απόφαση Γενικού Γραμματέα με Θέμα: Αναπλήρωση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

 

26. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 45076/5738/02-10-2012 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΦΕΚ 3181/Β/2012) περί παροχής εξουσιοδότησης πράξεων και εγγράφων Με εντολή Γενικού Γραμματέα.

 

27. Το γεγονός ότι με βάση την υπ' αριθμόν οίκοθεν 45076/5738/2012 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου για Παροχή Εξουσιοδότησης Πράξεων και Εγγράφων (ΦΕΚ 3181/Β/2012), η υπογραφή της Παρούσης ανήκει στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (τελευταίο εδάφιο άρθρου 2 αυτής).

 

28. Την υπ' αριθμόν 4/2015 της 06-02-2015 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου με θέμα: Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας (ΦΕΚ 24/Α/2015).

 

29. Τις διατάξεις του άρθρου 56 κεφάλαιο Γ' του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) και τις διατάξεις του άρθρου 28 παράγραφος 1 του νόμου 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015), αποφασίζουμε:

 

Επικυρώνουμε τις οριογραμμές τμήματος του υδατορέματος Αμμίτη στη θέση του γεφυριού Εγγαρών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων νήσου Νάξου Νομού Κυκλάδων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, έτσι όπως σημειώνεται με πράσινο χρώμα η πολυγωνική γραμμή Α1, Α2, A3, A4, Α5, Α6, ... έως και Α26 στη μια όχθη και η πολυγωνική γραμμή Β1, Β2, Β3, ... έως και Β23 στην απέναντι της (τα σημεία της οποίας είναι εξαρτημένα από το Εθνικό Τριγωνομετρικό Δίκτυο) επί του τοπογραφικού Διαγράμματος (οριζοντιογραφία) που υπογράφεται από τον Ιωάννη Τελλάκη του Σταύρου, Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό, και έχει θεωρηθεί στις 27-07-2016 από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και συνοδεύει την μελέτη και τεχνική έκθεση καθορισμού οριογραμμών του τμήματος του υδατορέματος αυτού θεωρημένη στις 27-07-2016 από την παραπάνω Υπηρεσία.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως μαζί με το Τοπογραφικό Διάγραμμα (οριζοντιογραφία) και η ισχύς αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης.

 

a.1130.17

 

Πειραιάς, 10-01-2017

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.