Απόφαση 126011/14

Απόφαση 126011/5077/2014: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δελβινακίου στη θέση Κάτω Χώρα, Δήμου Πωγωνίου Νομού Ιωαννίνων, με την μετατροπή της Δημοτικής έκτασης (τμήματος αριθμού τεμαχίου 13) εντός του οικοδομικού τετραγώνου 31 σε Πεζόδρομο μεταβλητού πλάτους 7 m - 12 m - 5 m αντίστοιχα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 126011/5077/2014: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δελβινακίου στη θέση Κάτω Χώρα, Δήμου Πωγωνίου Νομού Ιωαννίνων, με την μετατροπή της Δημοτικής έκτασης (τμήματος αριθμού τεμαχίου 13) εντός του οικοδομικού τετραγώνου 31 σε Πεζόδρομο μεταβλητού πλάτους 7 m - 12 m - 5 m αντίστοιχα, (ΦΕΚ 32/ΑΑΠ/2015), 02-03-2015.

 

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παράγραφοι 1, 2, 6 και 10), 154, 160, 161 (παράγραφος 1), 248, 249 και 250 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999), όπως τα άρθρα 248, 249 και 250 τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 5, 6 και 7 αντίστοιχα, του νόμου 2831/2000 Τροποποίηση των διατάξεων του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού 1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις (ΦΕΚ 140/Α/1987).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 30 και 31 του νόμου 4030/2011 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 249/Α/2011).

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 8/Α/2010) και συγκεκριμένα το άρθρο 186, παράγραφος ΣΤ, στοιχείο 39 αυτού.

 

5. Το προεδρικό διάταγμα 140/2010 (ΦΕΚ 233/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου.

 

6. Την πολεοδομική μελέτη της περιοχής Δελβινακίου Δήμου Πωγωνίου νομού Ιωαννίνων η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 351/1989 απόφαση Νομάρχη Ιωαννίνων (ΦΕΚ 368/Δ/1989) περί της έγκρισης μελέτης πολεοδόμησης και επέκτασης Δημοτικού Διαμερίσματος Δελβινακίου Δήμου Δελβινακίου νομού Ιωαννίνων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ως σήμερα.

 

7. Την υπ' αριθμόν 43/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πωγωνίου νομού Ιωαννίνων, με την οποία ομόφωνα γνωμοδοτεί υπέρ της τροποποίησης.

 

8. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 92160/4119/2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

 

9. Το Πρακτικό της 21ης Συνεδρίασης/21-10-2014 του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων (θέμα 1ο/ΗΔ) σύμφωνα με το οποίο γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της τροποποίησης.

 

10. Το γεγονός ότι η ως άνω τροποποίηση έχει σημειακό - εντοπισμένο χαρακτήρα και δεν εμπίπτει σε ζώνη πεντακοσίων μέτρων από την ακτή, σε παραδοσιακό οικισμό, σε τοπίο ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, σε αρχαιολογικό χώρο, σε δάση και δασικές εκτάσεις και σε περιοχές προστατευόμενες βάσει διεθνών συνθηκών ή βάσει των άρθρων 18 και 19 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986), όπως ισχύει.

 

11. To γεγονός ότι η προτεινόμενη τροποποίηση αφορά αποκλειστικά στην τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δελβινακίου στη θέση Κάτω Χώρα, Δήμου Πωγωνίου Νομού Ιωαννίνων, με την μετατροπή της Δημοτικής έκτασης (τμήματος αριθμού τεμαχίου 13) εντός του οικοδομικού τετραγώνου 31 σε Πεζόδρομο μεταβλητού πλάτους 7 m - 12 m - 5 m αντίστοιχα.

 

12. Η ως άνω πρόταση τροποποίησης δεν αντίκειται στις διατάξεις των εγκυκλίων 55/1988, παράγραφος 4 και 18/2003, παράγραφος VII, του ΥΠΕΚΑ, αφού αποβλέπει σε θεραπεία των προβλημάτων που έχουν προκύψει από τις πράξεις της διοίκησης, αποφασίζουμε:

 

Την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δελβινακίου στη θέση Κάτω Χώρα, Δήμου Πωγωνίου Νομού Ιωαννίνων, με την μετατροπή της Δημοτικής έκτασης (τμήματος αριθμού τεμαχίου 13) εντός του οικοδομικού τετραγώνου 31, σε Πεζόδρομο μεταβλητού πλάτους 7 m - 12 m - 5 m αντίστοιχα, όπως φαίνονται στο θεωρημένο αρμοδίως και χρωματισμένο στο συνημμένο σχέδιο κλίμακας 1:1000.

 

Με τις κανονιστικές διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου ή του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

a.126011.14

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ιωάννινα, 23-12-2014

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.