Απόφαση 1479/15

Απόφαση 1479/2015: Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος υδατορέματος εντός του οικισμού Χελιδόνας στην Δημοτική Ενότητα Ποταμιάς Δήμου Καρπενησίου Νομού Ευρυτανίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 1479/2015: Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος υδατορέματος εντός του οικισμού Χελιδόνας στην Δημοτική Ενότητα Ποταμιάς Δήμου Καρπενησίου Νομού Ευρυτανίας, (ΦΕΚ 135/Δ/2015), 28-05-2015.

 

Ο Ασκών Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 5, 6 και 8 του νόμου 3200/1955 Περί Διοικητικής Αποκέντρωσης.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014) Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις και ειδικότερα τις μεταβατικές διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9.

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του νόμου 880/1979 (ΦΕΚ 58/Α/1979), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του νόμου 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/2002).

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου [Ν] 1622/1986 (ΦΕΚ 92/Α/1986) Τοπική Αυτοδιοίκηση - Περιφερειακή Ανάπτυξη και δημοκρατικός προγραμματισμός.

 

6. Τις διατάξεις του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.

 

7. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

8. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 138/2010 (ΦΕΚ 231/Α/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.

 

9. Την 4/2015 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου της 06-02-2015 Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας (ΦΕΚ 24/Α/2015).

 

10. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του νόμου 4257/2014 Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών (ΦΕΚ 93/Α/2014).

 

11. Το γεγονός ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπενησίου δεν εξέφρασε την γνώμη του επί της πρότασης καθορισμού οριογραμμών του υπόψη υδατορέματος εντός του χρονικού διαστήματος (ενός μηνός), που στάλθηκε στο Δήμο με το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 622/2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

 

12. Την αριθμό πρωτοκόλλου 28770/301/2015 (ΑΔΑ: Ω3ΝΦ7ΛΗ-ΜΕ7) απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, με την οποία καθορίστηκαν οι οριογραμμές τμήματος υδατορέματος εντός οικισμού Χελιδόνας στη Δημοτική Ενότητα Ποταμιάς Δήμου Καρπενησίου νομού Ευρυτανίας.

 

13. Το υποβληθέν οριζοντιογραφικό και υψομετρικό τοπογραφικό διάγραμμα αποτύπωσης τμήματος ρέματος στην Τοπική Κοινότητα Χελιδόνας Δημοτικής Ενότητας Ποταμιάς κλίμακας 1:250 του Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού ΙΩΑΝΝΗ Κ. ΚΑΡΑΤΖΕΝΗ, το οποίο ελέγχθηκε - θεωρήθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Καρπενησίου στις 02-03-2015, καθώς και το Τεύχος Μελέτης με υδρολογικά, υδραυλικά και περιβαλλοντικά στοιχεία, αποφασίζουμε:

 

Επικυρώνουμε τον καθορισμό της οριογραμμής τμήματος υδατορέματος εντός του οικισμού Τοπική Κοινότητα Χελιδόνας Δημοτικής Ενότητας Ποταμιάς νομού Ευρυτανίας, με τις συντεταγμένες των κορυφών των πολυγωνικών τους γραμμών, όπως αυτές σημειώνονται με μπλε γραμμές στο θεωρημένο από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:250 που συνοδεύει την παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή με το συνημμένο της τοπογραφικό διάγραμμα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.1479.15

 

Λαμία, 27-04-2015

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.