Απόφαση 157058/17

Απόφαση 157058/2017: Άρση ασυμφωνίας του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Προφήτη Ηλία Ακρωτηρίου νομού Χανίων, ΣΟΔΥ, (ΦΕΚ 73/Δ/1970) προκειμένου να ταυτιστεί το εγκεκριμένο σχέδιο με τον υλοποιημένο δρόμο μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 21 και 24


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 157058/2017: Άρση ασυμφωνίας του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Προφήτη Ηλία Ακρωτηρίου νομού Χανίων, ΣΟΔΥ, (ΦΕΚ 73/Δ/1970) προκειμένου να ταυτιστεί το εγκεκριμένο σχέδιο με τον υλοποιημένο δρόμο μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 21 και 24, (ΦΕΚ 265/ΑΑΠ/2017), 17-11-2017.

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Ενέργειας Κρήτης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τα άρθρα 94, 164 και 283 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το νόμο 3889/2010 και το νόμο 3905/2010.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/2011) Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 44 αυτού.

 

3. Τον νόμο 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλων διατάξεων.

 

4. Το προεδρικό διάταγμα 149/2010 (ΦΕΚ 242/Α/2010) Οργανισμό της Περιφέρειας Κρήτης.

 

5. Τη με αριθμό 80617/2017 απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης (ΦΕΚ 1565/Β/2017) Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κρήτης.

 

6. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος Περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. (ΦΕΚ 228/Α/1923).

 

7. Το νόμο 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

 

8. Τις διατάξεις του ισχύοντος Νέου οικοδομικού κανονισμού (νόμος 4067/2012) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

 

9. Το άρθρο 10 άσκηση αρμοδιοτήτων πολεοδομικού Σχεδιασμού του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002) και την εγκύκλιο 6/2006 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

10. Την εγκύκλιο 10/2012 (αριθμός πρωτοκόλλου 29829/14-06-2012) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

11. Το από [ΒΔ] 13-03-1970 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 73/Δ/1970) Περί εγκρίσεως υπαγωγής εις ρυμοτομικό σχέδιον περιοχής Προφήτη Ηλία Ακρωτηρίου νομού Χανίων, ιδιοκτησίας ΣΟΔΥ.

 

12. Το από 18-10-1925 προεδρικό διάταγμα Περί τρόπου διορθώσεως ασυμφωνιών υφισταμένων μεταξύ εγκεκριμένου σχεδίου και επί του εδάφους εφαρμοσθέντος τοιούτου.

 

13. Τη με αριθμό 22893/5502/31/2001 εγκύκλιο σχετικά με τη διόρθωση ασυμφωνιών μεταξύ εγκεκριμένου και εφαρμοσθέντος σχεδίου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

14. Τη με ημερομηνία 31-03-2015 αίτηση της Καραβιτάκη Φωτεινής του Ιωάννη (αριθμός πρωτοκόλλου 3340/31-03-2015 στην Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Χανίων) με την οποία ζητά:

 

{...να γίνει τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Δήμου Χανίων στην περιοχή ΣΟΔΥ Προφήτη Ηλία δυτικά του οικοδομικού τετραγώνου 24 με την μετακίνηση τμήματος της εγκεκριμένης οδού.}

 

15. Τη με ημερομηνία 14-04-2015 αίτηση του Φαζάκη Γεωργίου (αριθμός πρωτοκόλλου 3719/14-04-2015 στην Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Χανίων) με την οποία ζητά:

 

{...να γίνει τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Δήμου Χανίων στην περιοχή ΣΟΔΥ Προφήτη Ηλία δυτικά του οικοδομικού τετραγώνου 24 με την μετακίνηση τμήματος της εγκεκριμένης οδού.}

 

16. Τη με ημερομηνία 14-04-2015 αίτηση της Πολάτου Χριστίνας και του Πολάτου Ευάγγελου (αριθμός πρωτοκόλλου 3720/14-04-2015 στην Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Χανίων) με την οποία ζητούν:

 

{...να γίνει τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Δήμου Χανίων στην περιοχή ΣΟΔΥ Προφήτη Ηλία στο οικοδομικό τετράγωνο 21 και 24.}

 

17. Τη με ημερομηνία 29-04-2015 αίτηση του Φαζάκη Γεωργίου και της Φαζάκη Μαρίας - Ευαγγελίας (αριθμός πρωτοκόλλου 4432/29-04-2015 στην Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Χανίων) με την οποία ζητά:

 

{... να γίνει τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Δήμου Χανίων στην περιοχή ΣΟΔΥ Προφήτη Ηλία δυτικά του οικοδομικού τετραγώνου 24 με την μετακίνηση τμήματος της εγκεκριμένης οδού.}

 

18. Τη με ημερομηνία 12-06-2015 εισήγηση προς την Επιτροπή της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Χανίων.

 

19. Τη με αριθμό 780/02-10-2015 (αριθμός πρακτικού 32) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων.

 

20. Τη με ημερομηνία 05-08-2016 βεβαίωση του Δήμου Χανίων με την οποία:

 

{Βεβαιώνεται ότι κατά της 780/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, η οποία αφορά άρση ασυμφωνίας του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή ΣΟΔΥ Προφήτη Ηλία του Δήμου Χανίων, υποβλήθηκαν 2 ενστάσεις από τον Αναστασάκη Εμμανουήλ του Γεωργίου, οι οποίες απορρίφθηκαν με την 516/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων.}

 

21. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 7733/3663/17-08-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Χανίων, με το οποίο διαβιβάζει το φάκελο της τροποποίησης.

 

22. Τη με ημερομηνία 04-02-2016 εισήγηση προς την Επιτροπή της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Χανίων για εξέταση των παραπάνω ενστάσεων.

 

23. Τη με αριθμό 516/08-07-2015 (αριθμός πρακτικού 26) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων με την οποία απορρίπτονται οι με αριθμό 11597/17-11-2015 και 11694/19-11-2015 ενστάσεις.

 

24. Τη με ημερομηνία 05-08-2016 βεβαίωση του Δήμου Χανίων με την οποία:

 

{Βεβαιώνεται ότι δια της προτεινόμενης άρσης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή ΣΟΔΥ Προφήτη Ηλία του Δήμου Χανίων, η οποία προτείνεται με την 780/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, δεν καθίστανται μη άρτια οικόπεδα ούτε θίγονται κτίρια, που έχουν ανεγερθεί νόμιμα και σύμφωνα προς το σχέδιο που ισχύει σήμερα.}

 

25. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 1395/22-07-1992 βεβαίωση της Δημοτικής Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων.

 

26. Τα αποδεικτικά επίδοσης.

 

27. Τις συνημμένες φωτογραφίες.

 

28. Τη με ημερομηνία 29-05-2015 τεχνική έκθεση του Αγρονόμου Τοπογράφου μηχανικού Παπαφιλιππάκη Νικόλαου.

 

29. Το με ημερομηνία 2/2017 διάγραμμα σε κλίμακα 1:500 του Αγρονόμου Τοπογράφου μηχανικού Παπαφιλιππάκη Νικόλαου.

 

30. Τη με ημερομηνία 27-10-2015 Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Χανίων.

 

31. Τα αποκόμματα των εφημερίδων Δημοκράτης των Χανίων της 30-10-2015 και 31-10-2015 και Αγώνας της Κρήτης της 30-10-2015 και 31-10-2015.

 

32. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 109930/16-06-2016 στην Υπηρεσία ένσταση του Εμμανουήλ Γ. Αναστασάκη.

 

33. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 190707/04-10-2016 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα: Διαβίβαση ένστασης.

 

34. Τη με αριθμό 35/26-01-2017 (αριθμός πρακτικού 2) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων με την οποία εξετάζεται η με αριθμό πρωτοκόλλου 109930/16-06-2016 προς τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Κρήτης) ένσταση του Αναστασάκη Εμμανουήλ.

 

35. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 1641/17-02-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Χανίων με θέμα: Απόρριψη ένστασης υποβληθείσης προς την Περιφέρεια Κρήτης.

 

36. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 3264/25-04-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Χανίων με θέμα: Διαβίβαση αίτησης και αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων.

 

37. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 101902/22-05-17 εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Κρήτης.

 

38. Το πρακτικό της 2ης/2017 συνεδρίασης (29-05-2017) του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.

 

39. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 58/20-06-2017 έγγραφο του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Χανίων με το οποίο διαβιβάζεται αντίγραφο του πρακτικού της 2ης/2017 συνεδρίασης, στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Κρήτης, αποφασίζουμε:

 

Την άρση ασυμφωνίας του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Προφήτη Ηλία Ακρωτηρίου νομού Χανίων, ΣΟΔΥ, (ΦΕΚ 73/Δ/1970) προκειμένου να ταυτιστεί το εγκεκριμένο σχέδιο με τον υλοποιημένο δρόμο μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 21 και 24 και συγκεκριμένα την μετατόπιση της οδού (οικοδομικών και ρυμοτομικών γραμμών) που βρίσκεται δυτικά του οικοδομικού τετραγώνου 24 προκειμένου να ταυτιστεί με την υπάρχουσα οδό διατηρώντας σταθερό το πλάτος της οδού, των πρασιών και του οικοδομικού τετραγώνου 21 όπως φαίνεται στο συνοδεύον τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:500 με ημερομηνία 06-02-2017 του τοπογράφου μηχανικού Νικόλαου Παπαφιλιππάκη.

 

Κατά της παρούσης επιτρέπονται προσφυγές στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, εντός δεκαπέντε ημερών (15 ημερών) από την κοινοποίησή της στους ενδιαφερομένους ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, για παράβαση νόμων και μόνο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010).

 

a.157058.17

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ηράκλειο, 27-07-2017

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.