Απόφαση 16146/14

Απόφαση 16146/2014: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Λάρισας, με αποχαρακτηρισμό τμήματος από κοινόχρηστο χώρο 693Β σε οικοδομικό τετράγωνο, ενσωμάτωσή του στο οικοδομικό τετράγωνο 693 και θέσπιση όρων δόμησης ομοίων με αυτούς της όμορης περιοχής στη συνοικία Φιλιππούπολη, σε συμμόρφωση στην υπ' αριθμόν 1255/2011 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας (Β' Τριμελές), στην ιδιοκτησία της φερόμενης ιδιοκτήτριας Αθηνάς Τοπουζλή, με ταυτόχρονη επιβολή εισφοράς σε γη (νόμοι 3212/2003 και 4067/2012)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 16146/2014: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Λάρισας, με αποχαρακτηρισμό τμήματος από κοινόχρηστο χώρο 693Β σε οικοδομικό τετράγωνο, ενσωμάτωσή του στο οικοδομικό τετράγωνο 693 και θέσπιση όρων δόμησης ομοίων με αυτούς της όμορης περιοχής στη συνοικία Φιλιππούπολη, σε συμμόρφωση στην υπ' αριθμόν 1255/2011 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας (Β' Τριμελές), στην ιδιοκτησία της φερόμενης ιδιοκτήτριας Αθηνάς Τοπουζλή, με ταυτόχρονη επιβολή εισφοράς σε γη (νόμοι 3212/2003 και 4067/2012), (ΦΕΚ 24/ΑΑΠ/2015), 06-02-2015.

 

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 186 και 283 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης κ.λ.π. (Καλλικράτης) (ΦΕΚ 87/Α/2010) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α/2012) Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

3. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 152 και 154 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος, (ΦΕΚ 580/Δ/1999) Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας.

 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000) Περί τροποποίησης των διατάξεων του νόμου 1577/1985 - Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002, (ΦΕΚ 197/Α/2002) περί Μεταφοράς συντελεστού δομήσεως κ.λ.π.

 

7. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 4 του νόμου 2508/1997 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν, διορθώθηκαν και ισχύουν ως σήμερα.

 

8. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

9. Την εγκύκλιο 55/1988 Οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις επεκτάσεις ρυμοτομικών σχεδίων.

 

10. Την εγκύκλιο 18894/6/2006 (εγκύκλιος 6/2006) Άσκηση αρμοδιοτήτων πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

11. Την εγκύκλιο 29829/2012 (εγκύκλιος 10/2012) Αρμοδιότητες γνωμοδότησης Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακών Ενοτήτων / Περιφερειών για θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

12. Το ισχύον στην περιοχή εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, ένταξη στο σχέδιο πόλης με το από 04-01-1979 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 121/Δ/1979), το οποίο αναθεωρήθηκε με την απόφαση του Νομάρχη Λάρισας με αριθμό 5657/1989 (ΦΕΚ 550/Δ/1989), αναδημοσίευση στο (ΦΕΚ 77/Δ/2003) και τμήμα επιφάνειας 355,90 m2 έχει καθοριστεί ως Κοινόχρηστος χώρος μέρος του κοινόχρηστου χώρου 693Β.

 

13. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 5625/59708/2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας με την οποία εγκρίθηκε το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Λαρισαίων (ΦΕΚ 523/ΑΑΠ/2009).

 

14. Την από 30-03-2012 αίτηση της Τοπουζλή μέσω του Ευστάθιου Πασχούδη (Τοπογράφου Μηχανικού) προς τον Δήμο Λαρισαίων, για τροποποίηση του σχεδίου πόλης Λάρισας σε συμμόρφωση στην με αριθμό 1255/2011 Απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας (τμήμα Β' τριμελές).

 

15. Την με αριθμό 1255/2011 Απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας (τμήμα Β' τριμελές) με την οποία έγινε δεκτό αίτημα για άρση επιβληθείσας απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία της Τοπουζλή Αθηνάς εντός του σχεδίου πόλεως Λάρισας στη συνοικία Φιλιππούπολη.

 

16. Την απόφαση με αριθμό 450/2013 του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας λαμβάνοντας υπόψη την με αριθμό 38/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και την με αριθμό 214/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία το Δημοτικό Συμβούλιο γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία:

 

Α. υπέρ της τροποποίησης του θέματος.

 

Β. Κρίνει ότι δε υπάρχει πολεοδομική αναγκαιότητα διατήρησης των εν λόγω χώρων ως Κοινόχρηστων.

 

Γ. Δηλώνει ότι ο Δήμος δεν έχει την πρόθεση και δυνατότητα να αποζημιώσει άμεσα την ιδιοκτησία εμβαδού 355,90 m2 με την προσήκουσα αποζημίωση με βάση τις αντικειμενικές αξίες. Η κρίση του Δήμου περί αδυναμίας αποζημίωσης είναι αιτιολογημένη από συγκεκριμένα στοιχεία της οικονομικής διαχείρισης όλων των προσφάτων ετών από τα οποία προκύπτει η πραγματική αδυναμία εξεύρεσης χρημάτων για την απόκτηση του συγκεκριμένου χώρου, συνεκτιμώντας και τις προτεραιότητες για την απόκτηση άλλων χώρων πολύ πλέον κρίσιμων προς εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

17. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 3935/2014 βεβαίωση του Αντιδημάρχου Πολεοδομίας σύμφωνα με την οποία κατά της με αριθμό 450/2013 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση.

 

18. Το Τοπογραφικό Διάγραμμα που συντάχθηκε από τον Αγρονόμο - Τοπογράφο Μηχανικό Ευστάθιο Πασχούδη και συνοδεύει την με αριθμό 450/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας και την από 17-09-2014 εισήγησή μας.

 

19. Το με αριθμό 7718/2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας με το οποίο διαβιβάστηκε η από 17-09-2014 εισήγηση της υπηρεσίας και το Τοπογραφικό Διάγραμμα που τη συνοδεύει.

 

20. Την με αριθμό 11/857/03-12-2014 ομόφωνη Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας υπέρ της έγκρισης της παραπάνω τροποποίησης, με την παρατήρηση να διορθωθεί η γραμμή Α-T11, από μπλε σε πράσινη.

 

21. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού και προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

Επειδή:

 

Με την απόφαση που αναφέρεται στο 15ο σχετικό, εντέλλεται η Διοίκηση να προβεί σε ρύθμιση του Πολεοδομικού καθεστώτος τμήματος της ιδιοκτησίας όπου διαπιστώνεται συνδρομή λόγων άρσης απαλλοτρίωσης.

 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην σχετική εγκύκλιο της ΔΠΣ/ΓΔΠ/ΥΠΕΧΩΔΕ (βλέπε ανωτέρω 10), τροποποιήσεις σχεδίου πόλης, σε συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση με την οποία επιβεβαιώνεται η αυτοδίκαια ανάκληση απαλλοτρίωσης ή αίρεται επιβληθείσα ρυμοτομική απαλλοτρίωση ή επιβληθέν βάρος σε ιδιοκτησία για κοινωφελή σκοπό μπορούν κατ' εξαίρεση να εγκρίνονται με Απόφαση Νομάρχη και ήδη η σχετική αρμοδιότητα έχει μεταβιβαστεί στους αιρετούς Περιφερειάρχες με το 1ο σχετικό.

 

Έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά που ορίζει η εγκύκλιος 55/1988 και ο νόμος 4067/2012.

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του νόμος 4067/2012 (τροποποίηση του άρθρου 20 του νόμου 2508/1997), προκύπτει ότι το μέγεθος της οφειλόμενης εισφοράς σε γη για το αποδεσμευόμενο τμήμα της ιδιοκτησίας αντιστοιχεί σε έκταση 46,18 m2 που επιβάλλεται ταυτόχρονα με την άρση της απαλλοτρίωσης, αποφασίζουμε:

 

1. Την έγκριση της τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Λαρισαίων, με αποχαρακτηρισμό τμήματος από κοινόχρηστο χώρο 693Β σε οικοδομικό τετράγωνο, ενσωμάτωσή του στο οικοδομικό τετράγωνο 693 και θέσπιση όρων δόμησης ομοίων με αυτούς της όμορης περιοχής, στη συνοικία Φιλιππούπολη, στην ιδιοκτησία της Τοπουζλή Αθηνάς (φερόμενης ιδιοκτήτριας), σε συμμόρφωση προς την υπ' αριθμόν 1255/2011 απόφαση του Β' Τριμελούς τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας, για την άρση της απαλλοτρίωσης που επιβλήθηκε με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο πόλης Λάρισας σε τμήμα της ιδιοκτησίας της συνολικού εμβαδού 355,90 m2, όπως η παραπάνω ρύθμιση φαίνεται στο διάγραμμα κλίμακας 1:500 που συνοδεύει την παρούσα απόφαση και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται ακολούθως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

2. Την Διατήρηση των όρων δόμησης που ισχύουν στην περιοχή, σύμφωνα και με το 7ο σχετικό.

 

3. Την επιβολή εισφοράς σε γη 46,18 m2, όπως φαίνεται αναλυτικά στο υπόμνημα του σχετικού πρωτότυπου διαγράμματος σε κλίμακα 1:500, που συνοδεύει την παρούσα απόφαση και το οποίο αποδίδεται αυτοδικαίως σε Κοινή Χρήση με την ισχύ της παρούσας απόφασης.

 

4. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας μέχρι συστάσεως της αυτοτελούς Υπηρεσίας εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ελεγκτής Νομιμότητας), μόνο για Παράβαση του Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών, από τη δημοσίευσή της ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίηση της ή αφού έλαβε γνώση αυτής.

 

a.16146.14

 

Η απόφαση αυτή με το σχεδιάγραμμα που την συνοδεύει να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Λάρισα, 16-01-2015

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.