Απόφαση 172854/17

Απόφαση 172854/2598/2017: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως Κοζάνης στο οικοδομικό τετράγωνο 880 στην περιοχή Πλατάνια - Άγιος Αθανάσιος του Δήμου Κοζάνης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 172854/2598/2017: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως Κοζάνης στο οικοδομικό τετράγωνο 880 στην περιοχή Πλατάνια - Άγιος Αθανάσιος του Δήμου Κοζάνης, (ΦΕΚ 251/ΑΑΠ/2017), 02-11-2017.

 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152, 153, 154 και 160 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Το νόμο 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) περί Επέκτασης των Πολεοδομικών σχεδίων, Οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις.

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) Νέος Οικοδομικός Κανονισμός.

 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 30 και 31 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011) Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις.

 

6. Το νόμος 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης και ειδικότερα το άρθρο 186 παράγραφος II υποπαράγραφος ΣΤ αριθμός 39.

 

7. Το προεδρικό διάταγμα 146/2010 (ΦΕΚ 239/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 

8. Το από 19-06-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 744/Δ/1987) για την Έγκριση της Πολεοδομικής Μελέτης των πολεοδομικών ενοτήτων Άγιος Αθανάσιος - Πλατάνια του Δήμου Κοζάνης (νομού Κοζάνης).

 

9. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 1930/1989 (ΦΕΚ 396/Δ/1989) απόφαση Νομάρχη Κοζάνης για την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου περιοχών Άγιος Αθανάσιος- Πλατάνια του Δήμου Κοζάνης.

 

10. Τη με αριθμό ΠΕΧΩ/1277/2001 (ΦΕΚ 153/Δ/2001) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περί τροποποιήσεως ρυμοτομικού σχεδίου.

 

11. Τη με αριθμό 62744/943/2017 (ΦΕΚ 116/ΑΑΠ/2017) απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας περί τροποποιήσεως ρυμοτομικού σχεδίου.

 

12. Τη με αριθμό 5/1989 πράξη εφαρμογής για την περιοχή Άγιος Αθανάσιος - Πλατάνια του Δήμου Κοζάνης (Ν. Κοζάνης) η οποία κυρώθηκε με την με αριθμό πρωτοκόλλου 402/26-02-1991 απόφαση Νομάρχη Κοζάνης.

 

13. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 59686 της 16-12-2016 αίτηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, τμήματος μελετών του Δήμου Κοζάνης.

 

14. Τη με αριθμό 16/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κοζάνης.

 

15. Τη με αριθμ 197/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, που γνωμοδοτεί θετικά για την εν λόγω τροποποίηση.

 

16. Τα αποδεικτικά επίδοσης προς τους ενδιαφερόμενους.

 

17. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 923/31-05-2017 αποδεικτικό δημοσίευσης της υπ αριθμ 917/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης σε δύο εφημερίδες, το με αριθμό πρωτοκόλλου 922/31-05-2017 αποδεικτικό ανάρτησης της παραπάνω απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης στο τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού - Εφαρμογών και Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Κοζάνης.

 

18. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 1298/18-07-2017 διαβιβαστικό του Δήμου Κοζάνης, με το οποίο βεβαιώνεται ότι κατά της εν λόγω τροποποίησης δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις, καμία ιδιοκτησία δεν γίνεται μη άρτια και δεν έχουμε μείωση κοινόχρηστου χώρου.

 

19. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 129680/1953/11-08-2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού - Τμήμα Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 

20. Την υπ' αριθμόν 34230/1525/2015 (ΦΕΚ 853/ΥΟΔΔ/2015) απόφαση Συγκρότησης του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, του Ασκούντος Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.

 

21. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 61/03-10-2017 θετική γνωμοδότηση (σύμφωνα με την αιτιολογία της εισήγησης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού - Τμήμα Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας) του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης που διατυπώθηκε στην 8η Συνεδρίαση θέμα 7° στις 28-09-2017.

 

22. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) και το γεγονός ότι από την εφαρμογή των κανονιστικών αυτών διατάξεων δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού ή Δημοτικού προϋπολογισμού.

 

Και επειδή:

 

1. Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Κοζάνης, με την υπ' αριθμόν 197/2017 απόφαση του γνωμοδότησε θετικά για την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή επέκτασης Πλατάνια - Άγιος Αθανάσιος και ειδικότερα την αντιμετάθεση των χρήσεων στο οικοδομικό τετράγωνο 880. Ο κοινόχρηστος χώρος (Κ.Χ.) να μεταφερθεί στην ανατολική πλευρά του οικοδομικού τετραγώνου και σε ίδιο εμβαδόν και ομοίως ο χώρος Αθλητικών Εγκαταστάσεων να μεταφερθεί δυτικά χωρίς να αλλάξει το εμβαδόν του.

 

2. Σύμφωνα με την εισήγησή της, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, θεωρεί ότι πρέπει να γίνει η αιτούμενη τροποποίηση, γιατί ύστερα από μελέτη του φακέλου, διαπιστώθηκε ότι συντρέχουν κατά την ισχύουσα νομοθεσία οι προϋποθέσεις:

 

α) Η τήρηση από το Δήμο Κοζάνης της κατά το νόμο διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 154 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999) Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, όπως ισχύει σήμερα.

 

β) Η ύπαρξη σοβαρής πολεοδομικής ανάγκης λόγω του ότι:

 

Η ύπαρξη ΚΧ πλησίον της εκκλησίας εξυπηρετεί τις εκδηλώσεις που γίνονται κατά την περίοδο των εορτών απέναντι από τον αύλειο χώρο αυτής λόγω συγκέντρωσης κόσμου.
Στα πλαίσια εκπόνησης μελέτης σχετικά με την κατασκευή γηπέδου 5 Χ 5 στο οικοδομικό τετράγωνο 880 της περιοχής Πλατάνια διαπιστώθηκε η ανάγκη τοποθέτησης του γηπέδου όσο το δυνατό πιο δυτικά του οικοδομικού τετραγώνου ώστε να μη διαφεύγει η μπάλα του ποδοσφαίρου στον κεντρικό δρόμο όπου υπάρχει μεγάλη κυκλοφοριακή κίνηση με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν μελλοντικά ατυχήματα τόσο σε βάρος των οχημάτων όσο και των πεζών.

 

γ) Δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού ή δημοτικού προϋπολογισμού.

 

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας-Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, αποφασίζουμε:

 

Την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως Κοζάνης στο οικοδομικό τετράγωνο 880 στην περιοχή Πλατάνια - Άγιος Αθανάσιος του Δήμου Κοζάνης και συγκεκριμένα:

 

Την αντιμετάθεση των χρήσεων στο οικοδομικό τετράγωνο 880. Ο κοινόχρηστος χώρος (Κ.Χ.) να μεταφερθεί στην ανατολική πλευρά του οικοδομικού τετραγώνου και σε ίδιο εμβαδόν και ομοίως ο χώρος Αθλητικών Εγκαταστάσεων να μεταφερθεί δυτικά χωρίς να αλλάξει το εμβαδόν του.

 

Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, μόνο για παράβαση του νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 227 και 238 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.172854.17

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Κοζάνη, 17-10-2017

 

Ο Περιφερειάρχης

 

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.