Απόφαση 17493/16

Απόφαση 17493/6635/2016: Μερική Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας (Ορθή επανάληψη της 1/2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 17493/6635/2016: Μερική Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας (Ορθή επανάληψη της 1/2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου), (ΦΕΚ 1038/Β/2016), 13-04-2016.

 

Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το προεδρικό διάταγμα 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 97, 98 και 280 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 3584/2007 Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΦΕΚ 143/Α/2007).

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 3731/2008 για την διάρθρωση, τις αρμοδιότητες και την ιεραρχία της Δημοτικής Αστυνομίας, όπως ορίζονται από το νόμο 3731/2008 και τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 135/2006, όπως ισχύουν κάθε φορά.

 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 87, 88, 89, 90 και 99 του νόμου [Ν] 3584/2007 Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΦΕΚ 143/Α/2007) όπως έχουν αντικατασταθεί από τις παράγραφος 4, 5, 6 του άρθρου 29 του νόμου 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α/2016) και τις διατάξεις του νόμου 3731/2008 Αναδιοργάνωση της Δημοτικής Αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών (ΦΕΚ 263/Α/2008).

 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου 3839/2010 και της παραγράφου 1)δ του άρθρου 51 του νόμου 3905/2010.

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 33 παράγραφος 1)α και 1)β του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011).

 

8. Την παράγραφος 3, του άρθρου 54 του νόμου 4178/2013.

 

9. Τις διατάξεις των άρθρων 18 και 19 του νόμου 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015) Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις.

 

10. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών σε συνδυασμό με το άρθρο 28 του νόμου 4325/2015 Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 47/Α/2015).

 

11. Την υπ' αριθμόν 4/2015 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α/06-02-2015) περί αποδοχής παραίτησης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

 

12. Το υπ' αριθμόν οίκοθεν ΔΟΑ/Φ.14/1/21732/2011 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 

13. Την υπ' αριθμόν 16713/15443/2013 απόφασή μας με την οποία εγκρίθηκε ο νέος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας (ΦΕΚ 1629/Β/2012).

 

14. Την υπ' αριθμόν 72221/48636/2014 απόφαση μας με την οποία τροποποιήθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας ως προς το άρθρο 26 θέσεις με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΦΕΚ 3270/Β/2014).

 

15. Την υπ' αριθμόν 42106/23204/2015 απόφαση μας με την οποία τροποποιήθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας (ΦΕΚ 1653/Β/2015).

 

16. Την υπ' αριθμόν 2/3809/2016 ορθή επανάληψη της 1ης απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας περί μερικής τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

 

17. Την υπ' αριθμόν 9/4714/2016 (ορθή επανάληψη της 1/2016) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας περί μερικής τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

 

18. Τη γνωμοδότηση του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου που διατυπώθηκε στο υπ' αριθμόν 2/26-02-2016 πρακτικό του.

 

Για τους λόγους αυτούς:

 

Αποφασίζουμε

 

Εγκρίνεται η υπ' αριθμόν 9/2016 (ορθή επανάληψη της 1/2016) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, ο οποίος έχει ως εξής:

 

Α. Στο Άρθρο 1: ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, στην παράγραφο 7, η Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας με τα αναφερόμενα τμήματα καταργείται και δημιουργείται Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας υπαγόμενο στο Δήμαρχο.

 

Β. Στο Άρθρο 1, Ενότητα Γ: Οι ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ και ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, διαμορφώνονται ως εξής:

 

{Η υπάρχουσα Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού κατατμείται στις εξής Διευθύνσεις:

 

1. Διεύθυνση Πολιτισμού, Αθλητισμού και Παιδείας η οποία περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

 

α) το Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης (υφιστάμενο),

β) το Τμήμα Δημοτικών Βιβλιοθηκών, Αρχείων και Μουσείων (υφιστάμενο), το

γ) Τμήμα Αθλητισμού (νέο) και

δ) το Τμήμα Πολιτισμού (νέο).

 

Συνολικά η Διεύθυνση αυτή θα αποτελείται από τέσσερα τμήματα.

 

2. Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, η οποία περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

 

α) το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας (υφιστάμενο),

β) το Τμήμα Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών (υφιστάμενο),

γ) το Τμήμα Παροχής Προνοιακών Επιδομάτων (νέο) και το

δ) Τμήμα Προστασίας Τρίτης Ηλικίας (νέο).

 

Συνολικά η Διεύθυνση αυτή θα αποτελείται από τέσσερα τμήματα.}

 

Γ. Στο Άρθρο 1, Ενότητα Δ: Υπηρεσίες Υποστήριξης, στην παράγραφο 4 Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, προστίθεται ένα επιπλέον, τέταρτο Τμήμα, το Τμήμα Μελετών.

 

Στο Άρθρο 9 οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας καθορίζονται ως εξής:

 

{Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας

 

Οι αρμοδιότητες που θα ασκεί η Δημοτική Αστυνομία, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 18743/2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, θα είναι οι προβλεπόμενες από το άρθρο 1 παράγραφος 3 του νόμου 3731/2008, λόγω στελέχωσης με λιγότερα από 50 άτομα καθώς και όσες έχουν ανατεθεί με άλλες διατάξεις νόμων ή κανονιστικών πράξεων ανεξαρτήτως του αριθμού στελέχωσης της όπως η κοινή υπουργική απόφαση 104720/2010.

 

Συγκεκριμένα θα ασκεί τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 

Θα ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στην ύδρευση, στην άρδευση και στην αποχέτευση, όπως αυτές περιλαμβάνονται στην εκάστοτε κείμενη νομοθεσία, στις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές αρχές και στις αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης.

 

Θα ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, στις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές αρχές για τη χρήση των αλσών και των κήπων, των πλατειών, των παιδικών χαρών και των λοιπών κοινόχρηστων χώρων.

 

Θα ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, στις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές αρχές για την χρήση και λειτουργία των δημοτικών και κοινοτικών αγορών, των εμποροπανηγύρεων, των ζωοπανηγύρεων, των χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά των υπαίθριων δραστηριοτήτων.

 

Θα ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στο υπαίθριο εμπόριο και στις λαϊκές αγορές.

 

Θα ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στην υπαίθρια διαφήμιση, καθώς και τον έλεγχο της τήρησης ειδικότερων προδιαγραφών κατασκευής και προϋποθέσεων τοποθέτησης διαφημιστικών πλαισίων, που τυχόν έχουν τεθεί με τοπικές κανονιστικές αποφάσεις από τις δημοτικές αρχές.

 

Θα ελέγχει την τήρηση της καθαριότητας σε κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους της εδαφικής περιφέρειας του οικείου Δήμου και γενικότερα την τήρηση των κανόνων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές αρχές για την αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων και των οικισμών.

 

Θα ελέγχει την τήρηση των μέτρων που επιβάλλονται για την πρόληψη πυρκαγιών σε κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους.

 

Θα ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν στην κυκλοφορία των πεζών και την στάθμευση των οχημάτων, στην επιβολή των διοικητικών μέτρων του άρθρου 103 του νόμου [Ν] 2696/1999, όπως ισχύει, για την παράνομη στάθμευση οχημάτων, καθώς και την εφαρμογή των διατάξεων, που αναφέρονται στην κυκλοφορία τροχοφόρων στους πεζόδρομους, πλατείες, πεζοδρόμια και γενικά σε χώρους που δεν προορίζονται για τέτοια χρήση και στην εκπομπή θορύβων από αυτά. Οι αρμοδιότητες αυτές ασκούνται, παράλληλα και κατά περίπτωση και από την (ΕΛΑΣ) και το Λιμενικό Σώμα. Όταν κατά την άσκησή τους επιλαμβάνονται η Δημοτική Αστυνομία και η Ελληνική Αστυνομία ή το Λιμενικό Σώμα, ταυτόχρονα, το συντονισμό έχει η Ελληνική Αστυνομία ή το Λιμενικό Σώμα, κατά περίπτωση.

 

Θα ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν τα εγκαταλελειμμένα οχήματα.

 

Θα ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν στη σήμανση των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς και υποχρεώσεως αυτών που εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά και εργαλεία στο δημοτικό και κοινοτικό οδικό δίκτυο και ελέγχει για τη λήψη μέτρων ασφάλειας και υγιεινής σε εργασίες που εκτελούνται.

 

Θα εκτελεί τις διοικητικές κυρώσεις που αφορούν στη λειτουργία καταστημάτων και επιχειρήσεων, των οποίων την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγούν οι δημοτικές αρχές.

 

Θα ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τους οργανωμένους από τους δήμους χώρους προσωρινής εγκατάστασης μετακινούμενων πληθυσμιακών ομάδων.

 

Θα αφαιρεί την άδεια οικοδομής για οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων

 

Θα συμμετέχει στην εφαρμογή των σχεδίων πολιτικής προστασίας.

 

Θα ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τα ζώα συντροφιάς.

 

Θα ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τις κάθε είδους κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές αρχές, καθώς και την επιβολή των πάσης φύσεως διοικητικών μέτρων που προβλέπονται από αυτές.

 

Θα προστατεύει τη δημοτική περιουσία.

 

Θα διενεργεί αυτοψία για την εξακρίβωση των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικών πράξεων από τα όργανα του δήμου και, ιδίως, διενεργεί αυτοψία και συντάσσει έκθεση για την έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής για την χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας.

 

Θα επιδίδει τα πάσης φύσεως έγραφα του οικείου Δήμου ή άλλων Δημοτικών Αρχών εντός των διοικητικών ορίων του οικείου Δήμου.

 

Θα ελέγχει την εφαρμογή των διατάξεων για την απαγόρευση του καπνίσματος.}

 

Στο Άρθρο 15 που αναφέρεται στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, μετά τη δημιουργία των 2 Διευθύνσεων, αντί της προαναφερθείσας Διεύθυνσης, οι αρμοδιότητες έχουν ως εξής:

 

{15. Ι. Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Πολιτισμού, Αθλητισμού και Παιδείας

 

Η Διεύθυνση Πολιτισμού, Αθλητισμού και Παιδείας είναι αρμόδια για την προώθηση και ρύθμιση ζητημάτων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την προώθηση της Δια Βίου Μάθησης, καθώς και για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς.

 

Έχει την εποπτεία της λειτουργίας των Δημοτικών Βιβλιοθηκών, της οργάνωσης του Ιστορικού Αρχείου και των Μουσείων του Δήμου. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

 

Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Πολιτισμού, Αθλητισμού και Παιδείας είναι οι εξής:

 

α) Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης

 

Μεριμνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδομών για την προσχολική εκπαίδευση και για τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:

 

Μεριμνά για τη συντήρηση, τη βελτίωση, την καθαριότητα και την φύλαξη των υλικοτεχνικών υποδομών του εθνικού συστήματος της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των Σχολικών Επιτροπών και παρέχει κάθε αναγκαία διοικητική υποστήριξη στις Σχολικές Επιτροπές για τη λειτουργία τους και για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

 

Μεριμνά για τη συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας, επιλογής και εκτίμησης της αξίας οικοπέδου για την ανέγερση διδακτηρίου, καθώς και επιλογής οικοπέδου μετά κτιρίου κατάλληλου να χαρακτηρισθεί ως διδακτήριο.

 

Συνεργάζεται με την τεχνική υπηρεσία, για την απαλλοτρίωση οικοπέδων για τις ανάγκες της σχολικής στέγης, καθώς και την ανέγερση σχολικών κτιρίων.

 

Μεριμνά για τη μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση δημόσιων σχολικών μονάδων, τη στέγαση και συστέγαση αυτών και σε περίπτωση συστέγασης καθορίζει την αποκλειστική χρήση ορισμένων χώρων του διδακτηρίου, από κάθε σχολική μονάδα, καθώς και την κοινή χρήση των υπολοίπων χώρων και τις ώρες λειτουργίας της κάθε συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας (Συνεργασία με την Οικονομική υπηρεσία για τη μίσθωση ακινήτων).

 

Συνεργάζεται με την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, την ενημερώνει για θέματα της αρμοδιότητας της και της παρέχει κάθε αναγκαία διοικητική υποστήριξη για τη λειτουργία της.

 

Σχεδιάζει και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων για την υποστήριξη των μαθητών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και για τη γενική παιδεία των κατοίκων. Περιλαμβάνονται αρμοδιότητες όπως:

 

Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών.

 

Η ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής.

 

Μεριμνά για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού προγραμματισμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:

 

Καταρτίζει, στο πλαίσιο του τοπικού αναπτυξιακού προγράμματος του, το τοπικό πρόγραμμα δια βίου μάθησης, με βάση το Εθνικό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης και το αντίστοιχο περιφερειακό πρόγραμμα δια βίου μάθησης. Το τοπικό πρόγραμμα δια βίου μάθησης περιλαμβάνει, ιδίως, επενδύσεις, προγράμματα ή επί μέρους δράσεις γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και γενικότερα δράσεις εφαρμογής της δημόσιας πολιτικής δια βίου μάθησης με τη χρήση των νέων τεχνολογιών σε τοπικό επίπεδο.

 

Μεριμνά για την εφαρμογή του τοπικού προγράμματος Δια βίου μάθησης και διαχειρίζεται την εφαρμογή των πολιτικών και των κανόνων που αφορούν τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων στην περιφέρεια του Δήμου.

 

Εισηγείται την ίδρυση και μεριμνά για τη λειτουργία Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) που εφαρμόζουν το τοπικό πρόγραμμα δια βίου μάθησης και τα οποία οργανώνονται είτε στο πλαίσιο του Τμήματος, είτε στο πλαίσιο νομικού προσώπου του Δήμου.

 

Μεριμνά για τη λειτουργία και διαχείριση τοπικών δομών και την εφαρμογή προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης στο πλαίσιο προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτει ο Δήμος με τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης.

 

Μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτει ο Δήμος με το Υπουργείο.

 

Ασκεί τις αρμοδιότητες λαϊκής επιμόρφωσης ή γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων που μεταφέρονται από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση μαζί με την αντίστοιχη επιχειρησιακή μονάδα ή αποκεντρωμένη δομή υπηρεσιακής μονάδας.

 

Μελετά και εισηγείται για τη ρύθμιση ζητημάτων εύρυθμης λειτουργίας της προσχολικής εκπαίδευσης και των σχολείων της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:

 

Εισηγείται τη διάθεση διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας ή για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων κοινού ενδιαφέροντος, σε συνεργασία με τη Σχολική Επιτροπή.

 

Μεριμνά για τη μεταφορά μαθητών από τον τόπο διαμονής στο σχολείο φοίτησης, περιλαμβανομένης της μεταφοράς των μαθητών σχολείων ειδικής αγωγής, καθώς και της μεταφοράς και σίτισης μαθητών μουσικών γυμνασίων και λυκείων (Συνεργασία με την Οικονομική υπηρεσία).

 

Εποπτεύει και ελέγχει τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων.

 

Εγκρίνει την εγκατάσταση, μεταφορά ή επισκευή τηλεφωνικών συνδέσεων (κυρίων, δευτερευουσών, πρόσθετων και παράλληλων) στα σχολεία.

 

Οργανώνει συναυλίες ή άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις για τους μαθητές, κατόπιν έγκρισης της Σχολικής Επιτροπής.

 

Μεριμνά για το διορισμό και την αντικατάσταση διοικητών των ιδρυμάτων, που χορηγούν υποτροφίες, εφόσον έχουν τοπική σημασία.

 

Εγκρίνει οποιαδήποτε μίσθωση ιδιωτικού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης για μεταφορά προσώπων και υλικών προς κάλυψη σχολικών αναγκών.

 

Εισηγείται τον καθορισμό κοινωφελούς χρήσης των σχολείων σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας τους.

 

Εισηγείται την κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων.

 

Εισηγείται την επιβολή κυρώσεων, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, στους γονείς και κηδεμόνες που δεν εγγράφουν τα παιδιά τους στο σχολείο και αμελούν για την τακτική φοίτησή τους.

 

Εισηγείται τη διακοπή μαθημάτων, λόγων έκτακτων συνθηκών ή επιδημικής νόσου, εντός των διοικητικών ορίων του οικείου δήμου.

 

β) Τμήμα Δημοτικών Βιβλιοθηκών, Αρχείων και Μουσείων

 

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη παρέχει υψηλής ποιότητας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και καινοτόμα προγράμματα.

 

Επιπρόσθετα, στοχεύει στην ανάπτυξη υπηρεσιών βασισμένες στις νέες τεχνολογίες προσφέροντας ίσες ευκαιρίας στη μάθηση και στην πληροφόρηση ενισχύοντας την αναγνωστική κουλτούρα και την καθιέρωση της ως ενός χώρου ασφαλούς, φιλόξενου και ανοιχτού για όλα τα μέλη της κοινότητας.

 

(Αρμοδιότητες Δημοτικής Βιβλιοθήκης)

 

Προγραμματίζει την οργάνωση και τον συντονισμό της λειτουργίας της Κεντρικής Βιβλιοθήκης και των παραρτημάτων της.

 

Μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικής δράσης των υπηρεσιών της, την προσαρμογή της λειτουργίας της και τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας για τον εκσυγχρονισμό του τεχνικού της εξοπλισμού.

 

Εισηγείται την αναβάθμιση των υπηρεσιών του Δήμου, την οργάνωση πολιτιστικών και άλλων εκδηλώσεων (παρουσιάσεις βιβλίων, θερινή δημιουργική απασχόληση κ.τ.λ) Προωθεί την φιλαναγνωσία και την πληροφοριακή παιδεία.

 

Φροντίζει για την προβολή και διαφήμιση των Βιβλιοθηκών με ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του Δήμου, στο γραφείο Τύπου καθώς και τη δημιουργία πλατύτερου αναγνωστικού κοινού.

 

Συνεργάζεται με Βιβλιοθήκες, Ιδρύματα, Οργανισμούς, Κοινωνικούς Φορείς κ.τ.λ. που ασχολούνται με το βιβλίο.

 

Φροντίζει για τη εύρυθμη λειτουργία των αναγνωστηρίων, των δανειστικών τμημάτων και του τμήματος επεξεργασίας υλικού σύμφωνα με τις αρχές και τις προόδους της βιβλιοθηκονομίας.

 

Παρακολουθεί τις νέες εκδόσεις από καταλόγους εκδοτικών οίκων, βιβλιογραφίες, από τον ημερήσιο και περιοδικό τύπο, κατόπιν επισκέψεων σε βιβλιοπωλεία κτλ καθώς και τις ανάγκες του αναγνωστικού κοινού και μεριμνά για τον εμπλουτισμό της συλλογής της.

 

Φροντίζει για τη βιβλιοθηκονομική επεξεργασία του υλικού (φυσική προετοιμασία του υλικού, καταγραφή δεδομένων στο βιβλίο εισαγωγής, καταλογογράφηση, ταξινόμηση σύμφωνα με το σύστημα DEWEY, περιγραφική και θεματική ευρετηρίαση, ηλεκτρονική επεξεργασία με την εισαγωγή τεκμηρίων σε ειδικό αυτοματοποιημένο πρόγραμμα (ΑΒΕΚΤ) του Κέντρου Τεκμηρίωσης κ.α.).

 

Φροντίζει για την κατάρτιση θεματικών και ονομαστικών βιβλιογραφιών όπου αυτό ζητείται από τους χρήστες.

 

Προωθεί τη δημιουργία online καταλόγου της Βιβλιοθήκης όπου οι χρήστες θα έχουν την δυνατότητα πρόσβασης και αναζήτησης.

 

Υποστηρίζει και προωθεί το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο που συντελείται στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό.

 

Συμβάλει στη διαφύλαξη και στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και την τοπική ιστορία και στην ψηφιοποίησή της.

 

Παρέχει βοήθεια στους μαθητές για την εκπόνηση των σχολικών εργασιών του από την συλλογή των βιβλίων και το διαδίκτυο. Προσφέρει τη δυνατότητα δωρεάν φωτοτύπησης από σχολικά βοηθήματα, εγκυκλοπαίδειες και το διαδίκτυο σε κάθε μαθητή.

 

Καθημερινή ενημέρωση του ιστολογίου της Βιβλιοθήκης (http://keratsinlibrary.blogspot.com/) και επικαιροποίηση της ενότητας σχολικές εργασίες, ενός χρήσιμου εργαλείου προς τους μαθητές που επιζητούν γρήγορη και καλά οργανωμένη πληροφορία στο σπίτι τους.

 

Οργανώνει, στο χώρο της Βιβλιοθήκης, Κέντρο Πληροφόρησης και για ΑΜΕΑ (άτομα με προβλήματα όρασης, με κινητικά προβλήματα κ.ά.) και μεριμνά για την προμήθεια του ανάλογου - ειδικού εξοπλισμού.

 

(Αρμοδιότητες Δημοτικού και Ιστορικού Αρχείου)

 

Το Δημοτικό - Ιστορικό Αρχείο αποτελεί την καταγεγραμμένη ιστορία την πόλης και την διαχρονική της εξέλιξη.

 

Επιπλέον, συγκεντρώνει όλη την παραγωγή έντυπων και ηλεκτρονικών τεκμηρίων, προϊόντα της λειτουργίας των διοικητικών υπηρεσιών του δήμου. Αποτελούν την επίσημη τεκμηρίωση και παρακαταθήκη της δράσης των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Επιπλέον, εξασφαλίζουν την συνέχιση της ιστορίας κάθε δήμου και επηρεάζοντας την ζωή των κατοίκων. Οι υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες για τα αρχεία φροντίζουν για τη βιβλιογραφική και θεματική περιγραφή και οργάνωση τους σε βάσεις πληροφοριών σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, την ταξιθέτηση τους σε κατάλληλους χώρους και τη διάθεσή τους στους ενδιαφερόμενους.

 

Επίσης οι ειδικοί επιστήμονες οργανώνουν τα τεκμήρια σε αποθετήρια τα οποία έχουν εύκολη και απρόσκοπτη πρόσβαση.

 

Η αρχειακή υπηρεσία του Δήμου εκτός από τη διάσωση, τη συντήρηση και την ταξινόμηση του αρχειακού υλικού του Δήμου θα αποφασίζει για:

 

Τη διάθεσή τους προς μελέτη των εγγράφων και των χειρογράφων τα οποία αναφέρονται στην ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά, καθώς και σε ό,τι αφορά τη διοικητική, κοινωνική και οικονομική ζωή του Δήμου.

 

Τη χορήγηση ή μη αδειών μελέτης, μεταγραφής και φωτογράφησης του αρχειακού υλικού.

 

Τη δημοσίευση των πάσης φύσεως εκδόσεων του αρχειακού υλικού.

 

Την καλλιέργεια επιστημονικών, τεχνικών και πολιτιστικών σχέσεων με άλλους φορείς όπως Πανεπιστήμια, Ιδρύματα κ.ά.

 

(Αρμοδιότητες Δημοτικών Μουσείων)

 

Τα δημοτικά μουσεία συγκεντρώνουν όλα τα έργα τέχνης, κειμήλια και άλλα αντικείμενα - προϊόντα, πραγματικές και άυλες αποδείξεις της τοπικής ζωής, των ηθών και των εθίμων, την οργάνωση και την έκθεσή τους σε κατάλληλους χώρους και την προβολή τους για την πρόσκληση επισκεπτών. Είναι τα αποθετήρια της διαχρονικής, καλλιτεχνικής έκφρασης, δημιουργίας αλλά και της κοινωνικοπολιτικής ζωής της πόλης. Συγκεκριμένα μεριμνά για τη:

 

Συγκέντρωση έργων (γλυπτικής, ζωγραφικής, μικροαντικειμένων, σπάνιων εκδόσεων κ.ά.) είτε από δωρεές είτε από αγορές.

 

Συντήρηση, αποκατάσταση και ασφαλή διαφύλαξη, συγκρότηση σε συλλογές και έκθεσή τους με επιστημονικό τρόπο.

 

Σύνταξη και δημοσίευση μελετών, εργασιών και καταλόγων σχετικά με τα έργα και την ιστορία τους καθώς και σχετικών εκδηλώσεων.

 

γ) Τμήμα Πολιτισμού

 

Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα του πολιτισμού για την προστασία του τοπικού πολιτισμού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο. Περιλαμβάνονται πολιτικές, προγράμματα και δράσεις όπως:

 

Δημιουργία και διαχείριση πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, πινακοθηκών, κινηματογράφων και θεάτρων, φιλαρμονικών και σχολών διδασκαλίας μουσικής, σχολών χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λ.π.

 

Διοργάνωση και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων (θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, εκθέσεις εικαστικών, κινηματογραφικές προβολές και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις). Προστασία μνημείων, σπηλαίων καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής. Επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστορικών σχολικών κτιρίων και κτιρίων που παραχωρούνται στο Δήμο από τρίτους.

 

Προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών και αδελφοποιήσεων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Προώθηση της ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισμού.

 

Συγκέντρωση όλων των έργων τέχνης, κειμηλίων ή αντικειμένων αποδείξεων της τοπικής ζωής, των ηθών και των εθίμων, την οργάνωση και την έκθεσή τους σε κατάλληλους χώρους και την προβολή τους για την πρόσκληση επισκεπτών.

 

Μελέτη και εισήγηση για τη ρύθμιση τοπικών πολιτιστικών θεμάτων.

 

Εισήγηση για τη συμμετοχή εκπροσώπου του Δήμου στην οργανωτική επιτροπή φεστιβάλ τοπικής εμβέλειας.

 

Εισήγηση για την επιχορήγηση νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου τα οποία αναπτύσσουν πολιτιστικού χαρακτήρα δραστηριότητες στη χωρική αρμοδιότητα του Δήμου.

 

Εισήγηση για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων (Ωδείων, μουσικών σχολών, χορωδιών, συμφωνικών ορχηστρών και συγκροτημάτων μουσικής δωματίου).

 

Εισήγηση για την εκτέλεση έργων συντήρησης, κατασκευής, φύλαξης και επισκευής των εγκαταστάσεων, του υλικού και των μέσων εξοπλισμού. Διατήρηση της καλής κατάστασης των ηχητικών και φωτιστικών συστημάτων και γενικά του οπτικοακουστικού εξοπλισμού για τη μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεσης τους στις σκηνές και γενικά στους διαμορφωμένους χώρους των εκδηλώσεων, καθώς και για τον χειρισμό και λειτουργίας τους κατά τον χρόνο των γενικών δοκιμών και των παραστάσεων.

 

δ) Τμήμα Αθλητισμού

 

Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων για την προώθηση του τοπικού αθλητισμού και την παροχή δυνατοτήτων άθλησης στους κατοίκους.

 

Περιλαμβάνονται πολιτικές, προγράμματα και δράσεις όπως:

 

Διοργάνωση αθλητικών προγραμμάτων και φροντίδα για την υλοποίησή τους.

 

Διαχείριση και καταγραφή των αθλητικών υποδομών.

 

Εισηγήσεις για την κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων (δημοτικά γυμναστήρια, αθλητικά κέντρα, δημοτικοί χώροι άθλησης κ.λ.π.), καθώς και εισηγήσεις για την καλύτερη αξιοποίησή τους και την εν γένει βελτίωσης των αθλητικών υποδομών.

 

Άσκηση εποπτείας επί των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων, που καθορίζονται με διυπουργική απόφαση.

 

Διαδικασίες αξιοποίησης εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων σε θέματα αθλητισμού και εισηγήσεις για συμμετοχή σε αντίστοιχα Ευρωπαϊκά και Εθνικά Προγράμματα.

 

Ενίσχυση, προώθηση, προγραμματισμός, διοργάνωση μαζικού αθλητισμού, ειδικών προγραμμάτων ΑΜΕΑ και σχολικού αθλητισμού.

 

Πληροφόρηση των δημοτών και ενδιαφερόμενων σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες των αθλητικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων.

 

Συνεργασία με τα αθλητικά σωματεία της περιοχής και συν-διοργάνωση εκδηλώσεων.

 

Τήρηση μητρώου νέων και συνεργασία με το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων για την ανάληψη πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων για την πλήρη και ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας των νέων.

 

Εποπτεία για την οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων που απευθύνονται στους νέους και συμμετοχή στους σχεδιασμούς και τα προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς.

 

Παρακολούθηση της λειτουργίας και δράσης δημοτικών δομών και νομικών προσώπων που εφαρμόζουν προγράμματα και δράσεις στους τομείς του αθλητισμού και της Νέας Γενιάς.

 

15. II. Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης

 

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης είναι αρμόδια για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής και την καλή λειτουργία των παιδικών σταθμών, των ΚΑΠΗ και εν γένει των κοινωνικών δομών του Δήμου. Είναι αρμόδια για τις πολιτικές ισότητας των φύλων.

 

Παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής στήριξης, προνοιακής πολιτικής καθώς και της προστασίας και προαγωγής της δημόσιας υγείας στην περιοχή του Δήμου, με τη λήψη των καταλλήλων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων. Μεριμνά για όλα τα κοινωνικά προβλήματα των δημοτών ανεξαρτήτου ηλικίας, την εκπόνηση προγραμμάτων στους τομείς δημόσιας υγείας, πρόνοιας, και κοινωνικής δικαιοσύνης, σε συνδυασμό με την υλοποίηση, την αξιολόγηση και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων τους, μέσα στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας.

 

Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

 

Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης είναι οι εξής:

 

α) Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας

 

(Αρμοδιότητες Σχεδιασμού / Συντονισμού / Παρακολούθησης Κοινωνικών Πολιτικών)

 

Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων, συμμετέχει σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών, και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας.

 

Διεξάγει κοινωνικές έρευνες, σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών που αφορούν την κοινωνική φροντίδα της οικογένειας, του παιδιού, των εφήβων, των ηλικιωμένων, των ατόμων με αναπηρία καθώς και ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

 

Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών, συμμετέχει σε δράσεις που στοχεύουν στην υποστήριξη και φροντίδα της υγείας των δημοτών με την ίδρυση και λειτουργία εγκαταστάσεων για την παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή της ψυχικής υγείας με τη δημιουργία δημοτικών και κοινοτικών ιατρείων, κέντρων αγωγής υγείας, κέντρων υποστήριξης και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, κέντρων συμβουλευτικής στήριξης των θυμάτων της ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά συνοικούντων προσώπων και κέντρων πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών.

 

Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην πρόληψη της παραβατικότητας στην περιοχή του Δήμου, με τη δημιουργία Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης Παραβατικότητας.

 

Μεριμνά για την προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών.

 

Συντονίζει, παρακολουθεί και αξιολογεί την άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής σε τοπικό επίπεδο (π.χ. μέσω της εκπόνησης και περιοδικής αναπροσαρμογής ενός Τοπικού Συμφώνου Κοινωνικής Πολιτικής) Οργανώνει, παρακολουθεί και αξιολογεί τη δικτύωση τοπικών φορέων Κοινωνικής Φροντίδας, όπως: οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου, οι κοινωνικές υπηρεσίες των Νομικών Προσώπων του Δήμου, οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, οι υπηρεσίες και δομές Κοινωνικής προστασίας της Περιφέρειας και του Κράτους τα αντιπροσωπευτικά σώματα των ομάδων - χρηστών (Αρμοδιότητες Εποπτείας και Ελέγχου) Χορηγεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας συλλόγων ή σωματείων που επιδιώκουν φιλανθρωπικούς σκοπούς.

 

Ασκεί εποπτεία επί των φιλανθρωπικών σωματείων και ιδρυμάτων, εγκρίνει τον προϋπολογισμό τους και παρακολουθεί και ελέγχει τις επιχορηγήσεις, που δίδονται σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελείς σκοπούς.

 

Μεριμνά για τον διορισμό των μελών διοικητικών συμβουλίων και εποπτεύει και ρυθμίζει θέματα λειτουργίας ιδρυμάτων προστασίας και αγωγής οικογένειας του παιδιού, (όπως Κέντρων Παιδικής Μέριμνας, Παιδικών Σταθμών, Παιδικών Εξοχών, παραρτημάτων ΠΙΚΠΑ και ΚΕΠΕΠ).

 

Χορηγεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων περίθαλψης ηλικιωμένων ή ατόμων, που πάσχουν ανίατα από κινητική αναπηρία.

 

Μεριμνά για τον ορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Ταμείων Πρόνοιας και Προστασίας Πολυτέκνων, όταν η έδρα των Ταμείων είναι στο Δήμο.

 

(Αρμοδιότητες Εφαρμογής Κοινωνικών Πολιτικών)

 

Υλοποιεί δράσεις και προγράμματα κοινωνικής πολιτικής.

 

Στο πλαίσιο αυτό ενδεικτικά:

 

Διενεργεί κοινωνικές έρευνες για τη χορήγηση των επιδομάτων πρόνοιας.

 

Λειτουργεί το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου.

 

Ασκεί κοινωνική εργασία με άτομα, οικογένειες και κοινωνικές ομάδες.

 

Λειτουργεί μονάδες συμβουλευτικής, ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης.

 

Συνεργάζεται με τα σχολεία της περιοχής για ενημέρωση σε κοινωνικά θέματα (AIDS, ναρκωτικά κ.λ.π.) και σε συνεργασία με τους συλλόγους γονέων διοργανώνει Σχολές Γονέων.

 

Υλοποιεί προγράμματα πρόληψης και αντιμετώπισης ψυχοκοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων (προσφύγων, μεταναστών, παλιννοστούντων, φυλακισμένων, υπερηλίκων κ.λ.π.).

 

Υλοποιεί δράσεις προστασίας περιθαλπόμενων σε ιδρύματα κλειστής περίθαλψης.

 

Υλοποιεί δράσεις προστασίας μονογονεϊκών οικογενειών.

 

Υλοποιεί προγράμματα πρόληψης και αντιμετώπισης, μέσω Δικτύων, κακοποίησης -παραμέλησης παιδιού, παιδικής προστασίας, πρόληψης της εγκληματικότητας.

 

(Αρμοδιότητες Γραφείου Διοικητικής Βοήθειας)

 

Το Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας είναι αρμόδιο για την παροχή διοικητικής βοήθειας σε άτομα που έχουν αντικειμενική αδυναμία προσπέλασης στις δημοτικές υπηρεσίες ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Ειδικότερα:

 

Σχεδιάζει και εφαρμόζει συστήματα και διαδικασίες για την εξυπηρέτηση των δημοτών που έχουν αντικειμενική αδυναμία προσπέλασης στις δημοτικές υπηρεσίες ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών και χρειάζονται να έλθουν σε επαφή με τις επιμέρους υπηρεσίες για συγκεκριμένες ανάγκες τους. Μεριμνά για τη δημιουργία και την αποτελεσματική λειτουργία δικτύων εθελοντών που αναλαμβάνουν την εξυπηρέτηση των ανωτέρω δημοτών για την εκτέλεση των δοσοληψιών τους με τις δημοτικές υπηρεσίες και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών για λογαριασμό τους. Δέχεται αιτήματα των ανωτέρω δημοτών με βάση τις σχετικές διαδικασίες και μεριμνά για την ικανοποίηση τους, με την αξιοποίηση τόσο των υπαλλήλων του Γραφείου όσο και των δικτύων εθελοντών. Συνεργάζεται με τα αρμόδια Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών για τη διεκπεραίωση υποθέσεων των ανωτέρω δημοτών σε ζητήματα αρμοδιότητας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών.

 

Σχεδιάζει και προωθεί κάθε άλλη σχετική ενέργεια για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών με αντικειμενική αδυναμία προσπέλασης στις δημοτικές υπηρεσίες ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.

 

(Αρμοδιότητες Εφαρμογής Προγραμμάτων)

 

Μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας που στοχεύουν στη στήριξη αστέγων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:

 

Εκδίδει πιστοποιητικά οικονομικής αδυναμίας.

 

Εισηγείται την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης οικημάτων ένεκα απορίας ή για άλλους σοβαρούς λόγους.

 

Προβαίνει στην αναγνώριση δικαιούχων στεγαστικής συνδρομής.

 

Εισηγείται την έκδοση αποφάσεων παροχής κοινωνικής προστασίας.

 

Εισηγείται την χορήγηση αδειών διενέργειας λαχειοφόρων αγορών, εράνων και φιλανθρωπικών αγορών.

 

Χορηγεί κάρτες αναπηρίας έπειτα από γνωμάτευση της Επιτροπής Πιστοποίησης Αναπηρίας Φροντίζει για τη μετακίνηση, εντός των ορίων του Δήμου, των ΑΜΕΑ για ιατρικούς και εκπαιδευτικούς λόγους.

 

Εφαρμόζει προγράμματα ειδικής φυσικής αγωγής για ΑΜΕΑ.

 

(Αρμοδιότητες Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας)

 

Σχεδιάζει, προγραμματίζει και μεριμνά για την εφαρμογή μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.

 

Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:

 

Μεριμνά για τον υγειονομικό έλεγχο των δημοτικών δεξαμενών νερού.

 

Μεριμνά για τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων.

 

Μεριμνά για τον έλεγχο της ηχορύπανσης, της κοινής ησυχίας και της εκπομπής ρύπων, θορύβων και άλλων επιβαρύνσεων του περιβάλλοντος από τροχοφόρα.

 

Μεριμνά για τα αδέσποτα ζώα (περισυλλογή, δημιουργία και λειτουργία καταφυγίων κ.λ.π.).

 

Χορηγεί βιβλιάρια υγείας στους εκδοροσφαγείς.

 

Παρέχει συνδρομή στο έργο του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων και διενεργεί ελέγχους ή άλλες πράξεις, που ζητούν τα εντεταλμένα όργανα του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων και σύμφωνα με τις οδηγίες τους.

 

Μεριμνά για την τήρηση των κανόνων υγιεινής στα δημόσια - ιδιωτικά σχολεία της περιοχής, τους δημοτικούς βρεφονηπιακούς- παιδικούς σταθμούς, τα ΚΑΠΗ, Αθλητικά Κέντρα και κάθε χώρο και εγκατάσταση υγειονομικής σημασίας που είναι στην ευθύνη του Δήμου και σε συνεργασία με τις άλλες δημοτικές υπηρεσίες.

 

Σχεδιάζει, προγραμματίζει μια μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων μέτρων για την προαγωγή της δημόσιας υγείας. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:

 

Μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων εμβολιασμών.

 

Μεριμνά για την υλοποίηση i) προγραμμάτων δημόσιας υγιεινής που οργανώνονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή από άλλα Υπουργεία, το κόστος των οποίων βαρύνει απευθείας τον προϋπολογισμό του αντίστοιχου Υπουργείου ii) εκτάκτων προγραμμάτων δημόσιας υγείας, τα οποία εκτελούνται με έκτακτη χρηματοδότηση iii) προγραμμάτων δημόσιας υγείας που χρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Εκδίδει τοπικές υγειονομικές διατάξεις και λαμβάνει μέτρα σε θέματα δημόσιας υγιεινής.

 

Μεριμνά για την πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας υγείας.

 

Οργανώνει αυτοτελώς ή σε συνεργασία με τις αντίστοιχες περιφερειακές υπηρεσίες ειδικά προγράμματα για την προστασία και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας στην περιοχή αρμοδιότητας του Δήμου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (δράσεις πρόληψης -test pap κ.τ.λ.).

 

Οργανώνει προγράμματα εθελοντικής αιμοδοσίας δημοτών και λειτουργεί Τράπεζα Αίματος του Δήμου.

 

Ρυθμίζει διάφορα διοικητικά ζητήματα που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία στην περιοχή του Δήμου. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:

 

Εισηγείται τον ορισμό ιατρών προς εξέταση επαγγελματιών και εργαζομένων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τη χορήγηση σε αυτούς βιβλιαρίων υγείας.

 

Εισηγείται την επιβολή κυρώσεων σε ιατρούς, οι οποίοι πωλούν φάρμακα χωρίς άδεια, καθώς και σε βάρος ιατρών και φαρμακοποιών για κατοχή ή πώληση δειγμάτων φαρμάκων.

 

Εισηγείται τον ορισμό ελεγκτή γιατρού Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου της περιοχής του Δήμου.

 

(Αρμοδιότητες Πολιτικών Ισότητας των Φύλων)

 

Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων και μέτρων που στοχεύουν στην ισότητα γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς. Στο πλαίσιο αυτό μεριμνά για: τη λήψη μέτρων για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών, την ανάπτυξη δράσεων για την καταπολέμηση των κοινωνικών στερεότυπων με βάση το φύλο, την ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων για ευπαθείς ομάδες γυναικών, την ανάπτυξη δράσεων για την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην απασχόληση, τη λήψη μέτρων για την εναρμόνιση επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων, την ανάπτυξη δράσεων για την κοινωνική και πολιτική συμμετοχή των γυναικών και την προώθησή τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

 

β) Τμήμα Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών

 

Αρμοδιότητες Τμήματος Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Οι σκοποί και οι στόχοι του Τμήματος είναι να καλύψουν σοβαρές κοινωνικές ανάγκες, όπως η εξασφάλιση χρόνου στους γονείς για δουλειά, η διαπαιδαγώγηση και η ψυχαγωγία των παιδιών, η ένταξή τους στην κοινωνική ομάδα, καθώς και η ψυχική ισορροπία τους. Οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί είναι κυρίαρχα, χώρος αγωγής και ασφαλούς διαμονής για παιδιά προσχολικής ηλικίας.

 

Σκοπό έχουν:

 

Να παρέχουν ενιαία προσχολική αγωγή σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα.

 

Να βοηθούν τα παιδιά να αναπτυχθούν ολόπλευρα, σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά και κοινωνικά.

 

Να εξαλείφουν κατά το δυνατό, τις διαφορές που τυχόν προκύπτουν από το πολιτιστικό, οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο των γονέων τους.

 

Να εξυπηρετούν τους γονείς και παράλληλα να τους ευαισθητοποιούν πάνω σε θέματα σύγχρονης παιδαγωγικής και ψυχολογίας.

 

Να βοηθούν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας στην ομαλή μετάβαση τους από το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον.

 

Να παρέχουν ημερήσια διατροφή και φροντίδα στα παιδιά που φιλοξενούν, τηρώντας τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.

 

Το Τμήμα, δέχεται τις αιτήσεις των γονέων για την εγγραφή των παιδιών τους στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς μαζί με τα νόμιμα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας.

 

Τηρεί τα προβλεπόμενα από το Νόμο Βιβλία, καθώς και κάθε άλλο Βιβλίο που κρίνεται απαραίτητο από τη Μονάδα και γενικότερα τηρεί κατά γράμμα τον Κανονισμό Λειτουργίας.

 

Φροντίζει για την προμήθεια των διαφόρων ειδών στο σταθμό (τρόφιμα, είδη εξοπλισμού κ.λ.π.), σε συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα του Δήμου.

 

Παρέχει τη σωστή προσχολική αγωγή στα φιλοξενούμενα βρέφη και νήπια.

 

Διατηρεί επαφή με τους γονείς ή τους κηδεμόνες, οι οποίοι ενημερώνονται για τη συμπεριφορά και την ψυχοσωματική υγεία των παιδιών τους.

 

Διοργανώνει διαλέξεις από παιδοψυχολόγους και άλλους ειδικούς επιστήμονες, με σκοπό την ενημέρωση των γονέων σε θέματα αγωγής και σχέσεων με τα παιδιά τους.

 

Επίσης διοργανώνει εορταστικές εκδηλώσεις (Χριστούγεννα, Πάσχα, λήξη σχολικού έτους κ.λ.π.).

 

Βασικό μέλημα του Τμήματος, είναι να εξασφαλίζεται η ομαλή και ολόπλευρη νοητική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Για το σκοπό αυτό δίνεται βάρος στο σχεδιασμό των παιδαγωγικών προγραμμάτων.

 

Φροντίζει για τη σωστή ψυχοσωματική υγεία και ψυχοκινητική εξέλιξη των παιδιών με ιατρικές παρακολουθήσεις, καθώς και με την πραγματοποίηση προγραμμάτων, κύκλους παιδαγωγικών δραστηριοτήτων, εργαστηρίων και άλλων εκδηλώσεων, σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα και ανάλογα με την ηλικία τους.

 

Απασχολεί τα παιδιά σύμφωνα με τους καθορισμένους στόχους του προγράμματος και τηρεί Βιβλίο ύλης για την καθημερινή διδασκαλία σύμφωνα με τα προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας.

 

Ευθύνεται όχι μόνο για την παιδαγωγική ανάπτυξη των νηπίων, αλλά και για την φύλαξη και προστασία τους.

 

Το Τμήμα είναι επίσης υπεύθυνο για την παρακολούθηση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (π.χ. ΕΣΠΑ κ.ά.) για τη λειτουργία των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, καθώς και την υλοποίηση επιμορφωτικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων.

 

Υποστηρίζει την κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας με την ίδρυση και λειτουργία παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, αρμοδιότητα που δεν θα ασκείται πλέον από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας.

 

Έχει την αρμοδιότητα για τη χορήγηση άδειας και ίδρυσης λειτουργίας δημοτικών και ιδιωτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών και ασκεί έλεγχο και εποπτεία στα ιδρύματα παιδικής προστασίας ιδιωτικού δικαίου.

 

Στο τμήμα υπάγονται όλοι οι λειτουργούντες Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δήμου, δηλαδή:

 

1. Α' Παιδικός Σταθμός Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου

2. Β' Παιδικός Σταθμός Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου

3. Γ' Παιδικός Σταθμός Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου

4. Δ' Παιδικός Σταθμός Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου

5. Ε' Παιδικός Σταθμός Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου

6. ΣΤ' Παιδικός Σταθμός Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου

7. Βρεφονηπιακός Σταθμός Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου

8. Βρεφικός Σταθμός Δημοτικής Ενότητας Δραπετσώνας

9. Α' Παιδικός Σταθμός Δημοτικής Ενότητας Δραπετσώνας

10. Β' Παιδικός Σταθμός Δημοτικής Ενότητας Δραπετσώνας

11. Γ' Παιδικός Σταθμός Δημοτικής Ενότητας Δραπετσώνας

12. Δ' Παιδικός Σταθμός Δημοτικής Ενότητας Δραπετσώνας

 

καθώς και οποιοσδήποτε νέος συσταθεί μελλοντικά.

 

Σε κάθε έναν από αυτούς τοποθετείται προϊστάμενος που επιλέγεται από τους κλάδους που αναφέρονται για τους Παιδικούς Σταθμούς στο άρθρο 27.

 

γ) Τμήμα παροχής προνομιακών επιδομάτων

 

Επιμελείται των θεμάτων που αφορούν ασφαλισμένους του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων δημότες και εκδίδει βιβλιάρια και βεβαιώσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τους ασφαλισμένους αυτούς.

 

Μεριμνά για την έκδοση βιβλιαρίων οικονομικά αδυνάτων και ανασφάλιστων δημοτών.

 

Μεριμνά για την οικονομική ενίσχυση - επίδομα πρώτων κοινωνικών βοηθειών/έκτακτες, οικονομικές ενισχύσεις λόγω σεισμού, πλημμύρας, πυρκαγιάς, θεομηνίας, για την καταπολέμηση της επαιτείας και ένδειας.

 

Μεριμνά για την καταβολή επιδομάτων σε τυφλούς, κωφάλαλους, ανασφάλιστους παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακρωτηριασμένους, διανοητικά καθυστερημένους, ανίκανους προς εργασία, υποφέροντες από εγκεφαλική παράλυση (σπαστικούς), απροστάτευτους ανήλικους, υποφέροντες από αιμολυτική αναιμία και βαριά ανάπηρους, καθώς και σε λοιπά άτομα δικαιούμενα παροχής κοινωνικής προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και των οικείων κανονιστικών ρυθμίσεων. Μεριμνά για την παροχή οικονομικής ενίσχυσης των αυτοστεγαζόμενων, για τη σχετική μίσθωση ακινήτων, τη ρύθμιση διαφόρων θεμάτων κοινωνικής κατοικίας και την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις της οικείας νομοθεσίας. Επίσης μεριμνά για την:

 

Οικονομική ενίσχυση των ατόμων με πολλαπλές αναπηρίες, που είναι ανασφάλιστα ή έμμεσα ασφαλισμένα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% και δε λαμβάνουν επίδομα, σύνταξη ή άλλη παροχή από οποιαδήποτε πηγή ίση με την εκάστοτε χορηγούμενη, οικονομική ενίσχυση.

 

Οικονομική ενίσχυση σε τυφλούς.

 

Οικονομική ενίσχυση σε κωφάλαλους.

 

Οικονομική ενίσχυση σε άτομα που πάσχουν από βαριά, νοητική καθυστέρηση.

 

Οικονομική ενίσχυση ατόμων που πάσχουν από μεσογειακή αναιμία, αιμορροφιλία, ή είναι φορείς ή πάσχουν από το σύνδρομο της Επίκτητης, Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (AIDS).

 

Οικονομική ενίσχυση παραπληγικών, τετραπληγικών και ακρωτηριασμένων ανασφάλιστων ατόμων.

 

Οικονομική ενίσχυση παραπληγικών, τετραπληγικών και ακρωτηριασμένων ασφαλισμένων του Δημοσίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

Οικονομική ενίσχυση των Χανσενικών.

 

Χορήγηση, εφάπαξ, οικονομικής ενίσχυσης εργαζομένων, ανασφάλιστων γυναικών λόγω μητρότητας.

 

Οικονομική ενίσχυση οικονομικά αδύνατων, ηλικιωμένων ομογενών και φοιτητών και υπερήλικων και οικονομικά αδύνατων αρμοδιότητας του Ύπατου Αρμοστή ΟΗΕ.

 

Οικονομική ενίσχυση ατόμων με εγκεφαλική παράλυση έως δεκαοχτώ (18) ετών.

 

Εφαρμογή προγράμματος στεγαστικής συνδρομής σε ανασφάλιστα και ηλικιωμένα, μοναχικά άτομα και ζεύγη.

 

Οικονομική ενίσχυση παιδιών μονογονεϊκών οικογενειών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, καθώς και των παιδιών που στερούνται την πατρική φροντίδα λόγω ορφάνιας, διάζευξης, αναπηρίας, εγκατάλειψης, φυλάκισης, στράτευσης, απέλασης κ.λ.π.

 

Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακρωτηριασμένους.

 

δ) Τμήμα Προστασίας Τρίτης Ηλικίας

 

Στήριξη των ηλικιωμένων συμπολιτών μας μέσα από υπηρεσίες που φροντίζουν για τη βελτίωση της ψυχοσωματικής υγείας τους. Στόχος των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων είναι να αποτελούν χώρο δημιουργικής απασχόλησης τους, να στηρίζουν την οικογένεια που φροντίζει ηλικιωμένα ή ανάπηρα μέλη έτσι ώστε να δίνονται απαντήσεις στις ανάγκες των συμπολιτών μας για φροντίδα, προστασία, στήριξη, ενημέρωση, ψυχαγωγία, ανθρώπινη επαφή για υψηλή ποιότητα ζωής.

 

Οι υπηρεσίες παρέχονται με σύστημα γνώσης, μεθοδικότητας αλλά κυρίως με σεβασμό και αξιοπρέπεια προς τα μέλη διαφυλάσσοντας την ιδιαιτερότητα της προσωπικότητας καθενός εξ' αυτών. Παρέχεται πληροφόρηση στους πολίτες για τα ΚΑΠΗ του Δήμου με σκοπό την προσέλκυση των ανθρώπων που έχουν ανάγκη των παροχών του και γενικά μεριμνά για την ευαισθητοποίηση της κοινότητας σε θέματα προστασίας της τρίτης ηλικίας.

 

Υποδέχεται, ενημερώνει, συμβουλεύει και παρέχει κοινωνική υποστήριξη στα μέλη του ΚΑΠΗ και στις οικογένειες τους. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στην προσπάθεια: για την παραμονή των ατόμων της τρίτης ηλικίας στο οικείο οικογενειακό και κοινωνικό τους περιβάλλον, την πρόληψη και αντιμετώπιση βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων, την εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης, την ενημέρωση και υποστήριξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες στη διαδικασία κοινωνικής ένταξης. Συνεργάζεται με την αρμόδια Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου και άλλες εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας για την παροχή πλήρους υποστήριξης στους επωφελούμενους και τις οικογένειες τους και την παραπομπή σε αυτές όταν απαιτείται. Ενημερώνει και συνεργάζεται με το ευρύτερο κοινό και τους ειδικούς φορείς σχετικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες των ηλικιωμένων και διεξάγει έρευνες για θέματα ηλικιωμένων. Υλοποιεί εκπαιδευτικά και ψυχαγωγικά προγράμματα για αυτούς. Αναπτύσσει προγράμματα και δράσεις σε τομείς πρωτοβάθμιας ιατρικής φροντίδας.

 

Παρέχει επιμόρφωση και συνεχή εκπαίδευση ηλικιωμένων.

 

Υλοποιεί προγράμματα και δράσεις δημιουργικής απασχόλησης και ψυχαγωγίας για τα μέλη και τους επωφελούμενους του ΚΑΠΗ.

 

Μεριμνά για την καλή λειτουργία και εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών και υλοποιεί δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της τρίτης ηλικίας με τη λειτουργία δομών πρόνοιας (π.χ. ΚΗΦΗ, Βοήθεια Στο Σπίτι κ.ά. παρεμφερή προγράμματα). Το πρόγραμμα Βοήθεια Στο Σπίτι απευθύνεται σε άτομα της τρίτης ηλικίας που δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως και σε άτομα με κινητικές δυσλειτουργίες και ειδικά προβλήματα, με προτεραιότητα αυτούς που ζουν μόνοι τους ή δεν έχουν την πλήρη φροντίδα της οικογένειας, ή που το εισόδημα τους δεν τους επιτρέπει να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων της τρίτης ηλικίας καθώς και ατόμων με κινητικά ή άλλα ειδικά προβλήματα (ΑμεΑ), η υποβοήθηση της αυτόνομης και αξιοπρεπούς διαβίωσης, η υποστήριξη του οικογενειακού περιβάλλοντος των επωφελούμενων και η προώθηση στην απασχόληση ικανού και εξειδικευμένου προσωπικού.}

 

Στο Άρθρο 19, που αναφέρεται στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και των τμημάτων αυτής, προστίθενται οι αρμοδιότητες του νέου Τμήματος Μελετών και τροποποιούνται, ως εκ τούτου, μερικώς, οι αρμοδιότητες του υφιστάμενου Τμήματος Συγκοινωνιακών, Κτιριακών Έργων και Υπαίθριων Χώρων. Ειδικότερα:

 

{Τμήμα Μελετών

 

Το Τμήμα έχει ως αντικείμενο την εκπόνηση όλων των μελετών για την κατασκευή κτιριακών έργων (κατασκευή, συντήρηση, επισκευή, διακόσμηση και εξοπλισμό των δημοτικών κτιρίων, των σχολικών μονάδων αλλά και όλων των κοινωφελών εγκαταστάσεων κ.λ.π.), καθώς και την εκπόνηση όλων των μελετών για έργα αναπλάσεων, διαμορφώσεων, διαρρύθμισης και εξωραϊσμού των κοινοχρήστων χώρων στην περιοχή του Δήμου (πεζόδρομοι, πλατείες, παιδικές χαρές, τεχνικά έργα χώρων πρασίνου, αθλητικοί χώροι, αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία, κοιμητήρια κ.λ.π.).

 

Παράλληλα το τμήμα φροντίζει για το σχεδιασμό και την εκπόνηση μελετών συγκοινωνιακών έργων (μελέτες οδοποιίας, εύκαμπτα και δύσκαμπτα οδοστρώματα, σκάφες απορροής όμβριων υδάτων κ.λ.π.), κυκλοφοριακών μελετών (σηματοδοτήσεις, μονοδρομήσεις, ρυθμίσεις κυκλοφορίας και οδικής ασφάλειας κ.λ.π.) καθώς και των μελετών αποχέτευσης όμβριων και ακαθάρτων υδάτων. Συγκεκριμένα:

 

1. Εκπονεί το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου και πραγματοποιεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την οριστικοποίηση του, (εισηγήσεις προς Επιτροπή Διαβούλευσης, Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, Δημοτικό Συμβούλιο), ενώ προβαίνει σε όλες τις τροποποιήσεις του Τεχνικού Προγράμματος όπου αυτό απαιτείται.

 

2. Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών για την παροχή όλων των απαραίτητων στοιχείων σε σχέση με το Τεχνικό Πρόγραμμα, προκειμένου η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών να καταρτίζει απρόσκοπτα τον Προϋπολογισμό κάθε Οικονομικού έτους.

 

3. Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής κατά το σχεδιασμό των προγραμμάτων δράσης του Δήμου, (Πενταετές Επιχειρησιακό, Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης κ.λ.π.) που αφορούν στα Τεχνικά Έργα, τις μελέτες καθώς και τις εργασίες/ υπηρεσίες που εκπονεί ή στοχοθετεί το Τμήμα.

 

4. Μεριμνά για την εκπόνηση όλων των αναγκαίων μελετών των έργων ή και εργασιών συντήρησης και βελτίωσης του οδικού δικτύου αρμοδιότητας του Δήμου και γενικά των μελετών για την υλοποίηση των έργων του Τμήματος (εκπόνηση με το υπάρχων προσωπικό του Τμήματος ή με ανάθεση σε τρίτους).

 

5. Επιβλέπει την καλή εκπόνηση των μελετών που ανατίθενται σε τρίτους.

 

6. Συντάσσει τεχνικές προδιαγραφές και προσδιορίζει τις ανάγκες κάθε έργου σε υλικά, εργαλεία, τεχνικό εξοπλισμό, ανθρώπινο δυναμικό κ.λ.π. και εισηγείται την μεθοδολογία εκτέλεσης κάθε έργου (με αυτεπιστασία ή με ανάθεση σε τρίτους).

 

7. Συνεργάζεται με το Τμήμα Προμηθειών Υλικών/Εξοπλισμού/Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την καλή εκτέλεση των διαδικασιών ανάθεσης των μελετών και εργασιών/υπηρεσιών σε τρίτους.

 

8. Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την αξιοποίηση των μηχανημάτων και γενικά του τεχνικού εξοπλισμού που χρησιμοποιεί το Τμήμα.

 

9. Τηρεί τεχνικά αρχεία με αναλυτικά στοιχεία των Έργων, Μελετών, Εργασιών/Υπηρεσιών που εκπονεί (Τεχνικές Εκθέσεις, Προϋπολογισμοί, Τιμολόγια, Προμετρήσεις, Τιμές Εφαρμογής, αναλώσεις υλικών, απασχόληση τεχνικού προσωπικού, απασχόληση τεχνικού εξοπλισμού, στοιχεία κόστους κ.λ.π.) και αντίστοιχα αρχεία των μελετών του Τμήματος καθώς και των σχεδίων (φάκελοι μελετών). Εξάγει περιοδικά στατιστικά στοιχεία και δείκτες από την εκτέλεση των έργων του Τμήματος σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής.

 

10. Ενημερώνει την Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής για την πρόοδο της υλοποίησης των έργων του Τμήματος.

 

11. Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος προτείνει ενέργειες για τη βελτίωση της κατάστασης των εγκαταστάσεων του Δήμου όσον αφορά την ενεργειακή κατανάλωση και των κατανάλωση των λοιπών πόρων, ενώ συνεργάζεται με το Τμήμα Μικροέργων και συντήρησης Παιδικών Χαρών για την συντήρηση υφιστάμενων ή την κατασκευή νέων παιδικών χαρών στο Δήμο, καθώς με το Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου για την εκπόνηση μελετών που αφορούν σε συντηρήσεις πρασίνου, άρδευσης, κ.λ.π.

 

12. Πραγματοποιεί τις μελέτες αποχέτευσης ακαθάρτων (αγωγοί, συνδέσεις) αλλά και τις μελέτες όμβριων υδάτων, (αγωγοί, σχάρες απορροής κ.λ.π.), καθώς και τις μελέτες για τον περιοδικό ετήσιο καθαρισμό των φρεατίων όμβριων υδάτων.

 

13. Παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις σε σχέση με τις πράξεις των επιδοτούμενων προγραμμάτων σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής και υποβάλλει προτάσεις προς χρηματοδότηση Έργων, Μελετών και Εργασιών/Υπηρεσιών καθώς και τα απαιτούμενα Τεχνικά Δελτία.

 

14. Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Πολιτισμού, Αθλητισμού, και Παιδείας για την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών που αφορούν στην συντήρηση και επισκευή υφιστάμενων εγκαταστάσεων (σχολικών κτιρίων, κινηματογράφων, αθλητικών Χώρων κ.λ.π.), ή για την κατασκευή νέων κτιριακών εγκαταστάσεων όπου αυτό απαιτείται.

 

15. Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, για την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών που αφορούν στην συντήρηση, επισκευή, υφιστάμενων εγκαταστάσεων παιδικών σταθμών, ΚΑΠΗ κ.λ.π.), ή για την κατασκευή νέων κτιριακών εγκαταστάσεων όπου αυτό απαιτείται.

 

16. Συντάσσει όλα τα ιδιωτικά συμφωνητικά και τις συμβάσεις που αφορούν στην κατασκευή έργων αλλά και των εργασιών και παραδίδει τους αντίστοιχους φακέλους στο Τμήμα Κατασκευών και Επίβλεψης Έργων για την παρακολούθηση και επίβλεψη τους.

 

17. Συνεργάζεται με την Νομική Υπηρεσία και παρέχει στοιχεία σχετικά με αγωγές, διεκδικήσεις του Δήμου ή τρίτων κ.λ.π. όπου αυτό απαιτείται, ενώ πραγματοποιεί πραγματογνωμοσύνες σχετικές με τα θέματα αυτά.

 

18. Εκτελεί όλα τα απαιτούμενα στάδια για την διεξαγωγή όλων των Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών.

 

19. Συμμετέχει στην συγκρότηση Επιτροπών για την διεξαγωγή των Διαγωνισμών των Έργων και των εργασιών (Δημοπρασίες).

 

20. Συνεργάζεται με το Τμήμα Διαφάνειας Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων, για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου όλων των σχετικών εγγράφων των Δημοπρασιών (προκηρύξεις, μελέτες, σχέδια κ.λ.π.), καθώς και των εκδηλώσεων ενδιαφέροντος που πραγματοποιούνται (ανακοινώσεις, μελέτες κ.λ.π.).

 

21. Εκτελεί όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και για όλα τα στάδια των Έργων, των Εργασιών/Υπηρεσιών και των Μελετών που αφορούν στους κανόνες δημοσιότητας στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ΚΗΜΔΗΣ (Πρωτογενές Αίτημα - Έγκριση Πρωτογενούς - Προκήρυξη, Σύμβαση), όπως επίσης και στη Διαύγεια (Αποφάσεις Δημάρχου για απευθείας αναθέσεις σε τρίτους και συναφθείσες Συμβάσεις).

 

Τμήμα Συγκοινωνιακών Κτιριακών Έργων και Υπαιθρίων Χώρων

 

Το Τμήμα έχει αντικείμενο την παρακολούθηση της εκτέλεσης όλων των έργων αλλά και των εργασιών του Δήμου στην φάση της κατασκευής και συγκεκριμένα των κτιριακών έργων των δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων, καθώς και των έργων διαμόρφωσης, διαρρύθμισης και εξωραϊσμού των κοινοχρήστων χώρων στην περιοχή του Δήμου (πεζόδρομοι, πλατείες, παιδικές χαρές, τεχνικά έργα χώρων πρασίνου, αθλητικοί χώροι, αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία, κοιμητήρια κ.λ.π.).

 

Παράλληλα το τμήμα παρακολουθεί την εκτέλεση όλων των συγκοινωνιακών έργων (έργα οδοποιίας, εύκαμπτα και δύσκαμπτα οδοστρώματα, σκάφες απορροής όμβριων υδάτων κ.λ.π.), καθώς και την εκτέλεση των έργων αποχέτευσης όμβριων και ακαθάρτων υδάτων.

 

Συγκεκριμένα:

 

1. Επιβλέπει την εκτέλεση των έργων του Τμήματος που εκτελούνται με αυτεπιστασία. Συγκροτεί, οργανώνει και διοικεί τα σχετικά συνεργεία του Δήμου.

 

2. Επιβλέπει την εκτέλεση όλων των έργων και εργασιών του Δήμου που ανατίθενται σε τρίτους (έργα οδοποιίας, κτιριακά, αναπλάσεις, αποχέτευση, όμβρια κ.λ.π.). Διενεργεί επιμετρήσεις εργασιών και ελέγχει τις πιστοποιήσεις εργασιών που υποβάλλονται από τρίτους.

 

3. Μεριμνά για τις διαδικασίες παραλαβής των έργων που εκτελούνται από τρίτους.

 

4. Μεριμνά για τις διαδικασίες παραλαβής και καλής εκτέλεσης των εργασιών που εκτελούνται από τρίτους.

 

5. Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την αξιοποίηση των μηχανημάτων και γενικά του τεχνικού εξοπλισμού που χρησιμοποιεί το Τμήμα.

 

6. Συγκροτεί, οργανώνει και διοικεί συνεργεία άμεσου επέμβασης σε περιπτώσεις επειγόντων περιστατικών εκτός προγράμματος (σεισμοί, θεομηνίες κ.λ.π.).

 

7. Τηρεί τεχνικά αρχεία με αναλυτικά στοιχεία των έργων που εκτελούνται (αναλώσεις υλικών, απασχόληση τεχνικού προσωπικού, απασχόληση τεχνικού εξοπλισμού, στοιχεία κόστους κ.λ.π.) και αντίστοιχα αρχεία μελετών και σχεδίων (φάκελοι των έργων). Εξάγει περιοδικά στατιστικά στοιχεία και δείκτες από την εκτέλεση των έργων του Τμήματος.

 

8. Διεκπεραιώνει και αρχειοθετεί τα αιτήματα των Δημοτών, (αιτήσεις, αυτοψίες, εισηγήσεις προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, βεβαιώσεις αρίθμησης, άδειες εκσκαφών, κολονάκια, αναπηρικές θέσεις στάθμευσης, αιτήσεις διέλευσης οχημάτων, διαδρομών κ.λ.π.).

 

9. Εκδίδει τους λογαριασμούς αποχέτευσης των δημοτών. Παρακολουθεί και ελέγχει την εκτέλεση και συντήρηση των έργων αποχέτευσης, τις κατασκευές αποχετευτικών αγωγών και τις συνδέσεις με τα ακίνητα.

 

10. Επιβλέπει την κατασκευή έργων όμβριων υδάτων δη- λαδή αγωγούς και σχάρες όμβριων υδάτων καθώς και τον καθαρισμό αυτών με εργολαβία ή ίδια μέσα.

 

11. Συνεργάζεται με το τμήμα Μελετών σχετικά με τα εκτελούμενα έργα ή τις εκτελούμενες εργασίες προκειμένου να καταρτιστεί το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου αλλά και οι τροποποιήσεις του Τεχνικού Προγράμματος (υπόλοιπα έργων, σύνολα και υπόλοιπα Πιστοποιήσεων κ.λ.π.).

 

12. Συνεργάζεται με το τμήμα Μικροέργων και συντήρησης Παιδικών χαρών προκειμένου να πραγματοποιούνται αυτοψίες σε θέματα αλληλογραφίας που αφορούν σε επισκευές και συντηρήσεις σε όλες τις εγκαταστάσεις του Δήμου με ίδια μέσα από το Τμήμα Μικροέργων και συντήρησης Παιδικών Χαρών παρέχοντας επικουρικά απαιτούμενη τεχνογνωσία όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

 

13. Συμμετέχει στην συγκρότηση Επιτροπών για την διεξαγωγή των Διαγωνισμών των Έργων και των εργασιών (Δημοπρασίες).}

 

Στο Άρθρο 27 που αναφέρεται στους Προϊστάμενους Υπηρεσιών:

 

α) καταργείται η Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας με τα τμήματα της και προστίθεται το Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας.

 

β) Καταργείται η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού με τα τμήματα της και προστίθενται οι Διευθύνσεις Πολιτισμού, Αθλητισμού και Παιδείας και Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης με τα τμήματα τους.

 

γ) Προστίθεται στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών το Τμήμα Μελετών.

 

Ορίζονται οι κλάδοι και οι ειδικότητες των υπαλλήλων που τοποθετούνται ως προϊστάμενοι αυτών ως εξής:

 

{}

 

Συμπληρωματικά σας γνωρίζουμε, ότι ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας έχει τροποποιηθεί με το (ΦΕΚ 3270/Β/2014), ως προς το άρθρο 26 που αφορά τις θέσεις με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και με το (ΦΕΚ 1653/Β/2015), με την ένταξη Τμήματος Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών στην οργανική δομή του Δήμου.

 

Από την παρούσα τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας δεν προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό του Δήμου.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 31-03-2016

 

Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.