Απόφαση 190385/16

Απόφαση 190385/4108/2016: Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου με τον αποχαρακτηρισμό τμήματος Χώρου Εθνικού Παιδικού Σταθμού και τμήματος Χώρου Πρασίνου σε εκτέλεση της υπ' αριθμόν 2496/2014 απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και τον ταυτόχρονο επαναχαρακτηρισμό των ιδίων, στα οικοδομικά τετράγωνα 10 και 11, μεταξύ των οδών Ελλησπόντου, Ρήγα Φεραίου και Κύπρου, της Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης, του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 190385/4108/2016: Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου με τον αποχαρακτηρισμό τμήματος Χώρου Εθνικού Παιδικού Σταθμού και τμήματος Χώρου Πρασίνου σε εκτέλεση της υπ' αριθμόν 2496/2014 απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και τον ταυτόχρονο επαναχαρακτηρισμό των ιδίων, στα οικοδομικά τετράγωνα 10 και 11, μεταξύ των οδών Ελλησπόντου, Ρήγα Φεραίου και Κύπρου, της Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης, του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, (ΦΕΚ 207/ΑΑΠ/2016), 13-10-2016.

 

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152, 153, 154, 159, 160 και 243 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, (ΦΕΚ 580/Δ/1999), όπως ισχύουν.

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 186, 283 και 286 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010).

 

4. Το προεδρικό διάταγμα 133/2010 Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 226/Α/2010).

 

5. Την με αριθμό πρωτοκόλλου ΠΚΜ/4/2011 απόφαση Περιφερειάρχη Τοποθέτηση και Ορισμός Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

6. Την με αριθμό πρωτοκόλλου Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 5/03-01-2011 απόφαση Περιφερειάρχη Τοποθέτηση και Ορισμός Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

7. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν ΓΠΚΜ/1952/2013 (ΑΔΑ:ΒΕΝΔ7ΛΛ- ΗΨΑ) απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, δια της οποίας ο Γεώργιος Τσαγκαρλής ορίζεται Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

8. Την με αριθμό 9752/2014 (03-06-2014) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για την επικύρωση της εκλογής Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειαρχών και των τακτικών και αναπληρωματικών Περιφερειακών Συμβούλων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01-09-2014 έως 31-08-2019.

 

9. Το από 27-08-2014 πρακτικό ορκομωσίας των ανωτέρω.

 

10. Την υπ' αριθμόν 353591 (7730)/2014 απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, (ΦΕΚ 1253/Γ/2014) δια της οποίας ο Νικόλαος Ιωάννου του Παναγιώτη διορίζεται Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

11. Τη με αριθμό οίκοθεν 461114 (9980)/2014 (ΦΕΚ 3129/Β/2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Περί μεταβίβασης συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

12. Τις διατάξεις των άρθρων 30 και 31 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011) Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) Νέος Οικοδομικός Κανονισμός,

 

13. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) για το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την παράγραφο 2 του άρθρου 62 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014).

 

14. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) για το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

15. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

16. Το από [ΠΔ] 08-07-1932 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 225/Α/1932), Περί επεκτάσεως του σχεδίου Θεσσαλονίκης, με το οποίο εγκρίθηκε η επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης της Θεσσαλονίκης και εντάχθηκε η συγκεκριμένη περιοχή στο σχέδιο. Από το αντίστοιχο διάγραμμα φαίνεται ότι η ιδιοκτησία των Παπαδημοτροπούλου Άννας - Αγνής κ.λ.π. εμπίπτει σε οικοδομήσιμο χώρο του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και σε οδούς.

 

17. Το από [ΠΔ] 12-07-1933 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 169/Α/1933) Περί τροποποίησης του σχεδίου της πόλεως Θεσσαλονίκης, με το οποίο το οικοδομικό τετράγωνο στο οποίο εμπίπτουν τα τμήματα της ιδιοκτησίας των προσφευγόντων χαρακτηρίστηκε ως κοινόχρηστος χώρος.

 

18. Το από [ΒΔ] 04-01-1969 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 27/Δ/1969) Περί τροποποιήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Νεαπόλεως Θεσσαλονίκης δι' ανέγερση Εθνικού Παιδικού Σταθμού, με το οποίο τροποποιήθηκε το ρυμοτομικό σχέδιο της περιοχής Νεαπόλεως. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα που συνοδεύει το προαναφερόμενο διάταγμα ρυμοτομίας, τμήμα του κοινόχρηστου χώρου, που περικλειόταν από τις οδούς Κύπρου, Ελλησπόντου και Ρήγα Φεραίου, χαρακτηρίστηκε ως χώρος για την ανέγερση Εθνικού Παιδικού Σταθμού, και καθορίστηκαν οι όροι και περιορισμοί δόμησης για την ανέγερση αυτού.

 

19. Το από [ΒΔ] 20-05-1971 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 138/Δ/1971) περί τροποποιήσεως των ρυμοτομικών σχεδίων Νεαπόλεως (Θεσσαλονίκης και Συκεών (Θεσσαλονίκης), με το οποίο τροποποιήθηκε εκ νέου το ρυμοτομικό σχέδιο της Νεάπολης, με την κατάργηση του προαναφερόμενου κοινόχρηστου χώρου και του χώρου για την ανέγερση Εθνικού Παιδικού Σταθμού και την δημιουργία δύο νέων οικοδομικών τετραγώνων, τον καθορισμό του ενός, ως χώρου για την ανέγερση Εθνικού Παιδικού Σταθμού καθώς και της θέσης για την ανέγερση αυτού. Το δεύτερο οικοδομικό τετράγωνο που δημιουργήθηκε με την τροποποίηση αυτή παρέμεινε ως κοινόχρηστος χώρος. Από το αντίστοιχο διάγραμμα φαίνεται ότι τα τμήματα της ιδιοκτησίας των προσφευγόντων εμπίπτουν κατά ένα μέρος στο χώρο για την ανέγερση του παιδικού σταθμού και κατά άλλο σε κοινόχρηστο χώρο.

 

20. Την υπ' αριθμόν ΔΠ/ΠΜ/59002/2517/1989 απόφαση Νομάρχη Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 740/Δ/1989), σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε ο καθορισμός νέας διάταξης και κάλυψης του Κρατικού Παιδικού Σταθμού.

 

21. Την υπ' αριθμόν απόφαση 44314/2371/1989 (ΦΕΚ 387/Δ/1989) απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με την οποία εγκρίθηκε το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Νεάπολης (Ν. Θεσσαλονίκης), από τον πίνακα Α-11.2.2. ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΗ (ha) ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ του οποίου, προβλέπεται ως αναγκαία νέα γη για τη χρήση Παιδικών - Βρεφικών Σταθμών 0,1680 Ha ή 1.680 m2, τοπικών πλατειών 0,3499 Ha ή 3.499 m2 και τοπικών πάρκων 0,4665 Ha ή 4.665 m2 Από τα παραπάνω προκύπτει ότι υπάρχει έλλειμμα σε χώρους Παιδικών - Βρεφικών Σταθμών και χώρων Πρασίνου στην συγκεκριμένη πολεοδομική ενότητα 6 Ρήγα Φεραίου, που έχει ιδιαίτερα υψηλή πυκνότητα (Brutto) 420 άτομα/Ha και πολύ υψηλό μέσο Συντελεστή Δόμησης 2,4 και επομένως η διατήρηση του χαρακτηρισμού των εν λόγω τμημάτων κρίνεται πολεοδομικά αναγκαία. Επιπρόσθετα, όπως προκύπτει από τον σχετικό χάρτη Π-1.3.2 Χρήσεις Γης, προβλέπονται για τα εν λόγω οικοδομικά τετράγωνα ως χρήσεις αυτές του Παιδικού Σταθμού, Χώρου Πρασίνου.

 

22. Την υπ' αριθμόν 2469/2014 απόφαση του Δ' Τριμελούς Τμήματος Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

 

23. Την υπ' αριθμόν 401/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, με την οποία γνωμοδότησε ομόφωνα ως εξής:

 

{Α) Υπέρ της σημειακής τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, στα οικοδομικά τετράγωνα 10 και 11 μεταξύ των οδών Ελλησπόντου, Ρήγα Φεραίου και Κύπρου της Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης, με τον αποχαρακτηρισμό τμήματος Χώρου Εθνικού Παιδικού Σταθμού και Χώρου Πρασίνου σε συμμόρφωση της υπ' αριθμόν 2496/2014 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και τον ταυτόχρονο επαναχαρακτηρισμό των ιδίων, ως Χώρο Εθνικού Παιδικού Σταθμού και Χώρο Πρασίνου, όπως απεικονίζεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500, διότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 32 του νόμου 4067/2012 όπως ισχύει σήμερα, καθώς τα υπόψη ακίνητα αποτελούν τμήμα και δεν καλύπτουν ολόκληρη την απαιτούμενη έκταση του προβλεπόμενου χώρου Εθνικού Παιδικού Σταθμού και χώρου Πρασίνου που καθορίστηκε με το από [ΒΔ] 20-05-1971 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 138/Δ/1971).

 

Β) Διατυπώνει την πρόθεση και την οικονομική δυνατότητα του Δήμου, για την άμεση καταβολή της προσήκουσας αποζημίωσης στους δικαιούχους, όπως αποδεικνύεται με την εγγραφή ποσού ύψους 610.000 € σε ειδικό κωδικό του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2015 στον Κ.Α. 02.30.7111.21 Απαλλοτρίωση ιδιοκτησίας Άννας-Αγνής Παπαδημητροπούλου κ.λ.π. που βρίσκεται στο χώρο εθνικού παιδικού σταθμού (οικοδομικό τετράγωνο 10) και στον κοινόχρηστο χώρο (οικοδομικό τετράγωνο 11) μεταξύ των οδών Ελλησπόντου - Ρήγα Φεραίου - Κύπρου της Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης.}

 

24. Την εγγραφή πίστωσης στους προϋπολογισμούς των ετών 2015 και 2016, ποσού 610.000 € (σύμφωνα με την αντικειμενική αξία), στον κωδικό αριθμό Κ.Α. 02.30.7111.21 Απαλλοτρίωση ιδιοκτησίας Άννας-Αγνής Παπαδημητροπούλου κ.λ.π. που βρίσκεται στο χώρο εθνικού παιδικού σταθμού (οικοδομικό τετράγωνο 10) και στον κοινόχρηστο χώρο (οικοδομικό τετράγωνο 11) μεταξύ των οδών Ελλησπόντου - Ρήγα Φεραίου - Κύπρου της Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης.

 

25. Το γεγονός ότι ο Δήμος Νεάπολης - Συκεών τήρησε τη διαδικασία δημοσιοποίησης του άρθρου 154 του Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

26. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις, όπως προκύπτει από την αριθμ. 15805/25-04-2016 σχετική βεβαίωση του Δημάρχου Νεάπολης- Συκεών.

 

27. Το γεγονός ότι οι ενδιαφερόμενοι υπέβαλλαν στον Δήμο Νεάπολης - Συκεών την υπ' αριθμόν 33384/2015 αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου σε εφαρμογή της υπ' αριθμόν 2496/2014 δικαστικής απόφασης, αλλά δεν υπέβαλλαν ένσταση κατά της 401/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νεάπολης- Συκεών.

 

28. Τη διαπίστωση ότι συντρέχουν αθροιστικά οι δύο προϋποθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 32 του νόμου 4067/2012, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014), κάτω από τις οποίες η Διοίκηση μπορεί σε περιπτώσεις αποχαρακτηρισμού χώρου να επανεπιβάλει νέο όμοιο χαρακτηρισμό.

 

29. Την υπ' αριθμόν 3η/Συνεδρία 10η/28-07-2016 πράξη γνωμοδότησης του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την από 14-07-2016 εισήγηση του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

 

30. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόμου 4315/2014 και τη διαπίστωση ότι με την παρούσα τροποποίηση δεν επέρχεται μείωση της συνολικής επιφάνειας κοινόχρηστων χώρων, ούτε των αναγκαίων κοινωφελών χώρων σύμφωνα με τα γενικά πλαίσια χρήσεων γης (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ).

 

31. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του προεδρικού διατάγματος 63/2005 Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ 98/Α/2005), και τη διαπίστωση ότι από τις κανονιστικού χαρακτήρα διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Η απόφαση αυτή και το ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου διαγράμματος που τη συνοδεύει να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

Θεσσαλονίκη, 06-09-2016

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.