Απόφαση 204361-4275/19

Απόφαση 204361/4275/2019: Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Σεισμοπλήκτων (Μπουνταλά), Δήμου Ιωαννιτών, στα οικοδομικά τετράγωνα 58ΚΧ, 57ΚΧ και 38


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 204361/4275/2019: Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Σεισμοπλήκτων (Μπουνταλά), Δήμου Ιωαννιτών, στα οικοδομικά τετράγωνα 58ΚΧ, 57ΚΧ και 38, (ΦΕΚ 8/Δ/2019), 27-01-2019.

 

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου

 

Έχοντας υπόψη

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παράγραφοι 1, 2, 6 και 10), 154, 160 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 30 και 31 του νόμου 4030/2011 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 249/Α/2011).

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010), συγκεκριμένα το άρθρο 186, παράγραφος ΣΤ, στοιχείο 39.

 

6. Το προεδρικό διάταγμα 140/2010 (ΦΕΚ 233/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου.

 

7. Την υπ' αριθμόν 71877/3169/1986 (ΦΕΚ 58/Δ/1986) απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων περί εγκρίσεως γενικού πολεοδομικού σχεδίου (ΓΠΣ) Ιωαννίνων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

8. Την με αριθμό 57/1989 απόφαση Νομάρχη Ιωαννίνων (ΦΕΚ 82/Δ/1989) Έγκρισης αναθεώρησης πολεοδομικού σχεδίου και όρων δόμησης Σεισμοπλήκτων Ιωαννίνων (Μπουνταλά) (αρχική έγκριση αριθμός ΤΥ-10346/13-07-1977 απόφαση Νομάρχη Ιωαννίνων).

 

9. Το από 28-05-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 635/Δ/1987) περί έγκρισης πολεοδομικής μελέτης και των πολεοδομικών ενοτήτων Βελισσάριος και τμήματος Στρατοπέδου Βελισσαρίου του δήμου Ιωαννιτών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

10. Τη με αριθμό 1684/141/2018 απόφαση Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου (ΑΔΑ/ΩΘ1Φ7Λ9-2ΧΖ), περί της Έγκρισης Αναθεωρημένης έκδοσης (Γ) Οριστικών Μελετών της μελέτης με τίτλο Οριστική μελέτη οδού Νιάρχου.

 

11. Τη με αριθμό 3/15/2018 (ΦΕΚ 82/ΑΑΠ/2018) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί της Κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου: Οδός Σταύρου Νιάρχου.

 

12. Τη με αριθμό 6/22/2019 (ΦΕΚ 210/Δ/2019) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί της τροποποίησης της απόφασης κήρυξης Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης εκτάσεων ακινήτων που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου: Οδός Σταύρου Νιάρχου.

 

13. Την από 04-12-2019 θετική εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

 

14. Το Πρακτικό της 10ης Συνεδρίασης/10-12-2019 του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων (θέμα 5ο/ΗΔ) σύμφωνα με το οποίο γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της τροποποίησης.

 

15. Το γεγονός ότι η ως άνω τροποποίηση, δεν μειώνει τους κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους και δεν εμπίπτει σε ζώνη πεντακοσίων μέτρων από την ακτή, σε παραδοσιακό οικισμό, σε τοπίο ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, σε αρχαιολογικό χώρο, σε δάση και δασικές εκτάσεις και σε περιοχές προστατευόμενες βάσει διεθνών συνθηκών ή βάσει των άρθρων 18 και 19 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986), όπως ισχύει.

 

16. Με τις κανονιστικές διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου ή του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης., αποφασίζουμε:

 

Την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Σεισμοπλήκτων (Μπουνταλά), Δήμου Ιωαννιτών, στα οικοδομικά τετράγωνα 58ΚΧ, 57ΚΧ και 38, με την αναδιάταξη των κοινόχρηστων χώρων στα οικοδομικά τετράγωνα 58ΚΧ και 57ΚΧ και την κατάργηση της πρασιάς στο οικοδομικό τετράγωνο-38, συνέπειά της εφαρμογής του ορίου απαλλοτρίωσης της οδού Σταύρου Νιάρχου όπως εγκρίθηκε με τη με αριθμό 1684/141/08-01-2018 απόφαση Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, και αποτυπώνεται στο συνημμένο, από Νοέμβριο 2019 θεωρημένο αρμοδίως από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου, συνημμένο σχέδιο κλίμακας 1:1000.

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η παρούσα θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το νόμο 3861/2010 όπως ισχύει, μετά τη δημοσίευσή της σε φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

 

Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής κατά της απόφασης αυτής, στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας, μόνο για παράβαση του Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών, από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.204361.19

 

Η απόφαση αυτή και το τοπογραφικό διάγραμμα που τη συνοδεύει να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ιωάννινα, 02-01-2020

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.